Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

Qliro Group AB (publ.): Rapport för perioden 1 januari till 30 september 2018

STARK UNDERLIGGANDE TILLVÄXT OCH NYA FINANSIELLA MÅL

TREDJE KVARTALET[1]

· Nettoomsättningen uppgick till 665,1 (686,4) miljoner kronor

· CDON Marketplace ökade de externa handlarnas försäljning med 22
procent och bruttovinsten med 19 procent och fortsatte utfasningen av
försäljning från eget lager

· Qliro Financial Services ökade de totala rörelseintäkterna med
36 procent och låneboken med 51 procent

· Nelly växte med 11 procent för andra kvartalet i rad
· Bruttomarginalen ökade med 2 procentenheter till 26,3 (24,3)
procent

· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade till 19,0
(12,9) miljoner kronor

· Rörelseresultatet förbättrades till 0,7 (-4,4) miljoner kronor
· Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-1,8 (-2,0) miljoner kronor

· Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick -0,01
(-0,01) kronor före och efter utspädning

FÖRSTA NIO MÅNADERNA[1]

· Nettoomsättningen uppgick till 2 188,3 (2 196,9) miljoner kronor
· Bruttomarginalen ökade till 23,4 (22,8) procent
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -16,1
(37,6) miljoner kronor

· Rörelseresultatet uppgick till -68,5 (-14,8) miljoner kronor
· Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-2,5 (-30,2) miljoner kronor, inklusive skatte- och räntekostnader om
70 miljoner kronor hänförliga till CDON Alandia år 2012

· Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-0,02 (-0,20) kronor före och efter utspädning

· Likvida medel ökade till 577,2 (433,8) miljoner kronor vid
periodens slut

Miljoner kronor 2018 2017 2018 2017
Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep
Nettoomsättning 665,1 686,4 2 188,3 2 196,9
Bruttoresultat 175,3 166,5 512,7 501,0
Bruttomarginal, procent 26,3% 24,3% 23,4% 22,8%
Rörelseresultat före av- 19,0 12,9 -16,1 37,6
och nedskrivningar
Rörelsemarginal före av- 2,9% 1,9% -0,7% 1,7%
och nedskrivningar,
procent
Rörelseresultat 0,7 -4,4 -68,5 -14,8
Rörelsemarginal, procent 0,1% -0,6% -3,1% -0,7%

[1]Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens
redovisning.

STARK UNDERLIGGANDE TILLVÄXT OCH NYA FINANSIELLA MÅL

Tredje kvartalet uppvisar en stark underliggande tillväxt. CDON
Marketplace ökade externa handlarnas försäljning med 22 procent,
samtidigt som utfasningen fortsatte av försäljning från eget lager
med lägre marginal. Qliro Financial Services ökade de totala
rörelseintäkterna med 36 procent och låneboken med 51 procent. Nelly
växte omsättningen med 11 procent för andra kvartalet i rad och
andelen egendesignade varor var 44 procent av försäljningen. Vidare
ökade koncernens bruttomarginal med 2 procentenheter till 26,3
procent.

Vår strategi är sedan juni 2018 att driva Qliro Financial Services,
CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Detta bedöms
skapa de bästa förutsättningarna för bolagens utveckling och därmed
ett ökat aktieägarvärde. Arbetet med eventuella strukturaffärer,
avyttringar eller börsnotering fortlöper enligt plan. Vi har satt nya
finansiella mål för dotterbolagen samt tillsatt nya VD:ar till både
CDON Marketplace och Nelly.

Qliro Financial Services fortsätter växa
Qliro Financial Services har sedan starten byggt upp sitt erbjudande
av finansiella tjänster till konsumenter och handlare. Framöver är
ambitionen främst att tillvarata skalfördelar och kapitalisera på
befintliga tjänsteerbjudanden. Fokus är att attrahera fler handlare
samt att rulla ut de konsumenttjänster som lanserats i Sverige också
till övriga nordiska länder. Bolaget har över 30 handlare anslutna
till sin plattform och över hälften av affärsvolymen kommer från
e-handlare som inte ägs av koncernen. Det senaste året har 1,9
miljoner konsumenter använt bolagets digitala finansiella tjänster.
Låneboken växte med 51 procent till över 1,2 miljarder kronor, med
snabbast tillväxt inom personlån. De totala rörelseintäkterna ökade
med 36 procent och de totala rörelsekostnaderna med 32 procent,
inklusive ökade kommersiella satsningar och rekrytering av personer
som arbetar med att attrahera och integrera nya handlare. De nya
satsningarna är viktiga för att stärka position som ett självständigt
bolag.

Transaktionsvolymerna påverkas för närvarande negativt av att CDON
Marketplace fasar ut försäljning från eget lager. Den finansiella
utvecklingen är beroende av e-handelsvolymerna och därför på
nyanskaffningen av externa handlare. Qliro Financial Services nya
finansiella mål är att uppnå ett rörelseresultat före av- och
nedskrivningar om 100 - 125 miljoner kronor under 2019. Detta mål kan
komma att kompletteras med långsiktiga mål efter det att bolagets nya
VD tillträtt.

CDON Marketplace accelererar omställningen
För att stärka sin position som ett självständigt bolag accelererade
CDON Marketplace omställningen till en marknadsplats för externa
handlare kompletterad av försäljning av produkter från eget lager.
Marknadsplats-modellen och dropshipment (försäljning direkt från
leverantörernas lager) ger förutsättningar för tillväxt med lägre
lagernivåer och kapitalbindning över tid.

CDON Marketplace ökade antalet besök och aktiva kunder i kvartalet. De
externa handlarnas försäljning ökade med 22 procent. Samtidigt
fortsatte utfasningen av försäljning från eget lager inom framförallt
hemelektronik, som är en kategori med låg marginal. Detta ger
långsiktigt rätt förutsättningar för en stark marknadsposition med
högre marginaler och lönsamhet, men har negativ inverkan på
omsättningen så länge omställningen pågår. Följaktligen ökade
bruttomarginalen kraftigt från 10,1 procent till 14,8 procent i
kvartalet och den bedöms fortsatt öka i takt med omställningen.

För att spegla omställningen baseras de nya finansiella målen på
tillväxten i de externa handlarnas försäljning och på traditionell
rörelsemarginal före av- och nedskrivningar. Bedömningen är att
rörelseresultat före av- och nedskrivningar blir positivt för helåret
2019.

Nelly ökar omsättning och vinst
Nelly är ett av Nordens mest kända modevarumärken på nätet bland
kvinnor i åldern 18 till 29. Kärnan består av de egna varumärkena som
kompletteras med en välkomponerad portfölj av cirka 200 externa
varumärken.

Nellys satsning på lönsam tillväxt ledde till att antalet besök ökade
7 procent, antalet ordrar 12 procent, antalet kunder 15 procent och
genomsnittlig kundkorg med 5 procent i kvartalet. Detta resulterade i
att omsättningen ökade 11 procent. 44 procent av försäljningen var
egendesignade varor. Rörelseresultatet före avskrivningar
förbättrades något till 24 miljoner kronor. I underliggande lönsamhet
är det en avsevärd förbättring eftersom förra årets rörelseresultat
påverkades positivt med 6 miljoner kronor genom avyttringen av
Members.com.

Nelly har en framgångsrik tillväxtstrategi och vi höjer nu målet för
tillväxt med oförändrat mål för rörelsemarginal.

Finansiell handlingsfrihet
Qliro Groups bruttoresultat och rörelseresultat före avskrivningar
ökade under kvartalet. Våra tre bolag har starka positioner i
dynamiska och växande segment av e-handeln. Därutöver har vi en stark
finansiell ställning. Gruppens kassa uppgick till 577 miljoner kronor
och e-handelsverksamhetens nettokassa till 301 miljoner kronor. Våra
bolag har starka marknadspositioner och är drivande i skiftet mot
digital handel.

Stockholm, 19 oktober 2018
Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER TREDJE KVARTALET

Konsoliderad situation
Konsoliderad situation uppkom när dotterbolaget Qliro AB
(kreditmarknadsbolag under FI:s tillsyn) utifrån Tillsynsförordningen
ansågs utgöra den huvudsakliga verksamheten i koncernen, vilket
inträffade vid det andra kvartalets slut då Qliro AB utgjorde mer än
hälften av koncernens balansomslutning. Den konsoliderade situationen
består av moderbolaget Qliro Group AB och Qliro AB och har tilldelats
ett särskilt institutnummer. Vissa regler för kreditmarknadsbolaget
omfattar därmed också moderbolaget, som kapitaltäckningsregelverket.
Den konsoliderade situationen (moderbolaget och Qliro AB) var
välkapitaliserad per 30 september 2018.

Kristoffer Väliharju VD på CDON Marketplace
Den 13 september 2018 meddelades att Kristoffer Väliharju utsetts till
VD på CDON Marketplace. Kristoffer hade varit Chief Operating Officer
på CDON Marketplace sedan juni 2017 och ersatte Magnus Fredin som
efter tre år valt att lämna. Kristoffer har tidigare erfarenhet från
positioner på Dustin och Dell.

Anna Ullman Sersé VD på Nelly
Den 9 oktober meddelades att Anna Ullman Sersé utsetts till permanent
VD på Nelly. Dessförinnan var hon Interim Head of Nelly sedan april
2018 och Head of Business Development på Qliro Group sedan 2016. Anna
var tidigare managementkonsult på Accenture Interactive.

Nya finansiella mål
Styrelsen i Qliro Group beslöt den 18 oktober att sätta nya
finansiella målen i dotterbolagen. Ytterligare information finns i
separat pressmeddelande samt på sid 3 i denna rapport.

Telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal
idag klockan 10. För att delta, ring:

Sverige 08 5033 6574
UK +44 330 336 9125
US +1 929 477 0324
PIN-koden för att delta 8827683. Presentationsmaterialet och webcast
publiceras på www.qlirogroup.com.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
Niclas Lilja, Investor Relations
Telefon 0736511363
ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror
och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande
nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro
Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare
och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor.
Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid
capsegmentet med kortnamnet QLRO.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 oktober 2018 klockan 8.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/qliro-group-ab--publ-/r/rapport-for-perioden-1...
http://mb.cision.com/Main/53/2648568/929111.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.