Du är här

2017-08-31

Raybased: Delårsrapport1 januari - 30 juni 2017

1/1 - 30/6 2017

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 706,0 KSEK
(909,0 KSEK), en minskning med 203 KSEK jämfört mot föregående år.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -4 892,9 KSEK
(-2 089,0 KSEK), en försämring med 2 803,9 KSEK jämfört mot föregåede
år.

· Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,61 SEK (-0,38
SEK) och

antalet aktier uppgick till 7.956.960 st (5.428.000 st).
1/4 - 30/6 2017

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 640,0 KSEK
(500,0 KSEK), en ökning med 140 KSEK jämfört mot föregående år.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2 579,6 KSEK
(-1 014,8 KSEK), en försämring med 1 564,8 KSEK jämfört mot föregåede
år.

· Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,32 SEK (-0,19
SEK) och

antalet aktier uppgick till 7.956.960 st (5.428.000 st).
Händelser under april-juni

· Beslut och genomförande av en företrädesemission av 1 928 960
aktier samt 1 928 960 teckningsoptioner. Efter registreringen uppgår
det totala antalet aktier i Raybased till 7 956 960 aktier och
aktiekapitalet till 1 193 544,00 SEK.

· SME Horizon 2020-ansökan godkänd för nästa projekt fas
· Raybased öppnar säljkontor i Stockholm.

· Installation hos NetPort Science Center i Karlshamn

· Installation påbörjad av belysningsstyrning för sjukhus, Raybaseds
hittills största order

· Samarbetsavtal med Mutual Benefits.
· Order gällande nybyggnation av fyra villor

· Order gällande stor villa i Sydfrankrike

· Order gällande villa i Göteborgsområdet

· Order och installation av ett system i Akademiska Hus.
· Order från Fastighetsägarna, med uppdrag att bygga ett showroom i
Fastighetsägarnas hus i Stockholm med Raybaseds trådlösa system.

Händelser efter periodens utgång

· Raybased erhåller sin första order av Örnsbergs El, Tele & Data
AB för digitalisering av lokaler i Stockholm.

· Raybased fick ytterligare en order av NetPort Science Park som
avser att digitalisera styrning och övervakning I NetPorts kontor.

· Raybased fick utbetalt det finansiella stödet om 50 000 euro av
EU-programmet Horizon 2020 för nästa projektfas.

VD - Kommentar

Raybased utvecklades under perioden i linje med ledningens
förväntningar. Försäljningen under andra kvartalet ökade jämfört med
första kvartalet i år och motsvarande kvartal föregående år.

Vår största installation hittills har slutförts. Det är ett sjukhus
där vi har installerat Raybaseds system i sex olika trapphus.
Installationen har gått helt enligt plan och nu påbörjas en
utvärderingsperiod av systemet och dess funktionalitet. Vi återkommer
med en uppdatering när det gäller kundnöjdheten rörande systemet samt
installationen.

Antalet referensinstallationer ökade väsentligt vilket innebär en stor
potential för kommande kvartal. Samtliga installationer har
levererats enligt plan och med ett mycket gott resultat.

I ett projekt som har levererats och där vi gjort en utvärdering
tillsammans med kunden gav kunden följande kommentar.

"Vi har valt ett samarbete med Raybased för installation av teknik
inom ett projekt som testar olika lösningar för smarta byggnader.
Raybased installerade sitt system i en lokal under våren och nu
fortsätter samarbetet då vi kommer att installera ytterligare teknik
i en annan lokal. Vi ser, förutom nyttan direkt i våra lokaler, en
bra platform för att testa och förstå teknikens möjligheter." Säger
Mats Jonsson, projektledare på Netport.

Netport har nu lagt en ytterligare beställning.
Vi arbetar målmedvetet med att visa upp oss i olika sammanhang som
t.ex. mässor, som är en väg för att skapa nya kundkontakter. Detta
arbete har under perioden varit framgångsrikt och Raybased för nu
ytterligare ett antal långt gångna dialoger med fastighetsägare och
andra intressanta aktörer. Speciellt fokus har lagts på region
Stockholm där det byggs som aldrig förr. Det finns även ett intresse
för vårt system utanför Sveriges gränser.

Säljorganisationen har fokuserat på att bearbeta både etablerade och
nya kundkontakter samt att utveckla säljorganisation. Säljcykeln och
beslutsprocessen i fastighetsbranschen är relativt lång. Detta kräver
att arbetet med försäljning är både fokuserat och uthålligt.

Under det närmsta året kommer vi att öka Raybaseds kommersiella
ansträngningar för en internationell expansion. Målet är att utvidga
vårt försäljningsområde och etablera säljkontor i Öresundsregionen,
Europa och USA.

Vi ser att vår marknad utvecklas snabbt och att det finns ett tydligt
behov av Raybaseds system och plattform, då vårt system har unika
fördelar jämfört med andra system.

Under perioden fick vi godkänt vår ansökan till Horizon 2020
programmet. Målet med Raybased ansökan är att med hjälp av EUs
resurser utveckla Bolagets affärsmodell och erbjudande för att öppna
en väg ut till den europeiska marknaden. Vår ansökan fick 14,15 poäng
av 15 möjliga vilket innebär att vårt system bedöms vara en unik
innovation med stor potential. Arbetet med att ta fram en
genomförandeplan avseende steg 2, med en finansiering på 2,5 MEuro,
har redan startat. Planen kommer att utvecklas tillsammans med ett
antal partners och kunder, Bravida AB, Serneke AB och Kraftstaden
Fastigheter AB.

På utvecklingssidan ligger fokus på fortsatt utveckling av systemet
tillsammans med partners och kunder för ytterligare användarvänlighet
och funktionalitet.

Användargränssnitt, i form av appar för mobiltelefoner och läsplattor,
utvecklas kontinuerligt.

Konfigurationsverktyget är idag ett webbaserat program men kommer inom
kort att finnas som en "app", vilket kommer att förenkla såväl
installations- som konfigurationsprocessen.

Utveckling av mjukvara med nya funktioner som efterfrågas av våra
kunder har fortsatt i oförminskad takt.

Under det andra kvartalet genomförde Raybased en företrädesemission
som tillförde bolaget drygt 15,4 MSEK före emissionskostnader. Med
den genomförda emissionen kan Bolaget öka tempot i såväl marknads-
som utvecklingsarbete.

Raybased är en digitaliseringsaktör som inte bara hjälper
fastighetsägare att uppnå kostnadsbesparingar genom digitaliserad
förvaltning och energibesparingar, utan även ger ägare möjlighet till
ökade intäkter genom att hjälpa hyresgäster förbättra produktiviteten
i sin verksamhet samt upprätta en kommunikationskanal via vilken
hyresvärd och hyresgäst kan knyta närmare och långsiktiga relationer.

Jag är övertygad om att den digitalisering som har skett inom
fordonsindustrin även kommer att ske inom fastighetsbranschen. Detta
är en av de drivande krafterna i digitaliseringen av
fastighetsvärlden, och vårt system möjliggör automatisering av
kostnadsdrivande och energikonsumerande processer.

Sammantaget återigen ett intressant och framgångsrikt kvartal, med hög
aktivitetsnivå, där vi fortsätter att förstärka Raybaseds varumärke
och position inom affärsområdet för digitaliserade interaktiva
fastigheter. Vi upplever ett fortsatt stort och ökande intresse från
fastighetsägare och för diskussioner med flera av de stora samt många
av de mindre fastighetsbolagen i Sverige. Vi fortsätter att exekvera
enligt vår fastlagda plan och ser stora möjligheter till nya order
under kommande månader.

Styrelsen har en stark övertygelse om en positiv utveckling för
Raybased.

Lennart Olving, VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/delarsrapport1-januari---30-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/13507/2336393/715835.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.