Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-04

Promore Pharma: Promore Pharma börjar handlas på Nasdaq First North den 6 juli 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG

Promore Pharma AB (publ) har ansökt om och erhållit godkännande för
handel på Nasdaq First North. Första dag för handel med aktier och
teckningsoptioner på Nasdaq First North blir den 6 juli 2017.

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater ämnade för den snabbväxande
bioaktiva sårvårdsmarknaden. Bolaget har ett tydligt fokus på två
läkemedelskandidater, PXL01 och LL-37, som båda är i sen klinisk
utvecklingsfas (fas III respektive fas IIb). För att finansiera dessa
studier har Bolaget under juni 2017 genomfört en emission av units
och i samband med emissionen ansökt om och erhållit villkorat
godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel
blir den 6 juli 2017.

Jonas Ekblom, VD Promore Pharma AB (publ):

" Vår notering vid Nasdaq First North är en viktig milstolpe i vårt
åtagande att åstadkomma industriledande innovation inom området
bioaktiv sårvård. Vi ser fram emot att genomföra denna resa med våra
nya och gamla aktieägare och vårt nästa steg är att inlämna kliniska
prövningsansökningar för vår planerade fas III-studie av PXL01 för
förebyggande av post-kirurgiska adherenser i samband med handkirurgi"

Promore Pharmas aktie och teckningsoption kommer att handlas under
kortnamnen PROMO respektive PROMO TO1. Prospekt och tillhörande
tilläggsdokument inför listningen på Nasdaq First North finns
tillgängliga på Promore Pharmas hemsida, www.promorepharma.com.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ekblom, VD Promore Pharma AB
Tel: 073-677 75 40 / +1 714 369 0478
E-post: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO Promore Pharma AB
Tel: 070-855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 4 juli 2017 kl. 15.00 CET.

Om Promore Pharma

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och
läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning
av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter
med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
behandling av diabetesfotsår. Rosetta Capital IV Sarl, Midroc New
Technology AB och PharmaResearch Products Ltd är Bolagets största
aktieägare.

Om PXL01

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein som är en
del av immunförsvaret, med flera verkningsmekanismer. Utvecklingen av
PXL01 fokuserar initialt på att förebygga postoperativa adherenser
(permanenta sammanväxningar av vävnader som normalt ska vara
åtskilda) efter böjsenskirurgi. I den fas II-studie som tidigare
genomförts i flera länder i EU visade PXL01 god effektivitet och
säkerhet och potential att kunna minska antalet korrigerande ingrepp.

Om LL-37

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid som stimulerar flera
sårläkningsprocesser. I den fas IIa-studie som Bolaget tidigare
genomfört visade LL-37 god effekt vid läkning av kroniska sår.
Behandling med LL-37 skulle kunna kombineras med den befintliga
sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt
av patienten själv.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om
försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon
annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten
enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i
gällande lydelse ("Securities Act"), och får följaktligen inte
erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller utan
tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act
samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i
USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA
eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas
genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i
detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige och Norge, som har
implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett
för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på
det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till
investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett
prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande.
En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas
med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste
själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan
identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar",
"förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan",
"fortsätter", "bör" eller liknande uttryck. De framåtriktade
uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar
och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden.
Även om Promore Pharma anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och
okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra
eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets
kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda faktorer och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade
uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta
meddelande och kan ändras utan att det meddelas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-borjar-handlas...
http://mb.cision.com/Main/15813/2302365/696660.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.