Du är här

2017-05-16

Precise Biometrics: Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2017

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 16 maj,
omvaldes Anna Almlöf, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts
Lilja, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter.
Årsstämman beslutade även om införande av ett incitamentsprogram till
bolagets anställda.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Anna
Almlöf, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja, Mats
Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter. Torgny Hellström
omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod
om ett år, med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som
huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att
ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och
till övriga fem ledamöter 190 000 kronor vardera samt att
ersättningen för utskottsarbete ska vara 35 000 kronor för ledamot i
revisionsutskottet, 70 000 kronor för ordförande i revisionsutskottet
och 25 000 kronor för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret
2016.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen
även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och
individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av
fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande
befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER
OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
konvertibler. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning
av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 36 023 146 aktier
och/eller konvertibler utbytbara till högst 36 023 146 aktier. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full
konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av
nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och
skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom
kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets
kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska
investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från
nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt,
finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

BESLUT AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM TILL BOLAGETS ANSTÄLLDA
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande
av ett treårigt incitamentsprogram till bolagets anställda genom
utgivande av högst 5 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna
motsvarande antal aktier i bolaget från och med den 1 juni 2020 till
och med den 30 juni 2020. Teckningskursen ska motsvara 200 % av den
volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella
kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 17 maj
2017 till och med den 31 maj 2017. Teckningsoptionerna ska emitteras
till ett av bolaget helägt dotterbolag, som i sin tur ska överlåta
teckningsoptionerna till bolagets anställda till marknadsvärde i
enlighet med angivna tilldelningsvillkor. Vid antagande av att
samtliga 5 miljoner teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya
aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 150 000 kronor,
medförande en utspädning motsvarande ca 1,4 % i förhållande till
bolagets nuvarande aktiekapital.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon: 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail: hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar
bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar
och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som
levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra
lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor
över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners.
Mer information finns på: www.precisebiometrics.com. Följ oss på
LinkedIn (https://se.linkedin.com/company/precise-biometrics) och
Twitter (https://twitter.com/pbiometrics).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/beslut-vid-precise-biomet...
http://mb.cision.com/Main/128/2266965/675320.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.