Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

QuickCool: Halvårsrapport, 1 januari 2018 - 30 juni 2018 (6 månader)

QuickCool AB (publ) med organisationsnummer 556639-3913.

ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI 2018

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultatet efter skatt uppgick till -2 458 KSEK (-880)
Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,11)
Soliditeten uppgick till 82 % (89)

JANUARI-JUNI 2018

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultatet efter skatt uppgick till -4 945 KSEK (-1 741)
Resultatet per aktie uppgick till -0,27 SEK (-0,22)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden. Antal aktier per den 30 juni 2018
uppgick till 18 370 414 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom
parentes: Jämförande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2018

· QuickCool ingick i en finansieringslösning med European High
Growth Opportunities Securitization Fund

som meddelades genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· QuickCool har ingått distributörsavtal med Leib Medical som avser
Storbritannien och Irland för försäljning, service, underhåll och
utbildning av The QuickCool® SYSTEM.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· QuickCool deltog i SAMTIT mässan i Göteborg.
· QuickCool deltog i StrokeSyd konferensen i Lund samt 3rd Annual
Clinical Trial Supply konferensen i Köpenhamn.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Andra kvartalet

Första halvan av det andra kvartalet präglades mestadels av fortsatt
produktutveckling, optimering, validering och verifiering av
mjukvaran till QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt
förberedelser inför tredjepartstestning och granskning.

Den andra halvan av kvartalet präglades mer av handhavandetester med
utbildad sjukvårdspersonal samt marknadsaktiviteter såsom deltagande
på mässor, konferenser och personliga möten med flertalet potentiella
distributörer, främst inom Europa, men även från Mellanöstern och
Asien.

Under perioden fortsatte vi arbetet med att optimera
produktstrukturen, inköpspriser, logistikflöde och orderlägga
komponenter för att säkerställa de tilltänkta leveranserna under
2018.

Finansiering

Under kvartalet har vi etablerat ett finansieringsavtal med European
High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella
rådgivare Alpha Blue Ocean.

Finansieringslösningen är baserad på utgivande av konvertibla
skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Sammantaget innebär det
att Bolaget kommer, under en 18-månadersperiod, att erhålla 14,0
MSEK. Om Bolaget önskar kan ytterligare 12 MSEK emitteras. Om
samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas kan potentiellt
ytterligare 7,8 MSEK tillföras. Vi är mycket nöjda med denna lösning
eftersom det ger oss den flexibilitet vi behöver i samband vår
marknadsintroduktion.

Produktutveckling
Vi har nu säkerställt spårbarheten i källkoden i förhållande till
riskanalyserna och övrig dokumentation. Med små medel har vi dessutom
anpassat mjukvaran för framtida s.k. line extensions, nya

applikationer, där man troligtvis har behov av flera mätpunkter för
att reglera temperaturen. Det känns som om vi ligger i framkant av
forskning och utveckling och vi kommer att lansera ett framtids-

säkrat system som adresserar dagens behov och dessutom är förberett
för att adressera många av de behov som finns inom nya indikationer.

Vi har tidigare informerat om en leverantörsförändring som kommer att
försena CE-märkningsprocessen något, och därmed även lanseringen av
QuickCool© SYSTEM. Enligt den uppdaterade tidsplanen så kommer
lanseringen att ske under det första kvartalet 2019.

När vi började beställa komponenter i juni för att säkerställa
leveranser under året, återkom QuickCools leverantör av flödesmätare
i USA med beskedet att produktionen av den nämnda komponenten har
upphört med omedelbar verkan. Under sommaren har vi utvärderat olika
lösningar och leverantörer. Vi har identifierat en annan leverantör
som kommer att säkerställa leveranser av en ersättningskomponent
framgent.

Även om byte av leverantör och komponent försenar
CE-märkningsprocessen, så blir den tekniska lösningen bättre lämpad
för framtiden när vi introducerar s.k. line extensions. Vi har valt
att

ersätta den ursprungliga flödesmätaren med en lösning som erbjuder
både bättre tillförlitlighet och minskar styckkostnaderna både på
kylenheten, men framför allt på vårt engångskit, Nasal Cooling Kit.
Vi blir därmed mer konkurrenskraftiga på marknaden och förbättrar
våra marginaler både på kort och lång sikt.

Arbetet med att ersätta komponenten påbörjades i juli och kommer att
vara helt introducerad i september, varefter tredjepartstester och
granskning av våra tekniska filer fortsätter enligt plan.

Marknad

Under det andra kvartalet har vi intensifierat profilering på
marknaden. Förutom att delta i flertalet konferenser och mässor,
såsom SAMTIT-mässan i Göteborg, StrokeSyd-konferensen i Lund samt 3rd
Annual Clinical Trial Supply-konferensen i Köpenhamn, för att träffa
viktiga Key Opinion Leaders (KOLs), så har vi etablerat kontakt med
en mängd potentiella distributörer.

QuickCools användarråd (QuickCool User Advisory Board) har genomfört
användartester vid fyra olika tillfällen under kvartalet. Kärnan i
rådet består av handplockade individer som alla är aktiva på sjukhus
i Skåne och har många års erfarenhet inom området Temperaturhantering
TTM. Detta säkerställer att vi får god inblick i det dagliga arbetet
och kraven hos våra framtida användare och att den produkt vi
utvecklar är i linje med vad användaren behöver och önskar.

Kliniska studier

I direkt anslutning till CE-märkningen kommer vi att påbörja den
planerade kliniska studien som innefattar 20 hjärtstoppspatienter vid
Skånes universitetssjukhus i Lund respektive Malmö tillsammans med
Hans Friberg som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes
universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i
Öresundsregionen.

QuickCools organisation
För att säkerställa kritisk kompetens "in-house" och samtidigt minska
kostnader kommer vi att fortsätta utfasningen av konsulter och
anställa egen personal under hösten inför marknadsintroduktionen. Vi
kommer närmast att anställa en klinisk expert som ska ansvara för
undervisning och utbildning av QuickCool©SYSTEM, primärt av
distributörernas personal men även av slutanvändare i Sverige och vid
behov även utomlands.

En mjukvaruutvecklare kommer också att anställas för att säkerställa
service och underhåll av mjukvaran samt vidareutveckla och anpassa
framtida mjukvara till nya indikationer.

Lansering
I dagsläget kommunicerar vi med många potentiella distributörer. Vi
har många krav på en distributör. Vi söker mindre/mellanstora företag
som redan i dag säljer produkter och lösningar till primärt
intensivvårdsavdelningar. I och med CE-märkningen får vi rätt att
sälja vårt QuickCool© SYSTEM på 36 marknader (EU, Norge, Schweiz,
Liechtenstein, Island, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och Australien.
Vi anser att det är viktigt att våra framtida distributörer har ett
kompletterande produktsortiment och väl etablerade nätverk inom
utbildning och support. Genom utbildning når vi ut på det bästa
sättet till våra slutanvändare. För att QuickCool skall bibehålla en
nära kontakt med kunderna avser vi att sköta försäljningen på bl.a.
den svenska marknaden. Ett bra sätt att få kontinuerlig feedback och
förbättringsförslag på vår lösning, och testa av nya tankar och idéer
för nya produkter, line extensions och indikationer.

Vår plan är att sälja så många kylenheter på så många marknader som
möjligt för att få en löpande försäljning av våra engångsset. Vi är
övertygade om att vi når ut snabbare på marknaden och når högre
volymer snabbare med hjälp av distributörer jämfört med att bygga upp
en egen mindre flexibel försäljningsorganisation. Under hösten och
vintern kommer vi att fortsätta skriva avtal med de lämpligaste
distributörerna på varje marknad och förbereda inför vår lansering av
QuickCool©SYSTEM som är efterlängtad av både aktieägare och
slutanvändare runt om i världen.

Augusti 2018
Fredrik Radencrantz, VD

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0).
Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under
första kvartalet 2019.

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -2
458 KSEK (-880). Under perioden januari - juni uppgick resultatet
efter skatt till -4 945 KSEK (-1 741).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid andra kvartalets slut till 112 tkr (610).

Under andra kvartalet förvärvades Immateriella tillgångar om totalt 3
431 tkr (3 233), bestående av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten 3 420 tkr (3 203) och av patent och
varumärkeskostnader för 11 tkr (30).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och
nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla
närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga
priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på
Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet
"QUICK". Per den 30 juni uppgick antalet aktier respektive
teckningsoptioner i QuickCool till 18 370 414 (7 970 000) aktier och
111 111 (0) teckningsoptioner.

Största aktieägare i bolaget den 30/6 2018

+-------------------+----------------------+
|Namn |Kapital och röster i %|
+-------------------+----------------------+
|Parkallén Invest AB|25,63% |
+-------------------+----------------------+
|Mats Danielsson |7,27% |
+-------------------+----------------------+
|Avanza Pension |6,57% |
+-------------------+----------------------+
|Tadeusz Wieloch |3,88% |
+-------------------+----------------------+
|Fredrik Lindblad |3,84% |
+-------------------+----------------------+

Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper
som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med
BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten
är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de
inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i
huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnad...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.