Du är här

2017-08-22

Provide IT: Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma 20 september 2017 kl. 18.30 i bolagets
lokaler på Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg. Inregistrering till
stämman påbörjas 18.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast 14 september 2017, och

-b) senast 14 september 2017 anmält sitt deltagande och eventuellt
ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Götabergsgatan
20, 411 34 Göteborg, eller via e-post bawan@provideit.se. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före 14
september 2017.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal
aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman.

Handlingar

Bolaget håller kopia på redovisningshandlingar tillgängliga från och
med 30 augusti 2017 på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om

1. a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
2. b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
3. c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse samt revisor.
10. Beslut om utdelning.
11. Stämmans avslutande.

Kommentar till punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår
styrelsen att utdelning lämnas för räkenskapsåret 16/17 i enlighet
med styrelsens förslag.

Kommentar till punkt 10:

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med
ett belopp om 4.000.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier
i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om ca 0,5998 kr per aktie i
bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Beslutar årsstämman
i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut 27 september
2017 med avstämningsdag 22 september 2017.

Per 31 mars 2017 hade bolaget likvida medel på cirka 27.000.000 kr som
har byggts upp genom vinster och emissioner. Bolaget hade hoppats på
att ha genomfört ett förvärv vid det här laget men har på grund av
bl.a. tidigare produktionsproblem inte kunnat lägga lika mycket tid
som planerat på förvärvsarbete. Bolaget har fortfarande för avsikt
att genomföra minst ett förvärv innan nästa sommar och har med god
marginal tillräckligt med kapital för att genomföra minst ett sådant
tänkt förvärv och expandera till nya marknader enligt plan.

Styrelsens prognoser baserade bl.a. på tidigare räkenskapsår och
bolagets verksamhetsutveckling med god tillströmning av nya kunder,
visar att bolaget kommer fortsätta generera vinster under överskådlig
tid. Om bolaget inte genomför en utdelning kommer kassan inom en snar
framtid att öka till för höga nivåer för en digital produktionsbyrå i
bolagets storlek. Styrelsen vill också i anledning av det sagda ändra
bolagets utdelningspolicy till att även framtida årsvinster ska delas
ut till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet
kräver annat.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)

Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2017.

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av
applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med
plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget
fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna
projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/provide-it/r/kallelse-till-arsstamma-i-provide...
http://mb.cision.com/Main/14369/2330853/712206.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.