Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

QuiaPEG Pharmaceutical: Delårsrapport för perioden januari - juni 2018

Första halvåret 2018 i korthet

Koncernen

· Nettoomsättning för första halvåret 2018 uppgick till 0 KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 147 (-2 126) KSEK
· Villkoren för lån om 3,0 MSEK har omförhandlats med långivarna och
sänker räntekostnader, som annars skulle ha uppkommit, med knappt 200
KSEK under 2018.

· Räntekostnader för perioden uppgick till -283 (-137) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 430 (-2 263) KSEK
· Likvida medel i koncernen uppgick till 9 441 (6 726) KSEK
Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -1 168 (-553) KSEK
· Under 2018 har QuiaPEG arbetat med att säkra fortsatt
finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på
10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding
B.V.

· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 688 (0) KSEK
· Det noterade företaget bedriver sin nuvarande verksamhet utifrån
ägande och förvaltning av dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB

· Resultat per genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till
-0,05 kr.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern
som bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt
kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform,
Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former
av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av
läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel
bygger på en bolagets unika patenterbara teknologiplattform.

Bolagets aktie är noterat på Spotlight Stockmarket (f.d. AktieTorget)
sedan 29 mars 2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning
efter årsstämman 29 mars 2017 och redovisade siffror i
resultaträkningen för 2017 avser den nya koncernens verksamhet från
29 mars till 30 juni. Jämförelsesiffror inom parentes i
moderföretaget avser räkenskaper från föregående år.

Andra kvartalet 2018

Koncernen

· Nettoomsättning för andra kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -3 138 (-1 659) KSEK
· Räntekostnaderna uppgick till -125 (-137) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 263 (-1 796) KSEK

Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -951 (-86) KSEK liksom
rörelsekostnaderna.

· Under andra kvartalet 2017 var den tidigare verksamheten under
avveckling

Första halvåret 2018 i korthet

Koncernen

· Nettoomsättning för första halvåret 2018 uppgick till 0 KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 147 (-2 126) KSEK
· Villkoren för lån om 3,0 MSEK har omförhandlats med långivarna och
sänker räntekostnader, som annars skulle ha uppkommit, med knappt 200
KSEK under 2018.

· Räntekostnader för perioden uppgick till -283 (-137) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 430 (-2 263) KSEK
· Likvida medel i koncernen uppgick till 9 441 (6 726) KSEK
Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -1 168 (-553) KSEK
· Under 2018 har QuiaPEG arbetat med att säkra fortsatt
finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på
10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding
B.V.

· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 688 (0) KSEK
· Det noterade företaget bedriver sin nuvarande verksamhet utifrån
ägande och förvaltning av dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB

· Resultat per genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till
-0,05 kr.

Verksamhetsåret 2018

Verksamheten har varit inriktad på fortsatt utveckling och
patenteringsarbete. Under årets halvår har tre patentansökningar
lämnats in och tre patent godkänts varav två i USA och ett i Europa.
QuiaPEG har erhållit positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som
utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag och
arbetet fortsätter enligt plan. I mars ingick företaget ett licens-
och kommersialiseringsavtal med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech som
ger goda förutsättningar för den fortsatta kommersialiseringen.

Under första kvartalet arbetade QuiaPEG med att säkra fortsatt
finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på
10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding
B.V.

VD kommentar

Samarbetet med vår kinesiska partner SinoPEG har utvecklats väl under
perioden. Som tidigare rapporterats inleddes kommersialiseringen av
Uni-Qleaver® tillsammans med SinoPEG genom att vi deltog i SinoPEGs
utställningsmonter vid branschmässan PEGS (Protein Engineering
Summit) i Boston, USA, 30 april - 4 maj. De s.k. leads som
genererades vid mässan följs nu upp. Vi har även erhållit ytterligare
förfrågningar från potentiella licenstagare och/eller
samarbetspartners. Även dessa bearbetas och det är tillfredsställande
att notera att intresset för vår teknologiplattform är stort.

QuiaPEGs patentportfölj förstärktes ytterligare under perioden med två
beviljade patent i USA och ett i Europa. QuiaPEG börjar nu etablera
en betydelsefull patentportfölj med godkända patent både i USA och
Europa. För framtida licensaffärer är en stark patentportfölj, med
både beviljade patent och ett antal patentansökningar, av stor vikt.

Utvecklingsarbetet med att förbättra egenskaperna av en aktiv
läkemedelssubstans, som tillhandahållits av ett globalt medelstort
läkemedelsbolag, har utvecklats väl under perioden och fortskrider
enligt plan. Om och när ett eventuellt avtal kan slutas kan vi i
dagsläget inte säga något om men vi kommer att kommunicera resultaten
framöver när patenteringsarbetet är avslutat.

Arbetet med att använda Uni-Qleaver® på några väl utvalda
läkemedelssubstanser i egen regi fortsätter även det. Detta är en del
av bolagets uttalade plan att skapa en egen pipeline av
läkemedelsprojekt baserade på patenterbara förbättringar av kliniskt
validerade och/eller redan existerande läkemedel, så kallade
biobetters. Målsättningen är sedan att licensiera ut projekten i ett
tidigt skede, pre-klinik, till en partner för fortsatt utveckling och
marknadsregistrering.

Under perioden har QuiaPEG, förutom att deltaga vid ovan nämnda
konferens, PEGS Summit i Boston, även presenterat bolaget på
Avanza-dagen den 23 maj samt träffat ett antal asiatiska bolag för
att diskutera eventuella samarbeten/licensaffärer. Under hösten
kommer QuiaPEG att deltaga bl.a. vid den årliga Bio-Europe
konferensen, som i år går av stapeln i Köpenhamn, och Stora
Aktiespardagen i Stockholm. Konferensen i Köpenhamn är en stor och
viktig konferens med mycket goda möjligheter att träffa potentiella
licenstagare. Vi ser fram emot en spännande höst!

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

· Den resterande delen av brygglånet, som upptogs i mars 2017 i
samband med det omvända förvärvet av Lucent Oil AB (publ) och
bolagets listning på AktieTorget, ca 3 MSEK, omförhandlades till
bättre villkor. Bolaget har genom överenskommelse med långivarna
omförhandlat villkoren som innebär att återstoden, ca 3 MSEK, ska
återbetalas senast den 31 december 2018 istället för den 31 mars. Den
årliga räntesatsen, som tidigare var 16,2 %, har förhandlats ner till
12 % på årsbasis.

· Bolaget erhöll positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som
utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. Syftet
med arbetet har varit att med QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska
plattform som bas utveckla en klyvbar kombination av ett läkemedel
(peptid) som skulle ha en ökad halveringstid, dvs färre injektioner
men bibehållen klinisk effekt. Resultatet visade på att läkemedlet
frisätts från konjugatet på ett kontrollerat sätt över tid.

· Ett patent beviljades i USA.
· Varumärket Uni-Qleaver® registrerades i EU.
· Ett licens- och kommersialiseringsavtal undertecknades med
kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech.

· En patentansökan avseende frisättningsbar pegylering under
varumärket Uni-Qleaver® lämnades in under mars 2018 tillsammans med
två andra patentansökningar.

· I slutet av april beslutade QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB om
en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till
nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Nyemissionen av
aktier innefattade en teckningslikvid om 10,5 MSEK och upp till
ytterligare 21 MSEK via ett optionsprogram, för mer information, se
nedan under "Väsentliga händelser efter rapportperioden".

· QuiaPEG påbörjade kommersialiseringen av Uni-Qleaver® tillsammans
med SinoPEG genom att delta i SinoPEGs utställningsmonter vid
branschmässan PEGS (Protein Engineering Summit) i Boston, USA, 30
april - 4 maj. Resultatet från mässan var mycket positivt med ett
noterbart intresse för Uni-Qleaver® och dess möjligheter. Förutom
förbokade möten med bl.a. ett större läkemedelsbolag hölls även ett
antal möten med framförallt nordamerikanska biotech-bolag som kan
vara potentiella licenstagare.

· Bolagets första patent för Europa beviljades.

· Vid ordinarie bolagsstämma den 23 juni beslutades att till
ordinarie ledamöter välja omval av Marcus Bosson, Jonas Jarvius,
Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Anders Vedin samt nyval av
Christian Krog-Jensen och Steen Kroyer. Till styrelsesuppleant
omvaldes Johan von Kantzow. Steen Kroyer utsågs till styrelsens
ordförande.

· Vid extra bolagsstämma den 29 juni beslutades om att införa ett
incitamentsprogram genom emission av högst 1 000 000
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget QuiaPEG
Pharmaceuticals AB samt att godkänna överlåtelse av sådana
teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag.

KOMMENTARER TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING

Under årets sex första månader 2018 har arbetet inom
utvecklingsprojekten fortsatt i samma takt som planerats. Aktiverat
eget arbete uppgick till 1 257 KSEK och aktiverade patentutgifter har
aktiverats med 2 232 KSEK tillsammans 3 489 (608) KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 7 637 KSEK varav personalkostnaderna
var 2 707 KSEK.

Räntekostnader för lån uppgick till 283 KSEK vilket var 146 KSEK mer
än motsvarande period 2017 eftersom låneperioden är sex månader 2018
jämfört med 2,5 månader föregående år.

Periodens resultat blev -4 430 (-2 233) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 247 KSEK.
Lånet från Almi Företagspartner AB påbörjades i mars att amorteras
ned och lånet har minskat med 185 KSEK till 2 315 KSEK. Efter
nyemissionen på 10 50...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.