Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Precomp Solutions: BOKSLUTSRAPPORT 2018

Perioden januari - december 2018 i sammandrag

· Nettoomsättningen för 2018 var 186,3 Mkr (173,0)
· EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,0 Mkr
(-4,8)

· EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 3,5
Mkr (-1,6)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 Mkr
(1,3)

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018
Fjärde kvartalet 2018 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till
47,5 Mkr (48,4)

· EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,7 Mkr
(0,4)

· EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 1,6
Mkr (1,2)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 Mkr
(1,3)

· Extraordinär nedskrivning av bokfört värde på egenägda verktyg om
4,1 MSEK (resultatpåverkande)

· Uppskrivning av bokfört värde på fastighet om 5,8 MSEK (ej
resultatpåverkande)

Under året har en klar förbättring av den operationella verksamheten
skett

Bolaget kan för helåret uppvisa en tillväxt med 7,7 % till en
årsomsättning om 186,3 MSEK (173,0), där försäljning hänförlig till
detaljtillverkning stod för 185,3 MSEK (169,3) respektive
verktygstillverkning för 1,0 MSEK (3,7). För kvartal fyra uppgick den
totala omsättningen till 47,5 MSEK (48,4), där detaljtillverkningen
stod för 47,4 MSEK (46,2) och verktygsförsäljningen för 0,0 MSEK
(2,2). Detaljförsäljningen har utvecklats mycket väl under året med
en tillväxt på 9,5 %. Bolaget ser ingen avmattning inom sina
kundsegment. Nya projekt, speciellt det stora och viktiga projektet
tillsammans med Autoliv fortsätter att rampas upp, varför
orderstocken kontinuerligt ökar från redan mycket höga nivåer.
Verktygsförsäljningen kom in betydligt lägre än budgeterat för 2018,
men året visade sig vara lite av ett mellanår för verktygsupphandling
inom fordonsindustrin.

De förbättringar som successivt genomförts under året börjar nu ge
resultat och den operationella verksamheten i bolaget uppvisar en
klar förbättring under året. Under 2017 skedde en stor maskinskada på
en av bolagets finklippningspressar som har orsakat kostnader om
totalt cirka 5,5 MSEK, varav cirka 4,0 MSEK belastar resultatet 2018.
Efter en bedömning, baserat på information från våra kunder, av
framtida försäljningsvolymer och resultatbidrag för detaljer
producerade ur egenägda verktyg väljer bolaget att under årets sista
kvartal skriva ned det bokförda värdet på dessa verktyg med totalt
cirka 4,1 MSEK. Justerat för maskinskadekostnad och extraordinär
nedskrivning uppvisar bolaget ett EBIT-resultat för helåret om 4,0
MSEK respektive ett EBITDA-resultat om 7,5 MSEK, vilket speglar
bolagets verkliga intjänandeförmåga.

Dialog pågår med försäkringsbolaget gällande ersättning för
maskinskadan. Vid positivt utfall kommer försäkringsersättningen i
sin helhet redovisas som övrig rörelseintäkt i bolagets
resultaträkning, det vill säga eventuell försäkringsersättning är
inte intecknad i resultat- och balansräkningen.

Under 2018 genomfördes en extern värdering av företagets fastighet i
Ulricehamn. Värdet bedömdes uppgå till 39 MSEK, givet fastighetens
attraktiva läge som är centralt och sjönära. Företaget väljer därför
att skriva upp fastighetens bokförda värde från 19,2 MSEK till 25,0
MSEK. Denna uppskrivning har ingen påverkan på årets resultat.

Ulricehamn 2019-02-28

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884,
martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300,
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
februari 2019 kl. 18:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/bokslutsrapport-2018,c2753358
https://mb.cision.com/Main/426/2753358/1000052.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.