Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

Promore Pharma: Promore Pharma genomför emission inför notering på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG

Promore Pharma AB (publ) ("Bolaget") har ansökt om notering på Nasdaq
First North och genomför i samband med noteringen en emission av
units riktad till allmänheten i Sverige och Norge samt till
institutionella svenska och internationella investerare
("Erbjudandet"). Vid fulltecknad emission tillförs Promore Pharma
initialt cirka 106 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Promore
Pharma har erhållit skriftliga teckningsåtaganden från Bolagets
huvudägare Midroc New Technology AB, Rosetta Capital IV Sarl och
PharmaResearch Products Ltd samt skriftliga garantiåtaganden
motsvarande totalt cirka 72% av emissionslikviden. Likviden ska i
huvudsak användas för att finansiera kliniska fas III- och fas
II-studier med Bolagets ledande läkemedelskandidater PXL01 och LL-37.

Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater ämnade för den snabbväxande
bioaktiva sårvårdsmarknaden. Bolaget har ett tydligt fokus på två
läkemedelskandidater, PXL01 och LL-37, som båda är i sen klinisk
utvecklingsfas (fas III respektive fas IIb). Bolagets mål är att
utveckla PXL01 och LL-37 till att bli de första i sitt slag på
marknaden (First-in-Category) med användning för breda tillämpningar
inom bioaktiv sårvård, särskilt inom behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Rosetta
Capital IV Sarl, Midroc New Technology AB och PharmaResearch Products
Ltd är Bolagets största aktieägare med 97,8% av aktierna.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och Norge och
institutionella investerare och omfattar högst 4 549 358 units,
bestående av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner.

· Varje unit erbjuds till en teckningskurs om 23,30 SEK/unit,
motsvarande 23,30 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om
cirka 395 MSEK före Erbjudandet.

· Erbjudandet tillför Bolaget cirka 106 MSEK före
transaktionskostnader vid full teckning. Styrelsen har därutöver
möjlighet, att inom ramen för Erbjudandet, emittera ytterligare högst
858 370 units, motsvarande cirka 20 MSEK.

· Teckningsåtaganden från Bolagets huvudägare Midroc New Technology
AB, Rosetta Capital IV Sarl och PharmaResearch Products Ltd har
lämnats motsvarande 24,5 procent av Erbjudandet. Huvudägarna har
också åtagit sig att inte avyttra aktier inom 12 månader efter
noteringen genom lock-up avtal.

· Teckningsperioden i Erbjudandet pågår mellan den 8 och 22 juni
2017.

· Innehavare av teckningsoptioner från Erbjudandet äger rätt att för
tre (3) teckningsoptioner teckna en (1) aktie i Promore Pharma till
en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt
av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 21 - 31 januari
2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 23,30 SEK per aktie
eller överstiga 46,60 SEK per aktie. Teckning kan ske under perioden
4 - 22 februari 2019.

· I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande
teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 81,6 MSEK vid
lägsta teckningskurs (efter transaktionskostnader).

Viktiga datum

Prospektet publiceras 7 juni 2017

Anmälningsperiod 8 - 22 juni 2017

Likviddag 29 juni 2017

Preliminär första dag för handel 3 juli 2017

Mätperiod för bestämmande av teckningskurs för

teckningsoptioner 21 - 31 januari 2019

Teckning med stöd av teckningsoptioner 4 - 22 februari 2019

Styrelsen har en möjlighet, att inom ramen för Erbjudandet, emittera
ytterligare units motsvarande ett belopp om högst 20 MSEK. Prospekt
godkändes den 7 juni 2017 av Finansinspektionen.
Teckningsförbindelser från befintliga huvudägare motsvarande cirka
24,5 % och skriftliga externa garantiåtaganden om 47,2 % finns,
totalt cirka 72 % av den initiala emissionslikviden.

Jonas Ekblom, VD Promore Pharma AB (publ):

- Vi har redan säkrat finansiering för en betydande del av våra aktiviteter. Läkemedelsutveckling i sen klinisk fas är emellertid mycket kapitalkrävande och organisationen behöver förstärkas med ytterligare regulatorisk och kommersiell kompetens. Det är därför naturligt att Promore Pharma i detta läge listas på First North för att söka ytterligare ägare och det kapitaltillskott som krävs för att genomföra de kliniska studierna för PXL01 och LL-37.

Med stöd från våra befintliga aktieägare och de nya som tillkommer i
samband med Erbjudandet ser jag och mina kollegor i ledningen fram
emot att ta Promore Pharma genom nästa värdehöjande fas som innebär
att göra två nya läkemedel tillgängliga på en marknad med stora
medicinska behov.

Två projekt i sen utvecklingsfas med stark säkerhetsprofil

Promore Pharma utvecklar peptidbaserade läkemedel för bioaktiv
sårvård. Bolaget har en välutvecklad projektportfölj med två
läkemedelskandidater, PXL01 och LL-37, i sen klinisk fas.

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein som är en
del av immunförsvaret, med flera verkningsmekanismer. Utvecklingen av
PXL01 fokuserar initialt på att förebygga postoperativa adherenser
(permanenta sammanväxningar av vävnader som normalt ska vara
åtskilda) efter böjsenskirurgi. I den fas II-studie som tidigare
genomförts i flera länder i EU visade PXL01 god effektivitet och
säkerhet och potential att kunna minska antalet korrigerande ingrepp.

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid som stimulerar flera
sårläkningsprocesser. I den fas IIa-studie som Bolaget tidigare
genomfört visade LL-37 god effekt vid läkning av kroniska sår.
Behandling med LL-37 skulle kunna kombineras med den befintliga
sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt
av patienten själv.

Finansiering fram till marknadsgodkännande

Promore Pharma planerar att genomföra en fas III-studie i EU och
Indien avseende PXL01 på patienter som genomgår böjsenskirurgi i
handen. Studien finansieras till större delen av Bolagets partner och
aktieägare PharmaResearch Products Ltd. Bolaget avser dessutom att
genomföra en parallell fas III-studie avseende PXL01 i USA som
tillsammans med den kliniska prövningen i EU ska utgöra underlag för
marknadsansökan i Nordamerika. Vidare planeras en klinisk fas
IIb-studie med LL-37 avseende patienter med venösa bensår samt en
mindre klinisk fas IIa-studie med LL-37 på patienter med
diabetesfotsår, vilken avses genomföras i samarbete med en akademisk
partner.

Med ett gott utfall i de planerade kliniska studierna för PXL01 anser
Bolagets styrelse att det finns goda förutsättningar att inom den
närmaste femårsperioden nå marknadsgodkännande för PXL01 för
förebyggande av adherenser efter böjsenskirurgi. Givet att de
framtida kliniska resultaten är fortsatt tillfredsställande anser
styrelsen vidare att det finns goda möjligheter att under samma
tidsperiod nå ett partneravtal med en global aktör avseende LL-37 för
att finansiera nödvändiga fas III-studier.

Prospekt, folder och anmälningssedel finns tillgängliga på
www.promorepharma.com, www.redeye.se och www.aktieinvest.se.

Rådgivare

Redeye AB är Certified Adviser och finansiell rådgivare till Promore
Pharma i samband med noteringen och emissionen. Setterwalls
Advokatbyrå är juridisk rådgivare.

Selling agents

Nordnet och Avanza är Selling Agents.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ekblom, VD Promore Pharma AB

Tel: +46 736 777 540/+1 714 369 0478

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO Promore Pharma AB

Tel: +46 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och
läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning
av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter
med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
behandling av diabetesfotsår. Rosetta Capital IV Sarl, Midroc New
Technology AB och PharmaResearch Products Ltd är Bolagets största
aktieägare.

Om Midroc New Technology AB:

Midroc New Technology är ett investmentbolag med fokus på bolag med
banbrytande teknologier och stor global potential. De primära
fokusområdena är Cleantech och Biomedicin. Bolaget är sedan tidigare
storägare i bland annat Powercell Sweden och Minesto.

Om Rosetta Capital IV Sarl:

Rosetta Capital är en brittisk riskkapitalgrupp med fokus på life
science och medicinteknik. Bolaget har som ägare deltagit vid ett
flertal börsnoteringar av portföljbolag och har för närvarande två
fonder med aktiva investeringar.

Om PharmaResearch Products Ltd:
PharmaResearch Products är ett sydkoreanskt noterat bolag med fokus på
tillverkning av medicinteknisk utrustning och regenerativ medicin.
Bolaget är grundat 1993 och bedriver verksamhet i stora delar av
Sydostasien.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om
försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon
annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten
enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller an...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.