Du är här

2017-05-22

Prebona: Delårsrapport Q1 2017, Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 januari - 31 mars 2017

· Rörelsens intäkter uppgick till 177 248 (18 794) SEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 519 627 (-1 553
157) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 539 102
(-2 649 327) SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,11) SEK

· Antal aktier vid periodens utgång är 15 026 560 st. (14 052 588 st.)

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Prebona har beviljats ett tillväxtlån av ALMI
· Prebona har utvecklat produkt för desinfektion av fötter
· Prebona erhåller order på DuraClean från kommersiellt
fastighetsbolag

· Prebona har utvecklat unik produkt för att eliminera dålig lukt
Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Prebona etablerar verksamhet i USA
· Björn Hedlund föreslås till ny styrelseledamot i Prebona
· Prebona ökar försäljningen av Prebona DuraClean till husmarknaden

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, tillverkar och
säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser,
material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings,
Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en
världsledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar.
Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer
information se www.prebona.com.

VD kommentar

Prebonas fokuserade arbete att öka försäljningen inom affärsområdet
NanoCoating ger resultat trots att en fördröjd vår medfört att
säsongen för externt fastighetsunderhåll har startat sent i år.
Försäljningen fortsätter dock att öka under 2017 i takt med att
vädret blir bättre och att allt fler fastighetsägare väljer Prebonas
produkter för behandling av tak och fasader.

Nya återförsäljare och produkter

Arbetet med att etablera återförsäljare utomlands fortskrider som
förväntat och verksamhet i USA har kommit igång med planerad
försäljningsstart i september 2017. Prebonas nya fotdesinfektion har
under kvartalet genomgått omfattande tester och tagits emot
fantastiskt väl och vi förväntar oss en positiv
försäljningsutveckling för denna produkt. Samma sak gäller för
produkten Prebona OdorControl som används för att eliminera dålig
lukt i bilar, hotellrum, toaletter med mera.

Minskat säsongsberoende

Vi vidareutvecklar våra produkter för att göra försäljningen mindre
säsongsberoende genom att utöka erbjudande till fastighetsägare att
omfatta även invändigt fastighetsunderhåll. Etablering i USA kommer
också att minska säsongsberoendet. Utvärderingen av Prebonas
substanser för läkemedel fortsätter och visar mycket intressanta
resultat. Dessutom arbetar bolaget vidare med ett koncept riktat mot
hälso- och sjukvårdssektorn för att minska vårdrelaterade infektioner
(VRI) på ett säkert och ansvarsfullt sätt. De helt unika
möjligheterna skapar ett brett och kraftfullt skydd från
operationsrummet till patientrummen. I konceptet ingår bland annat
produkter för ytbeläggning av väggar och tak, skydd av textilier på
möbler, skärmar och gardiner samt skydd av medicintekniska
instrument. Målet är att tillhandahålla ett antal verktyg som behövs
för att minska risken för VRI.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Prebonas försäljning ökar
enligt plan och att värdet på bolagets projektportfölj har ökat
avsevärt under kvartalet, inte minst på grund av framsteg inom
affärsområdet Nanomedicin. Målet att nå positivt kassaflöde vid
utgången av 2017 kvarstår. Bolagets expansionstakt kommer att
bestämmas av tillgängliga resurser, framför allt under hösten 2017.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)

Kommentar till resultatet

Produktportföljen var under första kvartalet väldigt säsongsberoende
vilket påverkades negativt av vintermånaderna. Detta var dock
planerat och det kan konstateras att resultatet följer plan.
Styrelsen gör bedömningen att likvida medel räcker för att driva
verksamheten in i 2018.

Aktien

Prebona AB (publ) är noterat på AktieTorget under kortnamnet PREBON.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 025 560 stycken
utestående aktier.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna
är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar följande rapporter:

Ordinarie årsstämma 29 maj, 2017

Q2 rapport: 28 augusti, 2017

Q3 rapport 20 november, 2017

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prebona/r/delarsrapport-q1-2017--prebona-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/13511/2271178/678050.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.