Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-17

QuickCool: Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

I fredags, den 14 oktober 2016, beslutade styrelsen i QuickCool AB
("QuickCool") att - villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma -
genomföra en företrädesemission om högst 3 188 000 aktier och 2 391
000 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, i form
av units. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i
emissionen. Fulltecknad emission tillför QuickCool cirka 10,7 MSEK
initialt samt ytterligare cirka 10,3 MSEK i det fall samtliga
vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenkurs; totalt
cirka 21 MSEK före emissionskostnader. QuickCool har på förhand
skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK,
motsvarande 56 % av det initiala emissionsbeloppet.
Teckningsförbindelse har bland annat avtalats med bolagets huvudägare
om cirka 1,9 MSEK, motsvarande 18 % av det initiala
emissionsbeloppet. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att
publiceras inom kort.

QuickCool i korthet

Årligen drabbas miljontals människor av hjärnskador till följd av
akuta sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp eller stroke. QuickCool AB
har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper
för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta
sjukdomstillstånd. Bolaget har en CE-märkt och kliniskt testad
produkt som nu utvecklas till en kommersiell produkt - The QuickCool®
System - vilken kyler ner kroppen till 36°C och därigenom ökar
sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt
hjärtstopp och reducerar risken för långvariga skador.

Emissionslikvidens användande

Med den initiala emissionslikviden från planerad emission avser
QuickCool att genomföra en klinisk studie med sin kommersiella
produkt, The QuickCool® System, för att bredda sin portfölj med
ytterligare indikationer samt bygga upp en produktions- och
försäljningsorganisation för den kommersiella produkten och påbörja
marknadslansering i Skandinavien. Emissionslikviden som erhålls genom
teckningsoptionerna är avsedd att finansiera QuickCools vidare
marknadsexpansion.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 17 november - 1 december 2016.
· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 11
november 2016. Den som på avstämningsdagen innehar aktier i QuickCool
äger företrädesrätt i emissionen. Sista dag för handel i QuickCools
aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 november
2016. Första dag för handel i QuickCools aktie utan rätt att erhålla
teckningsrätter är den 10 november 2016. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar
till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya
aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

· Teckningskurs: 13,40 SEK per unit, motsvarande 3,35 SEK per aktie.
Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 188 000 aktier och
högst 2 391 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 10 679
800 SEK respektive 10 281 300 SEK. I det fall emissionen blir
fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till
högsta lösenkurs tillförs QuickCool totalt cirka 21 MSEK före
emissionskostnader.

· Teckningsförbindelser: QuickCool har på förhand avtalat om
teckningsförbindelser om cirka 56 % av emissionsvolymen.

· Antal aktier innan emission: 4 782 000 aktier.
· Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 16 MSEK.
· Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på
AktieTorget under perioden 17 - 29 november 2016.

· Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att
ske på AktieTorget från och med 17 november 2016 och pågå fram till
dess att emissionen är registrerad av Bolagsverket. Denna
registrering beräknas ske under första halvan av januari 2017.

· Marknadsplats: QuickCools aktie är noterad på AktieTorget.
Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

· De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att
bli föremål för handel på AktieTorget i slutet av januari 2017.

· Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,35-4,30 SEK.
Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den
genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets
officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som
slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas.
Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första
dagen i nyttjandeperioden.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från
och med den 11 januari 2018 till och med den 1 februari 2018.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande
samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt
kommer att offentliggöras på bolagets (www.quickcool.se), Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att
teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till QuickCool i
samband med emissionen.

För information om den planerade emissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

John Wennborg, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: john.wennborg@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 oktober 2016.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att
rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och
tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The
QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande
marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande
kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke.
QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och
utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools
intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för
både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget
och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer
information vänligen se www.quickcool.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickcool/r/beslut-om-foretradesemission-villk...
http://mb.cision.com/Main/13381/2102129/575572.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.