Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

Qliro Group AB (publ.): Bokslutskommuniké 2016

QLIRO GROUP VÄNDER TILL VINST I FJÄRDE KVARTALET OCH FASTSTÄLLER NYA
STRATEGISKA PRIORITERINGAR

FJÄRDE KVARTALET[1]

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 2 procent
och uppgick till 1 523,4 (1 487,6) mkr

· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (Ebitda) för
kvarvarande verksamhet förbättrades med 68,1 mkr och uppgick till
48,0 (-20,1) mkr. Justerad[2] Ebitda (Ebitda exklusive
jämförelsestörande poster) förbättrades med 41,9 Mkr och uppgick till
48,0 (6,1) mkr

· Rörelseresultatet (Ebit) för kvarvarande verksamhet förbättrades
med 57,6 mkr och uppgick till 25,6 (-32,0) mkr. Justerad Ebit
förbättrades med 31,4 Mkr och uppgick till 25,6 (-5,8) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 0,13 (-0,20) kronor före och efter
utspädning

HELÅRET 2016[1]

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 1 procent
och uppgick till 4 468,6 (4 430,6) mkr

· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (Ebitda) för
kvarvarande verksamhet förbättrades med 78,9 mkr och uppgick till
-6,2 (-85,1) mkr. Justerad Ebitda förbättrades med 46,1 mkr och
uppgick till 18,1 (-28,0) mkr

· Rörelseresultatet (Ebit) för kvarvarande verksamhet förbättrades
med 37,2 mkr och uppgick till -86,6 (-123,8) mkr. Justerad Ebit
förbättrades med 15,5 mkr och uppgick till -51,2 (-66,7) mkr

· Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-0,51 (-0,69) kronor, före och efter utspädning. Resultat per aktie
inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -1,24 (-0,68) kronor,
före och efter utspädning

[1] Under det tredje kvartalet slutförde Qliro Group försäljningen av
dotterbolaget Tretti AB. Kvarvarande verksamhet exkluderar således
Tretti som redovisas under Avvecklad verksamhet i koncernens
resultaträkning. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och
kassaflödesrapporter har justerats på motsvarande vis. Även tabellen
nedan visar kvarvarande verksamhet.

[2] Termen justerad används för att visa att resultatet har justerats
för att exkludera jämförelsestörande poster samt resultatet från
avyttrad verksamhet. Jämförelsestörande poster specificeras på sidan
8.

QLIRO GROUP VÄNDER TILL VINST I FJÄRDE KVARTALET OCH FASTSTÄLLER NYA
STRATEGISKA PRIORITERINGAR

Qliro Group rapporterar en solid avslutning på verksamhetsåret med en
omsättningstillväxt om två procent och förbättrade marginaler för det
fjärde kvartalet. Qliro Group har under hösten genomfört en
strategiöversyn och reviderat sin strategiska inriktning och
fastställt nya långsiktiga mål med ambitionen att säkerställa och
ytterligare stärka koncernens position som den ledande nordiska
aktören inom e-handelssegmentet. Beslut har tagits att framöver
fokusera koncernens verksamhet genom affärsområdena Marketplace,
Fashion samt Financial Services.

Tillväxt och ökade marginaler
Qliro Groups omsättning steg med 2 procent under det fjärde kvartalet,
motsvarande en omsättningstillväxt om 1 procent exklusive
valutakursförändringar. Bruttomarginalen ökade med 4,2 procentenheter
till 18,7 procent, främst drivet av Nellys fokus på egna varumärken
och fortsatta arbete med sortimentsstrategin samt Qliro Financial
Services fortsatta resultatökning. Det justerade rörelseresultatet
före av- och nedskrivningar, EBITDA, förbättrades till 48,0 miljoner
kronor (6,1) och EBITDA-marginalen steg till 3,2 procent (0,4).

CDON Marketplace redovisar ett högre bruttoförsäljningsvärde för
kvartalet, främst drivet av en stark försäljning av varor från
externa handlare, och rörelseresultatet förbättrades något. Nelly
rapporterar en stark omsättningstillväxt om 9 procent för det fjärde
kvartalet. Rörelseresultatet ökade kraftigt till drygt 30 miljoner
kronor (-4,1) gynnat av den generella försäljningsökningen, en större
andel försäljning av egna varumärken och en förbättrad
sortimentsstrategi.

Nettoomsättningen för Gymgrossisten minskade med 2 procent under
kvartalet och motsvarande 5 procent för helåret. Rörelseresultatet
uppgick till 5,8 miljoner kronor (10,0), påverkat av ökade satsningar
inom försäljnings- och processtyrning samt marknadsföring. Lekmer
redovisar en omsättningstillväxt på 11 procent under kvartalet, medan
lönsamheten är fortsatt svag till följd av fortsatt höga
varuhanteringskostnader.

Qliro Financial Services uppvisar en stark tillväxt, där de totala
rörelseintäkterna ökade med 70 procent under det fjärde kvartalet.
Resultatet har kontinuerligt förbättrats och bolaget nådde ett
resultat före skatt på 11,2 miljoner kronor i kvartalet (0,2) och
uppnådde därigenom under 2016 sitt första positiva helårsresultat
sedan starten. Qliro Financial Services behåller sitt fokus på
produktutveckling i syfte att bredda och stärka erbjudandet till både
konsumenter och handlare. Dialogen med Finansinspektionen avseende
ett kommande beslut om tillstånd att verka som kreditmarknadsbolag
har fortsatt under kvartalet.

Reviderad strategisk inriktning
Qliro Group har under hösten genomfört en strategiöversyn och nu
reviderat sin strategiska inriktning och fastställt nya långsiktiga
mål. Som ett led i strategiarbetet har vi granskat alla verksamheter
och deras respektive utmaningar och möjligheter, samt sett över
strukturen med syftet att utvärdera synergier, optimera skalbarhet
och maximera potentialen i Qliro Financial Services.

Det finns en rad synergier och betydande skalfördelar mellan att driva
en bred och attraktiv e-handelsplattform och att tillhandahålla
dagens och morgondagens betalningslösningar och finansiella tjänster.
Vi ser en rad trender och faktorer som talar för en fortsatt stark
tillväxt inom e-handeln och tillhörande tjänster. Samtidigt pågår en
kontinuerlig utveckling av funktion och teknik, inte minst inom
området finansiella tjänster, som gör att vi måste fokusera vår
verksamhet och kraftsamla inom valda kärnområden för att säkra och
stärka koncernens konkurrenskraft.

Qliro Groups övergripande mål är att förstärka positionen som Nordens
ledande e-handelsplattform för slutkonsumenter och att tillhandahålla
ett attraktivt erbjudande av betallösningar och kompletterande
finansiella tjänster för såväl konsumenter som e-handlare samt att
etablera en position som en ledande e-handlare inom valda segment på
den nordiska modemarknaden. Koncernen kommer att fokusera sin
verksamhet genom kärnaffärsområdena Marketplace (CDON), Fashion
(Nelly, NLY Man, Members) och Financial Services (Qliro Financial
Services).

Affärsenheterna Lekmer och Gymgrossisten kommer att drivas med fokus
på förbättrad lönsamhet och positiva kassaflöden. Vi kommer aktivt
att söka potentiella partnerskap för att möjliggöra fortsatta
investeringar och nyttja de möjligheter som den pågående
konsolideringen i respektive bransch skapar i syfte att generera
ytterligare aktieägarvärden.

Grunden för framtida lönsam tillväxt kommer att läggas genom
effektivare verksamheter, drivet av kontinuerliga investeringar och
ett strukturerat arbete med fokus på ständiga förbättringar. Genom
att arbeta i linje med denna strategiska inriktning är jag övertygad
om att rätt förutsättningar skapas för att styra, investera i och
därmed utveckla verksamheten på ett effektivt och lönsamt sätt.

Stockholm i januari 2017

Marcus Lindqvist

VD och koncernchef

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
Tfn: 010-703 20 00

Mathias Pedersen, CFO
Tfn: 010-703 20 00

Frågor från press, investerare och analytiker:
Erik Löfgren, kommunikationschef
Tfn: 0700-80 75 06
E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten
1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag
vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och
livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com,
NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten
(Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com och
Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och
konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2016 genererade
koncernen 4,5 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är
noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet "QLRO"

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 januari 2017 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/qliro-group-ab--publ-/r/bokslutskommunike-2016...
http://mb.cision.com/Main/53/2173103/618732.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.