Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Provide IT: Kvartalsrapport 1 2018/2019

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2018/2019

1 april - 30 juni 2018.

Totala intäkter uppgick till 4 884 (4 200) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för
aktiegåva* uppgick till 1 122(1 462) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 913*(1 462) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 691*(1 139) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,104* (0,171) SEK.

Under det första kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten
till 16,3 procent.

*Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten
och är därmed en extraordinär kostnad. Under det första kvartalet
2018 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 209 TSEK på
grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets
huvudägare till bolagets CTO.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Bolaget kommunicerade den 20:e april 2018 att bolaget har accepterat
ett systemutvecklingsarbete av en ny portal till en ny kund med säte
i Göteborg. Ordervärdet motsvarar ca 500-700 TSEK och förväntas
framförallt produceras under april-september 2018.

Bolaget kommunicerade den 23.e april 2018 att Bolagets två huvudägare
Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av
bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan
den 19 april 2018 vederlagsfritt överlåtit 41 666 aktier
vardera(tillsammans 83 332 aktier) till bolagets CTO Oscar
Wennerström. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter på cirka
200 TSEK då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån.
Bolaget har kommunicerat om gåvan tidigare, senast den 2 januari
2018, och är bestämt sedan innan bolagets notering 27 juni 2016.

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med
ett belopp om 14.003.999,1 kr fördelat lika på det totala antalet
aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 2,1 kr per aktie i
bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska
betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 2
oktober 2018. Avstämningsdagen är den 27 september 2018.

VD HAR ORDET

Det första kvartalet, april-juni 2018, resulterade i en tillväxt på
16,3 procent dock med en negativ vinstutveckling även om vi bortser
från den extraordinära kostnaden, sociala avgifter på aktiegåva, på
209 TSEK. Bolaget har aldrig tidigare haft en lika hög
nettoomsättning under ett kvartal. Tyvärr sjönk vinstmarginalen under
kvartalet vilket absolut inte är acceptabelt, särskilt när bolaget
kommunicerade i föregående kvartalsrapport att vinstmarginalen
beräknas förbättras.

Den lägre vinstmarginalen beror på att ny personal har krävt mer
utbildning och infasning. Vidare har vi förändrat vår process för
projekt- och produktionsstyrning vilket har resulterat i användning
av ett nytt digitalt system för att hantera samtliga kunduppdrag och
övergripande produktionsplanering. Slutligen har vi upplevt lägre
lönsamhet än beräknat i flertalet kunduppdrag.

Bolaget har nu påbörjat ett effektiviseringsarbete för att höja vår
vinstmarginal. Vi anser att nuvarande vinstmarginal definitivt kan
höjas genom att vara mer selektiv i val av kunduppdrag samt bättre
utbildning och infasning av ny personal. Den förbättrade lönsamheten
beräknas synliggöras under det tredje kvartalet, oktober-december
2018.

Samtidigt har vi ökat vårt försäljningsarbete för att bibehålla vår
expansiva tillväxt.

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2018-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 2 2018/2019 - 2018-11-29

Kvartalsrapport 3 2018/2019 - 2019-02-27

Bokslutskommuniké 2018/2019 - 2019-05-29

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så
kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer 5 år
DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2018.

För ytterligare information

Bawan Faraj VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om Provide IT Sweden
Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av
applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med
plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget
fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna
projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt
och med hög lönsamhet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/provide-it/r/kvartalsrapport-1-2018-2019,c2603971
http://mb.cision.com/Main/14369/2603971/899603.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.