Du är här

2018-08-29

Prebona: Delårsrapport Q2 2018 Prebona AB

Rapportperiod 1 april - 30 juni 2018

Nettoomsättningen uppgick till 548 847 (372 576) SEK

Rörelsens intäkter uppgick till 1 045 035 (1 312 049) SEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 851 451 (-1 278 406)
SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 198 581 (-2
151 638) SEK

Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,09) SEK

Antal aktier vid periodens utgång är 17 013 750 st. (15 025 560 st.)

Rapportperiod 1 jan - 30 juni 2018

Nettoomsättningen uppgick till 768 586 (549 824) SEK

Rörelsens intäkter uppgick till 1 396 774 (1 489 297) SEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 740 448 (-2 864 043)
SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 500 557 (-3
690 740) SEK

Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,19) SEK

Antal aktier vid periodens utgång är 17 013 750 st. (15 025 560 st.)

Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då
koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Huvudägare lånar ut aktier för likviditetsgaranti i Prebona AB
(publ)

· Prebona avtalar lansering av Prebona OdorControl med ledande
kontorsvaruleverantör

· Prebona erhåller initial order från ledande betongproducent
Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Prebona inleder samarbete med ett färgföretag i Tyskland
· Ledande saneringsföretag använder produkter baserade på Prebonas
teknik för sanering av rökskadade hus.

· Bostadsföretag behandlar fastigheter med Prebona DuraClean
· Prebona anställer CTO
· Prebona inleder samarbete med Polygiene AB (publ)
Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och
säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser,
material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings,
Agriculture samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas
vision är att resurser skall utnyttjas maximalt och att inga
värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur
Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebona vill
bli en ledande leverantör av funktionella material och
ytbeläggningar. Prebona AB (publ.) (PREBON) är listat på Spotlight
(fd. AktieTorget). För mer information se www.prebona.com.

VD kommentar

Ännu ett kvartal har passerat som bekräftar att Prebonas teknologi är
väl positionerad för att möta viktiga behov inom stora industriella
branscher som betong, textil, fastighetsunderhåll och medicinteknik.
Vår affärsidé att, genom vår teknologi, ge material nya attraktiva
egenskaper såsom smutsavvisning och lukteliminering tillsammans med
positiva miljöaspekter kring produktion och användning blir mer och
mer efterfrågad. Tydliga bevis för att vi är på rätt väg kommer från
våra kunder som uttrycker stor tillfredsställelse med våra produkter
både avseende effekt och kvalitetssäkerhet. Detta ökande förtroende
för Prebona och Prebonas teknologi avspeglar sig i allt fler kunder,
t.ex. textilmaterialföretaget Polygiene samt färgföretagen Liwa och
Scandipaint. Försäljningen för Q2 ökade med 47% jämfört med Q2 2017.
Produktionskapaciteten fortsätter att skala upp felfritt avseende
kvalitet och miljömässiga aspekter. Produktionen är skalbar och vi
ser inga problem inom produktion med flaskhalsar eller begränsningar
i produktionskapacitet inom överskådlig tid.

Att Prebonas produkter uppskattas av ledande företag inom stora och
attraktiva branscher bevisas genom att försäljningen ökar till dessa
kunder. Vår strategi är att bygga upp en nära relation till
nyckelpartners med kompetens och kanaler inom de industrier vi
identifierar som intressanta. Dessa partners fungerar som en portal
mot industrier och branscher vilka kan generera mycket stora värden
för Prebona. Genom att arbeta med utvalda partnerskap sparar Prebona
tid och pengar jämfört med att bygga upp egen kompetens och egna
kanaler inom olika industrisegment.

Den ledande betongproducent som under våren lanserade en
betongimpregnering baserad på Prebonas teknologi är mycket nöjd och
har lagt ytterligare order. Ytterligare betongföretag, både i Sverige
och utomlands har uttryckt stort intresse att använda vår teknologi.
Vi räknar med att kontraktera ytterligare kunder inom betongsegmentet
under 2018.

I juli tecknade vi ett distributionsavtal med Polygiene AB (publ).
Polygiene är en ledande leverantör av antiluktteknologi inom
textilier som erbjuder ledande varumärken inom konfektions- och
skoindustrin ett system för att undvika dålig lukt i kläder och skor.
Genom Prebonas teknologi kan de nu erbjuda överlägsen effekt med unik
miljöprofil och därmed nå nya kundgrupper. Vi räknar med att viss
försäljning kommer igång under 2018.

Liwa Färg har fått mycket god marknadsrespons på det nya
produktsortimentet baserat på Prebonas teknologi som lanserades under
Q1 2018. Många trädäck har framgångsrikt behandlats med Liwas system
för träskydd och Liwas färgsystem för eliminering av lukt i rök och
mögelskadade byggnader har mottagits positivt. Under hösten 2018
kommer Liwa att bedriva en aktiv försäljningskampanj för att deras
produkter skall finnas ute hos ett stort antal återförsäljare inför
säsongen som startar under våren 2019. Ytterligare färgföretag både i
Sverige och utomlands har visat intresse av att använda Prebonas
teknologi. Prebona har under augusti påbörjat ett samarbete med det
tyska färgföretaget Scandipaint avseende försäljning av färg
innehållande Prebona teknologi för lukteliminering. Försäljningen har
kommit igång mot färgindustrin och vi räknar med att försäljningen
ökar under 2018 med förhoppningen att den skall ta fart under 2019.

Ledande saneringsbolag i Sverige har framgångsrikt börjat använda
produkter som bygger på Prebonas teknologi för sanering av rökskadade
byggnader och för att behandla fasader och tak på hyreshus. Även
behandling av offentliga toaletter ökar för att minska problem med
dålig lukt. Allt fler fastighetsägare är intresserade av de effekter
som behandling av byggnadsytor med Prebona teknologi ger, främst
sänkta underhållskostnader och bättre miljöprofil, eftersom mindre
mängd kemikalier behöver användas för underhåll.

Ytterligare företag inom olika industrier utvärderar Prebonas
teknologi för att förbättra egenskaperna på sina produkter, t.ex.
luftfilter som också eliminerar lukt, skor som inte luktar och
desinfektionsmedel med överlägsen effekt mot bakterier, virus och
svamp.

I USA har Prebona Incs försäljning kommit igång i Kalifornien.
Kunderna är ledande företag inom fastighetsunderhåll och
biluthyrning. Det är våra produkters unika egenskaper för
lukteliminering och smutsavvisning som driver

försäljning i USA. Vi har stora förväntningar på försäljningsökning i
USA under 2019 då vi har hunnit få igång ett antal återförsäljare som
nu utbildas på produkterna. Även våra produkters miljöprofil och
användarvänlighet är viktiga aspekter för kunder i Kalifornien.

Verksamheten Inom affärsområdet medicinteknik har lagts över i det
helägda dotterbolaget Prebona Healthcare AB. Detta medger att större
fokus på denna del som kräver en annan strategi än den för de andra
affärsområdena. Målet med Prebona Healthcare AB är att sälja licenser
avseende teknologi för att bekämpa antibiotikaresistens och verksamma
substanser mot bakterier och virus. Patent är inlämnade och data är
framtaget tillsammans med Uppsala Universitet och Karolinska
Institutet, vilket innebär att vi är redo att intensifiera
affärsutvecklingen under 2018. Ledtider för licensförsäljning till
läkemedelsbolag är långa, men ambitionen är att ingå samarbetsavtal
med en lämplig partner under 2019.

Jag vill också passa på att hälsa välkommen till Tobias Halthur PhD,
som är Prebonas tekniske chef sedan mitten på augusti 2018. Tobias
har lång erfarenhet av den typ av teknologi, både inom material och
medicinteknik, som är relevant för Prebona och har erfarenhet både
från akademin och industrin. Tobias fokus blir inledningsvis på
processoptimering och användning av befintliga produkter samt stödja
försäljning av licenser inom medicinteknik.

Sammantaget är min bedömning att Prebona visar en positiv utveckling
inom alla områden. Prebona vill bli en viktig samarbetspartner för
ledande företag inom olika industrier och vi visar gång på gång att
vi kan tillfredsställa centrala behov inom flera branscher med vår
teknologi. Initiala kundtester inom varje område tar tid, men kommer
att ligga som en solid grund för en snabbare expansion när de väl är
utförda. Försäljningen ökar och vi fokuserar på att accelerera
försäljningen under 2018 och framåt. Detta skall ske genom att
befintliga kunder köper mer av befintliga produkter och att expandera
till nya kunder inom de applikationsområden där vi bevisat Prebonas
överlägsna funktion. För att stödja en snabb expansion nationellt och
internationellt utvecklar vi en långsiktig affärsstrategi och
resursplan som kommer att ligga till grund för en både kortsiktig och
långsiktig finansieringsplan. Det pågår ett flertal utvärderingar med
intressanta företag som ser mycket lovande ut. Vår målsättning är att
några av dessa utvärderingar materialiseras till konkreta
kommersiella avtal under hösten och vintern. Jag ser fram mot att
kommunicera dessa framöver.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv men framförallt
fortsätter bolagets pipeline av kunder och affärsmöjligheter att
stärkas kraftigt. Det växande antalet kunder ökar förtroendet för
Prebonas produkter och gör att vi kan förkorta de relativt långa
införsäljningsperioderna. Våra kunders värdekedjor är ofta beroende
av branschspecifika införsäljningsperioder vilket kan leda till
förhållandevis långa perioder från signerat samarbetsavtal till
konkret försäljning. Exempelvis, så är samarbetet med Liwa Färg inne
i ett intensivt skede där införsäljningen mot detaljist ledet pågår
inför vårens lanseringar av Liwa DuraClean. Liwa DuraClean är ett
system för att behandla och skydda trädäck. Mot bakgrund av den
orderingång som vi nu ser i vår pipeline bedöms tillgängliga likvida
medel tillsammans med beviljade anslag och krediter vara tillräckliga
för att finansiera verksamheten under 2018 med en återhållsam budget.
En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget
(nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 17 013 750 stycken
utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

CJ Östberg AB 41,42

Bo T Förvaltning 7,52

S-Bolagen AB 7,44

Claes De Geer 7,06

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.