Du är här

2017-08-24

ProstaLund: Delårsrapport, period 2017-01-01 - 2017-06-30

Finansiell utveckling

Andra kvartalet - april - juni 2017

· Nettoomsättning: 2 273 (4 269) TSEK
· Resultatet efter finansiella poster: -6 310 (-2 667) TSEK
· Resultatet per aktie*: -0,61 (-0,42) SEK

Första halvåret - januari - juni 2017

· Nettoomsättning: 5 860 (7 708) TSEK
· Resultatet efter finansiella poster: -9 764 (-6 079) TSEK
· Resultatet per aktie*: -0,95 (-0,95) SEK

* Periodens resultat dividerat med 10 273 539 aktier per 2017-06-30. 6
420 962 aktier per 2016-06-30

Belopp inom parentes avser samma period föregående år

Viktiga Under perioden
händelser · Årsstämma den 9 maj - omval av styrelsen och en valberedning
tillsattes

· Medverkan på den amerikanska urologikonferensen AUA:s
årsmöte i Boston

· Publikation av banbrytande kliniska resultat med stora
prostatakörtlar vid nordiska urologikonferensen NUF i Odense

· Medverkan på Aktiespararnas och Redeyes Småbolagsdag 12/6

Efter periodens slut
· Prostalund har reviderats och godkänts av vår notified body
enligt EU:s medicintekniska produktdirektiv, MDD. Det innebär att
vi har förnyat vårt certifikat att CE-märka våra produkter i
ytterligare fem år.

· Prostalund etablerar sig i Finland med ny order till Mikkeli
Centralsjukhus

· Ny Coretherm-användare i Sverige, Gävle sjukhus

VD's Nu är det ett år sedan som jag tillträdde som VD för
ProstaLund. Under dessa tolv månader har vi stärkt
kommentar vår position och väsentligt fördjupat kunskapen om
våra prioriterade marknader i Norden, USA och Kina.Vi
ser ett fortsatt stort intresse för CoreTherm på vår
nordiska hemmamarknad och vid möte med
internationella kunder på det Amerikanska
Urologimötet i maj. Vårt budskap att CoreTherm är
evidensbaserad vård, väl anpassad till modern
värdebaserad sjukvård och som sparar värdefulla
vårdresurser med förbättrad patientvård är i högsta
grad giltigt. Under kvartalet har vi sett ett
nyvaknat intresse från Tyskland där vi åter fått
igång vår försäljning.På den amerikanska marknaden
fokuserar vi nu våra insatser mot större
vårdinstitutioner, Regionsjukhus samt
Universitetssjukhus. Säljprocessen inom dessa segment
är längre och kräver därmed en mer långsiktig
bearbetning innan vi kan skörda resultat. Vår
medverkan på den amerikanska urologkongressen AUA
(American Association of Urology) uppmärksammades av
ett flertal amerikanska och internationella
vårdgivare och gav värdefulla kontakter på några av
de större sjukhusen med omfattande urologiverksamhet.
Vår metod i kombination med en höjd ersättningsnivå
innebär ett ökat intresse för vår behandling på dessa
sjukhus i linje med vår nya strategi. Hemmamarknaden
var som vanligt svag under det andra kvartalet
kopplad till säsongsvariationer och vi förväntar oss
en återhämtning under kommande kvartal. Under
kvartalet har vi märkt ett ökat intresse med
förfrågningar, demonstrationer och klinikbesök. Vi är
även på väg in i Finland genom installation på
Mikkeli Centralsjukhus vilket är att betrakta som ett
verkligt genombrott.Vid årsmötet med Nordisk Urolog
Föreningen (NUF) i Odense presenterades två stycken
vetenskapliga postrar om CoreTherm. Samarbete med
akademin har sedan tidigare varit ett signum för
ProstaLund och är viktigt för att fortsätta stärka
CoreTherms position som evidensbaserad minimal
-invasiv behandling.CFDA-processen i Kina är pågående
och arbetet fortlöper enlig plan.Vår bransch är
stängt övervakad av läkemedelsmyndigheten som har
skyldighet att göra både anmälda och oanmälda
inspektioner i akt och mening att försäkra sig om att
firmorna har hög kvalitet och kontroll. Under
sommaren har vi inspekterats av vår notified body,
TÜV SÜD, för att säkerställa att vi uppfyller EU:s
medicintekniska produktdirektiv. Det var en
omfattande inspektion som nu certifierat oss att
fortsätta CE-märka och sälja våra produkter inom EU.
Vi gläds åt det och ser det som ett ytterligare bevis
på den höga kvalitet vår produkt har.Hans ÖstlundVD i
ProstaLund AB (publ)

Kontakt För ytterligare information kontakta:Hans Östlund, VD, +46 (0) 70 624 07 40,
hans.ostlund@prostalund.com (,%20+46%20(0)%2070 624%2007%2040,%20hans.ostlund@prostalund.com)
Om ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar
ProstaLund och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget
har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH
(godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500
aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende
CoreTherms påverkan på prostatacancer samt en vidareutveckling av tekniken för att förenkla
inlärning och användning. Se även - www.prostalund.se.

Finansiell information

Bolagsuppgifter

ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 556745-3245, är ett
svenskregistrerat aktiebolag med säte i Lund som är moderbolag i
ProstaLund-koncernen. Adressen till huvudkontoret är Mobilvägen 10,
223 62 Lund. Helägda dotterbolag är Lund Instruments AB (vilande),
Coretherm Medical Inc (USA) och sedan den 1/10 2014 även bolaget
Nordisk Medicin & Teknik AB.

Aktien

Bolagets aktie är föremål för handel på aktiemarknaden sedan oktober
2013 efter notering på AktieTorget. Antal aktier vid periodens utgång
var 10 273 539 stycken och kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie.
Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Rapportens omfattning

Denna delårsrapport omfattar perioden från och med den 1 januari 2017
till och med den 30 juni 2017. De jämförande uppgifterna i
delårsrapporten avser motsvarande period under 2016, om inte annat
anges. Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLund-koncernen, om
det inte uttryckligen anges att uppgifterna avser moderbolaget
ProstaLund AB (publ).

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 5 860 (7 708) TSEK, vilket var en
förändring om -24 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet
uppgick till -9 758 (-5 996) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till
-9 764 (-6 079) TSEK.

Omsättning och resultat - andra kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 2 273 (4 269) TSEK, vilket var en
förändring om -47 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet
uppgick till -6 309 (-2 769) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till
-6 310 (-2 667) TSEK.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (122)
TSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till
1 662 (325) TSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
uppgick till 0 (0) TSEK.

Investeringar - andra kvartalet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (-67)
TSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till
867 (197) TSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
uppgick till 0 (0) TSEK.

Finansiell ställning och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till -9 269 (-6 051) TSEK. Likvida medel
uppgick vid periodens utgång till

10 220 (7 251) TSEK. Eget kapital uppgick till 21 825
(16 973) TSEK och soliditeten uppgick till 82 (82) %.
Finansiell ställning och finansiering - andra kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till -6 191 (-2 968) TSEK. Likvida medel
uppgick vid periodens utgång till

10 220 (7 251) TSEK.
Organisation

Koncernen hade vid utgången av perioden 11 anställda varav 6 män och 5
kvinnor. Genomsnittligt antal anställda under perioden var 11.

Forskning och utveckling

Utvecklingsarbete drivs i egen regi i samarbete med externa kliniker
och teknikkonsulter. Utvecklingsarbetet är inriktat på nyutveckling
och vidareförädling av nuvarande produktportfölj.

Utsikter för 2017

Fokus för 2017 ligger på ökad försäljningstillväxt här hemma, i USA
samt tillkommande marknader. Vi arbetar vidare för att erhålla
godkännande i Kina så snart möjligt och inväntar svar från deras
regulatoriska myndighet CFDA.

Försäkringar

ProstaLund har sedvanlig företagsförsäkring som även innefattar ett
produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet är föremål för löpande
översyn. Styrelsen bedömer att företagsförsäkringen är anpassad till
verksamhetens nuvarande omfattning.

Tvister

ProstaLund är inte part i något rättsligt förfarande eller
skiljeförfarande som har betydande effekter på bolagets finansiella
ställning eller lönsamhet. Styrelsen känner inte heller till några
omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt
förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Finansiella instrument och riskhantering

Den främsta finansiella risk som föreligger i koncernen är valutarisk.
En väsentlig del av koncernens försäljning sker i utländsk valuta.
Därmed är koncernen exponerad för valutafluktuationer. Någon
valutasäkring sker inte regelmässigt eftersom ProstaLund bedömer att
riskerna inte är väsentliga.

Riskfaktorer

ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker vars effekter
skulle kunna ha en negativ inverkan på dess framtid, resultat eller
finansiella ställning. I senaste årsredovisningen, som finns
tillgänglig på bolagets hemsida www.prost...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.