Du är här

2017-08-30

Promore Pharma: Delårsrapport januari - juni 2017

Perioden april - juni

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
· Periodens rörelseresultat uppgick till 8,5 (0,7) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till 10,5 (0,5) MSEK motsvarande
SEK 0,69 (0,04) per aktie

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,7
(-5,6) MSEK

· Likvida medel uppgick till 14,7 (10,9) MSEK
Perioden januari - juni

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
· Periodens rörelseresultat uppgick till 5,3 (-2,2) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till 7,2 (-2,5) MSEK motsvarande
SEK 0,53 (-0,19) per aktie

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 (-5,6)
MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari - juni

· Ett samarbetsavtal tecknades med det amerikanska bioteknikbolaget
Cellastra Inc. avseende den kliniska utvecklingen av PXL01 i
Nordamerika tecknades

· Bolaget ändrade formellt namn från Lipopeptide till Promore
Pharma

· Beslut fattades om fondemission samt att göra bolaget publikt
· Aktiesplit 15:1 genomfördes
· Marianne Dicander Alexandersson valdes in som ny styrelseledamot
· Jonas Ekblom anställdes som verkställande direktör från att
tidigare arbetat som konsult

· Ansökan om att genomföra en klinisk fas III-studie avseende PXL01
inlämnades i Indien

· Patentansökan inlämnad i USA avseende sammansättningen av
PXL01-produkten

· Milstolpsbetalningar erhölls från PharmaResearch Products Ltd
· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner genomfördes
· En emission inför listningen på Nasdaq First North genomfördes i
juni vilken tillförde bolaget cirka 76 MSEK före avdrag för
emissionskostnader

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Handeln i Promore Pharmas aktier och teckningsoptioner (TO1)
inleddes på Nasdaq First North den 6 juli 2017

VD har ordet

Det här är bolagets första delårsrapport efter listningen på Nasdaq
First North den 6 juli. Jag vill därför välkomna gamla och nya
aktieägare i Promore Pharma till denna nya era i bolagets historia.
Genom vår emission uppnådde vi två mycket väsentliga mål; (i) att
inbringa finansiering för att kunna ta bolagets mest betydelsefulla
projekt till nästa värdeskapande fas, samt (ii) att bredda bolagets
ägande. Vi är förvissade om att hårt och fokuserat arbete kommer att
resultera i framgång inom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet
och att vi kommer att kunna utveckla läkemedel inom
behandlingsområden som idag saknar effektiva farmakologiska
behandlingsformer. Vårt bolag är ju unikt i det avseende att vi har
två projekt i mycket sen klinisk utvecklingsfas där flera viktiga
utvecklingsrisker redan har eliminerats.

När nu ytterligare finansiering erhållits, känns det fantastiskt
inspirerande att få ta nästa steg i utvecklingen av våra
läkemedelskandidater. Vår höga aktivitetsnivå har manifesterat sig i
betydande framsteg vad gäller planeringen av den kliniska fas
III-studie som kommer att krävas för att få framtida
marknadsgodkännande för PXL01 i EU för förebyggande av postkirurgiska
adherenser i samband med senreparationskirurgi. Arbetet har
fortskridit i tätt samarbete med våra strategiska partners;
PharmaResearch Products Ltd. i Sydkorea och Technomark Life Sciences
LLC. Första patient beräknas kunna behandlas under första halvåret
2018. Arbetet med förberedelserna inför nästa kliniska prövning av
LL-37 har också fortsatt enligt plan under årets första halvår och vi
avser att välja CRO (Clinical Research Organization) före årets slut
för genomförande av vår fas IIb-studie för behandling av venösa
bensår. Vi ligger i linje med den övergripande tidplanen att påbörja
rekryteringen till studien under 2018.

Vi har också lämnat in en internationell patentansökan i samarbete med
Cellastra Inc.

Den nyemission vi gjorde i juni i samband med listningen på Nasdaq
First North har resulterat i att bolaget har de monetära resurser vi
behöver för att driva våra utvecklingsprojekt vidare tillsammans med
våra strategiska partners. Vi ser med stor tillförsikt fram emot de
kommande kvartalens aktiviteter. Vi befinner oss i viktiga skeden av
våra kliniska utvecklingsprojekt och vi hyser stora förhoppningar om
att våra strategiska investeringar ska resultera i att vi successivt
närmar oss målet att nå marknaden med våra produktkandidater.
Förväntningarna är höga och det återspeglar i hög grad vår vilja och
ambition att leverera framgångsrika och högkvalitativa data som ökar
värdet i bolaget.

Solna, 30 augusti 2017

Jonas Ekblom

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och
läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning
av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter
med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First
North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/15813/2336440/715860.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.