Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

QuickCool: DELÅRSRAPPORT, 1 januari 2019 - 30 september 2019 (9 månader)

Med "Bolaget" eller "QuickCool" avses QuickCool AB (publ) med
organisationsnummer 556639-3913.

TREDJE KVARTALET JULI-SEPT 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)

Resultat efter skatt uppgick till -1 369 KSEK (-1 889)

Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,10)

Soliditeten uppgick till 79 % (76)

JANUARI-SEPTEMBER 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)

Resultat efter skatt uppgick till -5 791 KSEK (-6 833)

Resultat per aktie uppgick till -0,74 SEK (-0,37)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden. Antal aktier per den 30 september 2019
uppgick till 7 872 316 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom
parentes: Jämförande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2019

· QuickCool meddelar att Styrelsen har mottagit och beaktar ett
finansieringsförslag som omfattar ett potentiellt omvänt förvärv med
ett tredjepartsföretag med olika verksamheter inom kosttillskott,
biotech och läkemedelsindustrin.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· QuickCool meddelar att ett Memorandum of Understanding (MoU) har
förhandlats fram med European High Growth Opportunities
Securitization Fund (EHGO) som säkerställer finansiering under en
3-års period för att förvärva bolag inom medicinsk cannabis samt för
att färdigutveckla och CE-märka QuickCool® SYSTEM.

· QuickCool kallar till en extra bolagsstämma för att bland annat
besluta om den nya inriktningen inom medicinsk cannabis samt
finansieringslösningen.

· TÜV Süd, vår notified body, genomförde sin årliga revision av
vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485:2016.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Inga övriga händelser att rapportera.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med testning,
optimering, validering och verifiering av QuickCool® SYSTEM,
uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför
tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av Notified
Body. Mycket tid, kraft och energi har investerats i att etablera en
långsiktig finansieringslösning för att säkerställa finansiering av
QuickCool® SYSTEM till kommersialisering av densamma.

Produktutveckling
Vi har haft bra utväxling på vårt produktutvecklings-arbete under
kvartalet. Vi har både byggt bort tekniska- och leverantörsrisker och
tagit fram en effektiv reglerbar kyllösning. Vår lösning fokuserar på
underhållsfasen dvs. den fas där en konstant, jämn temperatur är
önskvärd, och vi adresserar därmed den viktigaste behandlingsfasen
för patienter som har drabbats av hjärtstopp.

Marknad

Under kvartalet besökte och träffade vi ytterligare potentiella
distributörer både på vårt kontor och utomlands. Uppenbarligen så har
vi tagit fram en spännande och tilltalande lösning då vi finner att

intresset är stort för vår unika kyllösning där vi kyler
hjärtstoppspatienter med hjälp av ballongkatetrar i näshålan.

Lansering
Vi har valt att arbeta mot en CE-märkning av QuickCool® SYSTEM enligt
det nya Medical Device Regulation (MDR) direktivet. I och med
CE-märkningen ges vårt QuickCool® SYSTEM tillgång till ett trettiotal
marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet,
Israel, Nya Zeeland och Australien).

Omstrukturering av verksamheten för att säkra finansieringen

Styrelsen föreslår att det befintliga QuickCool-företaget omvandlas
till en holdingbolagsstruktur för att investera i cannabis- och andra
alternativmedicinska marknader samt att, i ett separat nytt
dotterbolag, fortsätta att utveckla QuickCool® SYSTEM. Förändringen
ger förutsättningar till en långsiktig finansieringslösning för
förvärv inom medicinsk cannabis, samt säkerställer finansiering och
utvecklingen av QuickCool® SYSTEM.

Bolaget har erhållit ett Term-Sheet innehållande förslag till
huvudsakligt innehåll i ett finansieringsavtal med European High
Growth Opportunities Securitization Fund ("EHGO") som innebär att

Bolaget, under en 36-månadersperiod, kan erhålla ett totalt
kapitaltillskott om 600 MSEK.

Finansieringen beräknas förse QuickCool med kapital över de närmsta
tre (3) åren för att kunna genomföra implementering av såväl ny
verksamhetsinriktning bestående av att utföra investeringar på
marknaden för medicinsk användning av cannabis och andra alternativa
behandlingsmetoder, som det fortsatta arbetet med Bolagets
CE-märkningsaktiviteter av QuickCool® SYSTEM.

Ett första steg med avseende på uppbyggnaden av den nya verksamheten i
QuickCool, är förvärvet av 6 500 000 aktier i HTC purEnergy Inc från
två närstående bolag till Biovation Sciences Ltd. HTC är en ledande
producent av CBD (ej THC) cannabis.

CBD-olja produceras vanligtvis av cannabisplantan Cannabis Sativa,
även känd som 'industrihampa'. Cannabidiol (CBD) har inga psykoaktiva
effekter jämfört med THC. Vid extraheringen av CBD-olja koncentreras
ämnet CBD. Det vanligaste sättet att dosera CBD-olja är att droppa
några droppar under tungan. Vetenskapliga studier pekar på många
hälsofördelar av CBD.

Styrelsen anser att den nya verksamheten utgör en unik
investeringsmöjlighet för nuvarande och framtida aktieägare i
QuickCool, eftersom det finns få diversifierade
investeringsplattformar på marknaden för cannabis för medicinsk
användning på europeiska värdepappersbörser.

European High Growth Opportunities Securitization Fund är ett
institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som
fokuserar på att finansiera mycket innovativa företag i Europa som
bedöms vara signifikant undervärderade.

November 2019
Fredrik Radencrantz, VD
UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (0).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -1
369 KSEK (-1 889).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid tredje kvartalets slut till 3 KSEK (44).

Under tredje kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 1
951 KSEK (2 478), bestående av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten 1 951 KSEK (2 473) och av patent och
varumärkeskostnader för 0 KSEK (5).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och
nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla
närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga
priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på
Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet
"QUICK". Per den 30 september uppgick antalet aktier i QuickCool till
7 872 316 st (20 123 948) aktier.

Största aktieägare i bolaget den 30/9 2019

Namn Kapital och röster i %
Avanza Bank 38,77%
SEB AB 23,60%
Six Sis AG 20,20%
Swedbank AB 12,98%
Parkallén Invest AB 9,52%

Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper
som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med
BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten
är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de
inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i
huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som
aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats
mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning
inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster
påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess
beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till
sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt
eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och
resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till
prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december
2015.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

Delårsrapport kvartal 4 samt bokslutskommuniké 2019 lämnas 27:e
februari, 2020.

Lund den 5 november 2019

QuickCool AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG

+-----------------+-------+-----------+------------+------------+------------+
| |2019 |2018-07 |2019-01 |2018-01 |2018-01 |
| |-07 |-012018-09 |-012019-09 |-012018-09 |-012018-12 |
| |-012019|-303 mån |-309 mån |-309 mån |-3112 mån |
| |-09 | | | | |
| |-303 | | | | |
| |mån | | | | |
+-----------------+-------+-----------+------------+------------+------------+
|Rörelseintäkter, | | | | | |
|lagerförändring | | | | | |
|m.m. | | | | | |
+-----------------+-------+-----------+------------+------------+------------+
|Nettoomsättning |0 |0 |0 |0 |0 |
+-----------------+-------+-----------+------------+------------+------------+
|Aktiverat arbete |1 951 |2 472 792 |7 531 189 |8 313 629 |11 494 307 |
|för |160 | | | | |
|egen räkning | | | | | |
+-----------------+-------+-----------+------------+------------+------------+
|Övriga |383 |613 |45 454 |4 022 |9 516 |
|rörelseintäkter | | | | | |
+-----------------+-------+-----------+------------+------------+------------+
|Summa |1 951 |2 473 405 |7 576 643 |8 317 651 |11 503 823...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.