Du är här

2017-08-25

Precio Fishbone: Delårsrapport januari - juni 2017

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

Kvartalet april - juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till 51,0 mkr (52,4).
Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (4,8).
Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,4 % (9,1 %).
Resultat efter skatt blev 2,4 mkr (3,6).
Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,38 kr (0,51).
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,9 mkr (4,1) vilket motsvarar 0,20 kr per aktie (0,45).
Utdelning om 1,15 kr per aktie har verkställts.
Styrelsen omvald på årsstämman 10 maj.
Slutlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av aktier i Fishbone Systems erlagd med 1,2 mkr.

Delåret januari - juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till 102,7 mkr (99,1).
Rörelseresultatet (EBITA) blev 9,4 mkr (7,7).
Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,2 % (7,8 %).
Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (5,8).
Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,87 kr (0,82).
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,5 mkr (6,1) vilket motsvarar 0,71 kr per aktie (0,66).

VD har ordet
Under det första halvåret 2017 har vi förbättrat rörelseresultatet (EBITA) med 22 % jämfört med samma period förra året och för både första och andra kvartalet har även rörelsemarginalen (EBITA-marginalen) förbättrats. Omsättningen under halvåret har ökat med 4%. För det andra kvartalet finns en negativ kalendereffekt med färre arbetsdagar som inneburit att vi inte riktigt nått upp till förra årets omsättning men vi har trots det lyckats skapa ett något högre rörelseresultat och en förbättring av rörelsemarginalen. Att resultat och marginal har ökat betydligt mer än omsättning beror på att andelen av intäkterna som kommer från produkter har ökat. Vi har arbetat målmedvetet med och gjort stora satsningar på våra produkterbjudanden. Det har gett försäljningsframgångar som har förbättrat rörelsemarginalen. Samtidigt är vår konsultaffär med projekt och specialistkonsulter basen för vår verksamhet och kombinationen av produkter och konsulttjänster till paketerade lösningar ger oss ett mycket starkt marknadserbjudande.

Alla våra produkter går att köpa som prenumerationer på en molntjänst. Allt fler kunder väljer att få tillgång till produkterna på detta sätt och det innebär att våra intäkts- och kassaflöden ändras jämfört med vid licensförsäljning. Intäkter och kassaflöden blir mer utspridda i tiden men det ger också en större andel återkommande intäkter.

Offentliga organisationer står för 47 % av våra intäkter och vi levererar idag både produkter och tjänster till bl a Trafikverket, Energimyndigheten, FMV och Socialstyrelsen genom egna avtal. Vi har nu också vunnit ramavtalsupphandlingar med Myndigheten för civilberedskap och Statistiska Centralbyrån vilket under hösten kommer att innebära intressanta uppdrag för framförallt våra kontor i Mälardalsregionen. Kommuner har historiskt stått för en mindre del av vår affär med offentlig sektor men andelen har ökat under 2017. En bidragande orsak är Kaskelot, en molntjänst vi utvecklat för att planera och administrera val, som kommuner med tillsammans nästan hälften av alla väljare valt (!) att teckna abonnemang för.

Ett nytt kontor kommer att öppnas i Köpenhamn i september. Kontoret kommer att ha en leverans av både projekt/konsulttjänster och produkter. Målet är att vara fem anställda innan årsskiftet. Rekryteringen har börjat bra och närheten till vårt framgångsrika kontor i Malmö är en fördel för kunskapsöverföring och gemensamma leveranser.

Under kvartalet har en slutlig tilläggsköpeskilling betalats för aktierna i Fishbone Systems AB som förvärvades till 100 % under 2015. Tilläggsköpeskillingen baserades på försäljning av vissa produkter och uppgick till 1,2 mkr. Den har i sin helhet kostnadsförts i kvartalet och påverkar resultatet från och med EBIT-nivån.

Efterfrågan på it-konsulttjänster inom de områden vi verkar är hög för närvarande. Det gäller för alla de orter vi finns. Ett marknadsläge som för oss innebär mycket bra orderstock, en hög debiteringsgrad och även ökande genomsnittliga priser. I de större städerna, särskilt i Stockholm, innebär det också en generell situation med brist på duktiga konsulter. Det är en ökad konkurrens om dem och rörligheten mellan arbetsgivare ökar. Denna situation påverkar förstås även oss. Vi har historiskt haft en mycket låg personalomsättning under många år men jag bedömer att marknadssituationen innebär att den kommer att öka något under innevarande år. Det innebär att även om vi rekryterar i samma takt som tidigare så har vi en utmaning i att växa numerärt.

Eskilstuna den 25 augusti 2017

Christer Johansson

Kvartalet och sexmånadersperioden i sammandrag
Intäkterna uppgick under det andra kvartalet 2017 till 51,0 mkr (52,4) innebärande en minskning med 3 % jämfört med 2016. För sexmånadersperioden januari - juni 2017 uppgick intäkterna till mkr 102,7 (99,1) vilket motsvarar en ökning med 4 % jämfört med 2016.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för andra kvartalet till 4,8 mkr (4,8) och för sexmånadersperioden redovisas till 9,4 mkr (7,7) en ökning med 22 %.

I rörelseresultatet för andra kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med 0,7 mkr (0,7) och motsvarande för sexmånadersperioden redovisas 1,4 mkr (1,3).

I kvartal 2 och i hela sexmånadersperioden 2017 belastas resultatet (EBIT) med en kostnad om 1,2 mkr relaterad till slutlig likvid för förvärvet år 2015 av Fishbone Systems AB. Därmed är samtliga köpeskillingar reglerade och inga återstår att betala.

Resultatet efter finansnetto uppgick under andra kvartalet till 3,5 mkr (4,7) och för sexmånadersperioden till 8,0 mkr (7,5).

Resultat efter skatt uppgick under andra kvartalet till 2,4 mkr (3,6) och under sexmånadersperioden till 5,6 mkr (5,8)

Investeringar

Investeringar under andra kvartalet har gjorts med 1,5 mkr (0,7) och under sexmånadersperioden med 2,2 mkr (2,3). Under sexmånadersperioden har anläggningstillgångar avyttrats för 0,2 mkr (0,1).

Likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet under andra kvartalet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital, blev 1,9 mkr (4,1). Under sexmånadersperioden uppgick motsvarande kassaflöde till 6,5 mkr (6,1).

Totalt kassaflöde blev under andra kvartalet -12,3 mkr (-11,8). Utflödet av likvida medel är främst hänförligt till lämnad aktieutdelning med 10,6 mkr (10,6). Det totala kassaflödet under sexmånadersperioden uppgick till -0,6 mkr (-7,9).

Likvida medel uppgick på balansdagen den 30 juni 2017 till 11,3 mkr, jämfört med 12,1 mkr den 1 januari 2017.
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen den 30 juni 2017 till 89,8 mkr, jämfört med 95,0 mkr den 1 januari 2017. Halvårets förändring av eget kapital utgörs av periodens nettoresultat om 5,6 mkr och aktieutdelning med 10,6 mkr samt omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretag -0,2 mkr. Soliditeten uppgick på balansdagen den 30 juni 2017 till 68 % jämfört med 72 % vid årets ingång.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Pressrelease 2017-08-25.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20924
Precio Fishbone Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20925

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 klockan 08:00.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.