Du är här

2018-03-09

Precomp Solutions: Informationsbrev till aktieägare i Precomp Solutions AB (publ) ("Bolaget") om den kommande riktade nyem...

Informationsbrev till aktieägare i Precomp Solutions AB (publ)
("Bolaget") och andra investerare om Bolagets situation, om den
kommande riktade nyemissionen, samt information till de investerare
som önskar delta i Bolagets kommande nyemission.

Bäste aktieägare och framtida investerare.

2017 var ett ganska tufft år för Bolaget då avtal om materialpris med
några stora kunder hindrat nödvändiga prishöjningar. Dessa avtal har
ofta 6-9 månaders eftersläpning på prisjusteringar. Det var ovanligt
stora höjningar av materialpriserna de senaste 18 månaderna. Mycket
beror på importrestriktioner inom EU på billigt kinesiskt stål.

Under hösten och vintern ökade också efterfrågan från industrin.

För att möta prispressen och den ökande efterfrågan har Bolaget
vidtagit en mängd åtgärder för att effektivisera produktionen. Under
hösten har även några medarbetare fått lämna Bolaget.

När Bolaget hade erhållit ett bättre internt materialflöde så gick en
välbelagd finklippningspress sönder. Reparation har skett men den har
inte uppnått full kapacitet. Ytterligare en större service måste
genomföras under april.

Förlorad produktionskapacitet har delvis kompenserats med ökad
skiftgång i andra finklippningspressar.

Efterfrågan på tillverkningskapacitet är för närvarande mycket hög
generellt sett i industrin och den har fyllt upp all ledig kapacitet
hos flera underleverantörer som exempelvis härdare och ytbehandlare
som Bolaget också är beroende av.

Delar av förlusterna 2017 kan också härröras till kostnader för olika
störningar i verksamheten (forceringskostnader, expresstransporter,
justeringskostnader och kassationskostnader) som delvis är beroende
på egen ineffektivitet men också på kapacitetsbrist i
underleverantörskedjan.

Process- och organisationsutveckling för att minska dessa kostnader
pågår och kommer att vara en central del av Bolagets interna
effektivitetshöjning under 2018.

Ett par produkter har under 2017 närmat sig slutet på sin livslängd
och under 2018 har nya produkter påbörjat sin livscykel. Mycket
spännande är en produkt till Autoliv som utgör ett delsystem till ett
nyutvecklat säkerhetssystem där volymerna ökar under hösten och sedan
kommer att öka ytterligare under kommande år. Med denna produkt
kommer också krav på en automatiserad produktion för att hantera
kommande höga volymer.

Av koncernens omsättning på 180 Mkr kommer cirka 150 Mkr från Bolagets
verksamhet i Ulricehamn och cirka 30 Mkr från verksamheten i
Bulgarien som drivs av ett helägt dotterbolag till Bolaget.

Under de senaste månaderna har koncernens resultat varit svagt
positivt och det visar att insatta åtgärder börjar ge resultat.

Koncernen prognostiserar att under 2018 nå ett resultat på mellan 4
och 8 Mkr. De viktigaste förutsättningarna för ett positivt
rörelseresultat är att konjunkturen håller i sig, att inga större
konflikter sker i världen eller på finansmarknaderna samt att inte
problemen i underleverantörskedjorna ökar eller att Bolaget i övrigt
får fler nya inre störningar.

Det finns en hel del dolda värden i Bolaget. Exempelvis har Bolaget
flera fastigheter mellan Rv40, ån Ätran och centrum i Ulricehamn som
för 4 år sedan värderades till 25 Mkr av kommunen men som är inköpta
för 10 Mkr och lågt belånade. Fastigheterna ligger på av Bolaget ägd
mark som endast är delvis bebyggd.

Bolaget har 13 finklippningspresslinor med olika presskapacitet som är
helt avbetalda och med endast ett bokfört värde av cirka 1,5 Mkr.
Marknadsvärdet på dessa är betydande. Priset för en ny
finklippningspresslina uppgår till 10-20 Mkr beroende på dess
presskapacitet.

Bolagets kreditgivare "Ulricehamns Sparbank" är en lokal sparbank som
beviljat Bolaget en utökad kredit för att hantera
rörelsekapitalbehovet under året.

Den förlust som uppkom under förra året i kombination med en ökad
efterfrågan på Bolagets produkter har skapat ett ökat behov av
kapital för både förlusttäckning samt expansion.

Styrelsen i Precomp Solutions AB (publ) har beslutat med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017, att inleda processen
med att genomföra en riktad nyemission. Den 2 mars 2018 skickade
styrelsen ut ett pressmeddelande med de huvudskaliga villkoren för
den planerade emissionen. Nedan följer information om hur befintliga
aktieägare samt nya investerare kan anmäla sitt intresse att delta i
emissionen.

Emissionen i sammandrag och anmälan om intresse att delta i emissionen

Emissionen avser endast aktier av serie B och vid full teckning kommer
antalet aktier att öka med 2 160 440 B-aktier från 10 802 202 till 12
962 642, fördelat på 907 490 A-aktier och 12 055 152 B-aktier.

Emissionskursen kommer vara mellan 1,90 - 2,30 kr per aktie beroende
på intresse hos tilltänkta investerare. Emissionskursen kan sättas
högre om stort intresse finns för erbjudandet.

Vid en emissionskurs på 2,00 kr kommer Bolaget att tillföras 4,3 Mkr

Den riktade emissionen är planerad att genomföras under mars månad.

Emissionsvillkoren kommer att beslutas under mars månad av styrelsen.

Styrelsemedlemmar och några nuvarande ägare har i dagsläget garanterat
2,6 Mkr.

Ingen ersättning utgår till garanterna.

Emissionen kommer att genomföras som en riktad emission utan företräde
för nuvarande ägare. Emissionen kommer i första hand att riktas mot
de befintliga ägare eller nya investerare som vill teckna sig för mer
än 20,000 kr. Syftet är att tillgodose Bolagets behov av större
rörelselikviditet samt att öka antalet aktieägare i Bolaget som
innehar större aktieposter.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att styrelsen av tids-
och kostnadsskäl bedömt att en riktad emission är lämpligare än en
företrädesemission. En företrädesemission kräver mer omfattande
prospekt- och hanteringskostnader.

Befintliga ägare eller investerare som önskar delta i emissionen
skriver ett mail till teckna@precomp.com (eller brev till Bolaget)
och anger sitt namn, adress, telefonnummer, mail och person- eller
organisationsnummer samt uppger med vilket belopp man är villig att
teckna.

När styrelsen fastställer teckningskursen kommer de som lämnat
teckningsintresse att kontaktas och fullständig teckningsanmälan
kommer att skickas ut. Betalning för de tecknade aktierna ska ske
under senare halvan av mars 2018.

Styrelsens beslut om riktad emission kan komma att villkoras av
bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Slutlig utformning av beslutet om den riktade emissionen med
tillhörande emissionsvillkor kommer att tas fram tillsammans med
Bolagets jurister.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande 0707 55 58 59

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars
2018 kl 10.00..

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/informationsbrev-till-akti...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.