Du är här

2017-08-28

Prebona: Delårsrapport Q2 2016 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 april - 30 juni 2017

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 312 049 (102 191) SEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 278 406 (-1 698
551) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 151 638
(-1 286 592) SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,12) SEK

· Antal aktier vid periodens utgång är 15 026 560 st. (14 147 181 st.)

Halvårsperiod 1 januari - 30 juni 2017

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 489 297 (120 985) SEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 864 043 (-3 251
708) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 690 740
(-3 935 921) SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,23) SEK

· Antal aktier vid periodens utgång är 15 026 560 st. (14 147 181 st.)

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Bostadsrättsförening bestående av 24 hus väljer Prebona DuraClean
för behandling av tak

· Skola väljer Prebona DuraClean för att skydda skolbyggnadens fasad
mot frostsprängningar

· Villaförening i Göteborg väljer Prebona DuraClean för behandling
av 12 tak

· Prebona etablerar eget försäljningsbolag i USA samt genomför en
första leverans av produkter till den amerikanska marknaden

· Prebona inleder försäljning av ny metod och produkt för renovering
av eternit i samarbete med BoaVista AB

· Prebonas styrelse förstärks med Björn Hedlund som valdes som ny
styrelseledamot på bolagets årsstämma

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Prebona tecknar avsiktsförklaring om samarbete och försäljning av
Prebonas produkter till Liwa Färg AB

· Prebona tecknar avsiktsförklaring om försäljningssamarbete av
Prebonas produkter till Blue & Green AB

· Prebona lämnar in patentansökan avseende produkter som bland annat
kan användas för att göra solpaneler smutsavvisande och därmed öka
elproduktionen

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar,
marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och
kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom
affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas
vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och
ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget.
För mer information se www.prebona.com.

VD kommentar

Det första halvåret 2017 har varit positivt i flera bemärkelser.
Försäljningen har ökat med 210 % jämfört med föregående kvartal. Ett
antal strategiskt viktiga försäljningssamarbeten har ingåtts
respektive initierats. Vidare har ett dotterbolag etablerats i
Kalifornien för marknadsföring och försäljning på den amerikanska
marknaden. Försäljning har inletts av produkterna Prebona DuraClean,
Prebona OdorControl samt Prebona FotDesinfektion. Härutöver har ett
flertal kunder påbörjat respektive slutfört tester av bolagets
produkter.

Ett samarbete som vi hoppas mycket på är det som initierats med Liwa
Färg AB. Liwa Färg AB har utvärderat Prebona DuraClean under en
längre tid med mycket goda resultat. Produkten förstärker färg och
lack samt gör dessa smutsavvisande. Det har resulterat i att Liwa
Färg nu har beslutat sig för att lansera ett antal produkter baserade
på Prebonas teknologi. Ett Letter of Intent har ingåtts med målet att
ingå ett slutligt avtal under Q3.

BoaVista AB, ett företag inom facility management, använder Prebonas
produkter regelbundet vid behandling av tak och fasader med goda
resultat. Den produkt som används är Prebona DuraClean. Produkten gör
ytor som tak och fasader på byggnader smutsavvisande och
lättrengjorda, vilket medför förenklat underhåll och därmed
kostnadsbesparingar. Vi ser en stor potential på denna marknad, såväl
inom som utanför Sverige, med avseende på både kommersiella
fastigheter och bostadsfastigheter.

Förutom produkten Prebona DuraClean går produkten Prebona OdorControl
från klarhet till klarhet. Produkten löser problem med dålig lukt på
ett unikt sätt. Den är utformad så att den adsorberar (fångar in) och
bryter ned luktmolekyler till mindre luktlösa molekyler genom en
katalytisk process. Vi bedömer att denna produkt har en stor
potential inte minst inom offentliga miljöer, public transport samt
hospitality management. Planen är att produkten ska marknadsföras av
bl.a. Blue & Green AB, som är specialiserad på rengöringsprodukter
inom dessa områden. Företaget har under våren och sommaren testat
Prebona OdorControl med goda resultat och utbildar för närvarande sin
säljkår på produkten. En avsiktsförklaring har ingåtts med målet att
ingå ett slutligt avtal under Q3. Utöver detta testar ett flertal
intressanta bolag Prebona OdorControl.

En annan produkt som vi tror mycket på är Prebona Siccol, som har
visat sig vara en intressant lösning bl.a. för att öka effekten av
solpaneler genom att göra dem smutsavvisande. Produkten testas för
närvarande.

Inom affärsområde Nanomedicine har arbetet med att testa bolagets
substans för behandling av virala och bakteriella
infektionssjukdomar, däribland infektioner orsakade av
antibiotikaresistenta bakteriestammar, fortskridit framgångsrikt. Ett
abstract avseende ett av de pågående samarbetena med Karolinska
Institutet inom det antibakteriella området har accepterats som
poster vid en ledande konferensen i USA under hösten. Ambitionen är
att ha tillräckligt med data för att kunna inleda samarbete med ett
läkemedelsbolag under 2018 med målet att ingå ett kommersiellt avtal
under 2019.

Ett annat område som är mycket intressant inom affärsområdet
Nanomedicine är infektionskontroll och desinfektionsmedel. Våra
produkter kan användas för att göra ytor hygieniska, vilket minskar
problemen med infektionsspridning. Sjukvårdsrelaterade infektioner,
inklusive infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier,
ökar som bekant kraftigt både i Sverige och utomlands med motsvarande
ökning i kostnader för sjukvården. Här arbetar vi tillsammans med ett
spanskt bolag inom ramen för ett Eurostar-projekt för att utvärdera
Prebona Protect för desinfektion av ventilationssystem. Vi har också
påbörjat försäljning av ett desinfektionsmedel, Prebona
Fotdesinfektion. Andra intressanta, närliggande områden är
livsmedelsindustrin, som har stora problem med antibiotikaresistens,
och veterinärmedicin.

Även om försäljningen under Q2 inte har uppnått de nivåer som vi
hoppats på så är den underliggande försäljningstrenden positiv. Ett
skäl till de lägre försäljningsnivåerna är att de tester som har
pågått har tagit längre tid än förväntat och ett annat att vi har
behövt utveckla olika applikationsmetoder för produkten Prebona
DuraClean tillsammans med kunderna. Nu när dessa metoder har
utvecklats och flera produkttester har påbörjats respektive slutförts
har vi goda förhoppningar om att försäljningen kommer att öka stadigt
under hösten och vintern. Bolagets pipeline av affärsmöjligheter ser
i dagsläget mycket lovande ut. Målet att nå positivt kassaflöde i
slutet av 2017 kvarstår därför.

Bolagets produktionsprocess har hittills fungerat över förväntan. Den
förväntade försäljningsökningen kräver dock utökad
produktionskapacitet. Förberedelser har därför påbörjats för en
expansion av produktionen.

Sammantaget kan konstateras att Prebona har flera spännande produkter
i portföljen som har mottagits väl av de kunder som har testat
produkterna, att försäljningen ökar och ser ut att kunna öka stadigt
under hösten samt att det kan finnas en mycket stor potential även
inom området Nanomedicine. Jag ser därför med stor tillförsikt fram
emot en spännande höst!

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)

Kommentar till resultatet

Resultatet för perioden är något svagare än förväntat. Detta beror på
att försäljningsintäkterna under Q2 inte har uppnått önskade nivåer.
Skälen till det lägre utfallet av intäkter beror på att produkternas
testperioder har tagit längre tid än estimerat och att vi tillsammans
med befintliga kunder har utvecklat olika applikationsmetoder för
produkten Prebona DuraClean. Detta sammantaget har fördröjt den
kommersiella lanseringen. Den underliggande försäljningstrenden är
positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter har stärkts under
perioden. Bolaget har inte aktiverat några utvecklingskostnader för
immateriella tillgångar. Bolaget avser att under tredje kvartalet
utvärdera möjligheten att aktivera delar av bolagets
utvecklingskostnader. En sådan aktivering skulle förstärka bolagets
balansräkning. Bolaget har efter periodens utgång tagit upp ett lån
om 1,5 miljoner kronor. Tillgängliga likvida medel bedöms med
nuvarande expansionstakt räcka för att finansiera bolagets verksamhet
till dess att bolaget når positivt kassaflöde.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget.

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 15 026 560 stycken
utestående aktier.

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar delårsrapport 3 den 20 november 2017.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prebona/r/delarsrapport-q2-2016-prebona-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/13511/2334491/714556.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.