Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

QBNK Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2015

Översikt för koncernen

Nettoomsättningen uppgick till: 13,9 MSEK (11,6)*
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -1,1 MSEK (4,4)*
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
(EBITA) uppgick till: -1,1 MSEK (4,4)*

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -37,6 MSEK (1,5)*
Resultatet efter skatt uppgick till: -37,8 MSEK (0,5)*
KOMMENTARER I KORTHET

QBNK befäster sin ställning som ledande leverantör av Digital Asset
Management på den svenska marknaden med en tillväxt i de månatliga
abonnemangsintäkterna på 75%, inklusive förvärvet av Exigus.

Nettoomsättningen ökar med 20 % jämfört med föregående år och
abonnemangsintäkterna står för 63 %, vilket är en ökning från 55 %
under 2014.

Den nya versionen av plattformen QBank fortsätter att mottas mycket
väl av kunderna och antalet beställda uppgraderingar följer våra
uppsatta mål. Målet är att samtliga kunder ska vara överflyttade
under 2016.

Antalet partners och återförsäljare överträffar våra uppsatta mål för
året och efterfrågan på lösningar baserade på QBank är fortsatt stor.

QBank är numer listad hos Capterra, DAM Foundation och Markets and
Markets och jämförs med de största aktörerna på den internationella
arenan.

Fullständig nedskrivning av Goodwill relaterat till QBNK Holding AB's
förvärv av QBNK Company AB har gjorts med ca 25,8 MSEK. Vidare har
även fullständig nedskrivning av aktiverat arbete gjorts med ca 6,4
MSEK.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie för QBNK Holding AB (Publ) uppgick till -7,31 SEK
(0,02).

ANTALET AKTIER

QBNK Holding AB (publ) har per 2015-12-31, 6 850 000 stycken aktier,
varav 1 138 678 avser ej registrerade aktier.

* Siffrorna för helår 2014 avser koncernen under februari till
december. Koncernen skapades den 1 februari 2014. Exigus AB ingår i
koncernen och bidrar med sina siffror från 1 november 2015.

VD har ordet

Detta är bolagets bokslutskommuniké efter ett händelserikt 2015. Under
året har vi skrivit avtal med flera strategiskt viktiga partners och
flera nya stora kunder. Vi har förvärvat en mindre konkurrent och
fått in en ny huvudägare i Fredrik Grevelius. Vi har flyttat till nya
lokaler och lanserat ett återkommande kund- och partnerevenemang i
DAM DAY. QBank har även lyckats bli inkluderad hos flera
internationella analysföretag som en DAM-produkt i världsklass. Vi
har lagt mycket energi och kraft på att skapa de strukturer som
behövs för att ta QBank som produkt och bolag till nästa nivå. Mycket
av detta är kopplat till internt arbete med att få system och rutiner
på plats för att möta vår fortsatta expansion.

Vi har kontinuerligt informerat marknaden genom främst pressmeddelande
om nya kunder och samarbeten. Vi kommer dock att begränsa
omfattningen på detta i fortsättningen till att endast innefatta
större eller strategiska affärer och annan kurspåverkande
information.

För att öka kännedomen bland investerare har vi deltagit i ett antal
investerarträffar hos aktiemäklare och Aktiespararna. Vår
affärsmodell att arbeta med partners har visat sig vara framgångsrik.
Vi har byggt upp en strategiskt viktig säljkanal och kommer fortsätta
på vår inslagna väg. Vi har ökat antalet globala slutanvändare av
QBank till drygt 550 000 stycken och vi ökar våra månatliga
abonnemangsintäkter med 40 % jämfört med 2014. Inkluderar vi Exigus
blir tillväxten i de månatliga abonnemangsintäkterna 75 %.

FORTSATT TILLVÄXT

Vi kommer att ha fortsatt mycket tydligt fokus på tillväxt och
lönsamhet. Det innebär att vi ökar vår tillväxttakt organiskt
samtidigt som vi bedömer att möjligheterna till kompletterande
företagsförvärv är goda. Den globala marknaden för Digital Asset
Management fortsätter att växa och har under året fått en mer
framträdande position i den digitala transformation som pågår i både
svenskt och internationellt näringsliv.

QBank är en lösning i världsklass och jämförs med de allra största
aktörerna i branschen. Vi ser en fortsatt trend hos våra kunder att
integration med andra system är viktig. Vi ser också en ökad
efterfrågan att kunna analysera mer hur innehållet i QBank används
och varför. Flera lösningar för att möta dessa behov kommer lanseras
under året. QBank's flexibilitet ligger helt rätt i tiden och vi
startar nu 2016 med en diger lista på saker att uppnå under det här
året.

Året i sammandrag

NYA KUNDER OCH INTEGRATIONER

Under hösten 2014 släppte vi en helt uppdaterad version av plattformen
QBank. Mottagandet på marknaden har varit fortsatt mycket bra under
hela året. Det märks inte minst i hur antalet förfrågningar ökat
kraftigt den senaste tiden. Många företag står inför en utmaning att
klara en digital transformation och ofta under tidspress. QBank är en
väl beprövad plattform som gör att kunden kan genomföra detta
förändringsarbete på ett enklare och tryggare sätt.

En viktig framgångsfaktor för QBank är öppenheten till integrationer
med andra system. Det öppnar upp för både tekniska och affärsmässiga
samarbeten. Ett exempel är vårt nya partnerskap med tyska
e-handelsplattformen Intershop. Här kommer vi gemensamt kunna skapa
mervärden för deras kunder. Ett annat exempel är vårt partnerskap med
Mostphotos. De blir en återförsäljare av QBank till deras 3 000
kunder och vi kommer integrera deras bildtjänst i QBanks gränssnitt
och därmed öka värdet för våra befintliga kunder. Denna typ av
samarbeten och integrationer kommer att fortsätta växa under året.

FÖRVÄRV AV EXIGUS

I november genomfördes förvärvet av Exigus AB med tillhörande 120
kunder. Vi har fått idel positiv respons från de kunder vi varit i
kontakt med och bedömer möjligheten att behålla dem som kunder som
mycket goda. Vi får dessutom möjlighet att affärsutveckla dessa
kunder och erbjuda dem uppgradering till QBank. På sikt kommer vi
inte förvalta två tekniska plattformar utan fokusera på QBank. Den
genomsnittliga månadsintäkten per kund på QBank är sju gånger högre
än på Exigus.

PARTNERSTRATEGI

Vi har fortsatt att träffa potentiella återförsäljare och partners,
både globala och lokala. Årets mål infriades redan i somras och vi
har nu ett 30-tal avtalade partners. Vår partnermodell bygger på att
våra partners får en del av abonnemangsintäkterna. Detta skapar ett
incitament för dem att sälja mer och vi kommer succesivt öka vår
försäljning genom dem. Vi uppnår på så sätt en större andel intäkter
på de mer lönsamma abonnemangen. Andelen intäkter kopplade till
abonnemang var 63 % under 2015, vilket är en ökning från 55 % under
2014. Vi har som mål att ligga över 70 %.

FINANSIELLT

Styrelsen beslutade under hösten att under det fjärde kvartalet 2015
genomföra en fullständig nedskrivning av den goodwill-post som uppkom
i koncernen till följd av den apportemission som genomfördes vid
bildandet av koncernen. Detta belastar årets resultat med drygt 25,8
MSEK.

Styrelsen beslutade även att göra en fullständig nedskrivning av allt
eget arbete som tidigare aktiverats i samband med utveckling av
plattformen QBank. Plattformen utvecklas kontinuerligt med nya
funktioner och integrationer. Det är därför inte optimalt att använda
aktivering av eget arbete, utan alla kostnader kommer numer tas
direkt när de uppstår. Denna nedskrivning belastar årets resultat med
drygt 6,4 MSEK.

Övriga finansiella händelser under året:

·
Fyra nyemissioner har genomförts om totalt 13,5 MSEK

·
Rättigheterna till varumärket QBank samt rättigheten till produkten
QBank har förvärvats för 10,0 MSEK.

·
Checkkrediten har amorterats av helt med 1,2 MSEK

·
Aktierna i dotterbolaget Exigus AB har skrivits ned med drygt 2 MSEK
med hänvisning till försiktighetsprincipen.

·
Bolaget har haft höga externa kostnader kopplat till
kapitalanskaffning och det planerade listbytet till Nasdaq First
North. Dessa kostnader är av engångskaraktär och mycket går att
återanvända när listbytet aktualiseras.

·
Ersättningen till våra partners har ökat till 350 TSEK (38). Vi ser
att denna kostnad kommer fortsätta att öka som en direkt konsekvens
av vår partnerstrategi för långsiktig tillväxt.

·
Eget kapital uppgår till drygt 10 MSEK

FÖRÄNDRINGAR I ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Antalet aktier uppgår per bokslutsdagen till 6 850 000, varav 1 138
678 avser ej registrerade aktier. Aktiekapitalet uppgår således per
bokslutsdagen till 822 000 SEK, varav 136 641,36 SEK avser ej
registrerat aktiekapital.

Förändringen i antalet aktier och aktiekapital är hänförlig till
företrädesemission 2015-05-19, nyemission till GEM Global Yield Fund
2015-09-30 enligt tidigare kommunicerat avtal, nyemission till Pontus
Uggla AB i samband med förvärvet av Exigus AB samt till Fredrik
Grevelius vid extra bolagsstämma 2015-12-10. Bolaget emitterade vid
extra bolagsstämma 2015-12-10 800 000 teckningsoptioner till Tre
Liljor Sverige AB. Emissionen gjordes i samband med bolagets förvärv
av produkten och varumärket QBank från Tre Liljor Sverige AB.

Bolaget genomförde en omvänd split 6:1 den 24 juni 2015.

UTDELNING

QBNK har som ambition att i framtiden lämna utdelning till ägarna. I
rådande marknad prioriteras dock bolagets utveckling och tillväxt och
ingen utdelning föreslås därför för 2015.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 1 - 2016, 22 april 2016
Kvartalsrapport 2 - 2016, 26 augusti 2016

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma kommer hållas i bolagets lokaler på Stadsgården 10 i
Stockholm den 12 april 2015.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och
AktieTorgets hemsida den 29 mars 2015.

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Humle Kapitalförsäkring 678 016 st.

Tre Liljor Sverige AB 631 097 st.

Cormac Invest AB 494 445 st.

Avanza Pension 470 844 st.

Nordnet Pensionsförsäkring 281 522 st.

Carl Grevelius 203 545 st.

Fredrik Grevelius 183 000 st.

Bengt-Åke Eriksson 163 745 st.

Nordea Liv och Pension 164 396 st.

Stefan Hellberg 138 889 st.

INSYNSPERSONER MED INNEHAV 2015-12-31

Carl Petruson 631 097 st. (via Tre Liljor Sverige AB)

Fredrik Grevelius 183 000 st.

...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.