Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-26

Quartiers Properties AB: Stämmokommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 26 maj 2017

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers Properties" eller
"Bolaget") höll under fredagen den 26 maj 2017 årsstämma för
verksamhetsåret 2016 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkningar samt vinstutdelning

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och
resultaträkningarna samt beslutade om vinstutdelning på bolagets
befintliga preferensaktier och preferensaktier som kan komma att
emitteras med ett totalt maximalt belopp om 6 000 000 kronor.
Vinstutdelning ska ske med ett belopp om 24 öre per preferensaktie
och kvartal där ordinarie avstämningsdagar för utdelning ska vara den
30 juni 2017, den 29 september 2017, den 29 december 2017, den 29
mars 2018 och den 29 juni 2018 (under förutsättning att dessa datum
inträffar före årsstämman 2018). Utbetalning av utdelning ska ske
tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Utdelning på preferensaktie
som per dagen för stämmans beslut om utdelning ännu inte har
emitterats är villkorad av att preferensaktien innan avstämningsdagen
har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Utdelningsbara medel som eventuellt
kvarstår efter att utdelning har skett enligt ovan ska balanseras i
ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jörgen Cederholm, Andreas
Bonnier, Åke Olofsson, Sten Andersen samt Jimmie Hall för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Cederholm omvaldes till
styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med
Henrik Boman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor
till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, med undantag för
styrelseledamot som innehar omfattande konsultuppdrag inom koncernen.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt
av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade om riktlinjer beträffande valberedningen.

Bemyndigande

Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier (stamaktier och/eller
preferensaktier), teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen
ska vid bestämmandet av antal preferensaktier som ska emitteras
beakta att bolaget kan fullgöra sina åtaganden beträffande utdelning
på preferensaktier i enlighet med beslutet om vinstutdelning.
Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller
genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse
till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut
finns tillgängliga på bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den
spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst
semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential
och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut
fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer.
Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta
fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor och likviditetsgarant. Mangold nås på
telefonnummer 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj
2017 kl. 12.30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quartiers-properties-ab/r/stammokommunike-fran...
http://mb.cision.com/Main/15067/2274171/680032.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.