Du är här

2017-05-31

Raybased: Kvartalsrapport 1, 1 januari - 31 mars 2017

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 64,0 KSEK
(409,0 KSEK), en minskning med 345 KSEK jämfört mot föregående år.

Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2 313,3 KSEK
(-1 074,2 KSEK), en försämring med 1 239,1 KSEK jämfört mot föregåede
år.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,38 SEK (-0,20 SEK)
och antalet aktier uppgick till 6,028 Milj aktier (5,428 Milj
aktier).

Händelser under perioden

· SME Horizon 2020-ansökan

· Installation hos NetPort Science Center i Karlshamn

· Installation av belysningsstyrning för sjukhus

· Installation av Bravidaorder i Grästorps kommun

· Order av Västfastigheter som berör renovering av delar i ett
sjukhus

Händelser efter periodens utgång

· Etablering av Raybased på den heta Stockholmsmarknaden under
Richard Blomstrands ledning

· Bemyndigande av bolagsstämman den 27 april att genomföra
nyemission

· Styrelsebeslut om att genomföra en nyemission med syftet att
snabba på bolagets expansion. Teckningsperiod för emissionen löper
från den 29 maj till den 12 juni 2017

· Samarbetsavtal med Mutual Benefits

· Order gällande nybyggnation av fyra villor

· Order gällande stor villa i Sydfrankrike

· Order gällande villa i Göteborgsområdet

· Raybased får första ordern av Akademiska Hus

VD-kommentar

Under det första kvartalet 2017 har den höga aktivitetsnivån från
föregående kvartal fortsatt. Stort fokus har legat på kundkontakter
och utveckling av vår säljorganisation. Utveckling av mjukvara och
funktioner har fortsatt i oförminskad takt.

Ett stort arbete görs för att systemet ska vara användarvänligt och
funktionellt. Användargränssnitt, i form av appar för mobiltelefoner
och läsplattor, utvecklas kontinuerligt. Vårt eget kontor är fullt
uppkopplat och därmed interaktivt. Det utgör en utmärkt testplattform
för upplevelse och funktionalitet.

På kontoret styr vi inte bara värme och kyla i syfte att minska
energiförbrukningen. Vi styr även ventilation och belysningens
intensitet och färg för att skapa en angenäm arbetsmiljö. Vi använder
dessutom sensorer som känner av närvaro och anpassar belysningen.
Givetvis har vi en scenarioknapp i appen som släcker hela kontoret
när vi går hem och en för att tända förutbestämd grundbelysning när
vi kommer på morgonen.

Genomförda installationer visar att systemet levererar enligt plan.
Konfigurationsverktyget är klart och har visat sig fungera som
förväntat. Verktyget är oerhört viktigt för att vi ska kunna erbjuda
våra samarbetspartners att göra både installation och konfigurering.
Raybased är beroende av att våra samarbetspartners kan göra
konfigurering av systemet på plats.

Fokus på att upprätta nya kundkontakter under perioden har varit
framgångsrikt och Raybased har nu ett antal långt gångna dialoger med
fastighetsägare och andra intressanta aktörer. Dessa finns inom såväl
privat som offentlig och institutionell sektor. Geografiskt för vi
diskussioner över hela Sverige och det finns även ett intresse
utanför Sveriges gränser. Speciellt fokus har lagts på region
Stockholm där det byggs som aldrig förr.

Eftersom säljcykeln och beslutsprocessen i fastighetsbranschen är
relativt lång krävs det att arbetet med försäljning är fokuserat och
uthålligt.

Under perioden lämnade vi in en ansökan till EUs ramprogram "Horizon
2020 SME-Instrumentet". Programmet har som mål att stödja små och
medelstora företag i syfte att överbrygga klyftan mellan FoU-insatser
och marknaden. Ett mål är att nå ut på den europeiska marknaden genom
samarbete med andra externa aktörer inom EU. Ett annat mål är att
skapa en plattform för hur fastigheter ska projekteras i framtiden.
Detta kommmer att resultera i sant disruptiv teknik för att göra rätt
från början, nå högre kvalitet, reducerade kostnader, kortare
projekteringstider och effektivare logistik.

Vid inlämnandet av vår ansökan kunde vi med glädje konstatera att
Bravida AB, Serneke AB och Trollhättan Tomt AB visade ett stort
intresse för att stödja vår ansökan.

Den digitalisering som Raybased erbjuder ger nya möjligheter där man
inom en nära framtid kan samla alla discipliner runt en mjukvara som
liknar hur dataspelet Mindcraft fungerar och låta dessa designa
fastigheten i samma digitaliserade bas.

Under perioden genomförde vi den första installationen med
serieproducerade enheter. Kunden var Netport Science Park i
Karlshamn. Installationen ingår i ett större internationellt projekt
"Smart-FI", som har som mål att skapa en plattform för datahantering
i smarta städer. Projektet är viktigt för Raybased eftersom det finns
flera andra intressenter i regionen. Dessa får nu möjlighet att på
ett enkelt sätt se Raybaseds system i drift. Tekniken ger nya
möjligheter till intelligent styrning baserat på insamlade data.

Tillsammans med Tuve bygg fick Raybased under perioden en order av
Västfastigheter som berör renovering av delar i ett sjukhus där
Raybased system skall användas för styrning och optimering av
belysning för att spara energi och förbättra inomhusmiljön

Under perioden fick vi även en order från vår samarbetspartner
Bravida. Ordern berör belysningsstyrning i en skola som ska byggas i
Grästorps kommun. Installationen, som ger energioptimering och
förbättrad inomhusmiljö, sker under hösten.

Vi har också beslutat att anställa Richard Blomstrand som säljare i
Stockholmsregionen med ansvar för att bygga upp vår verksamhet där.
Richard har ett gediget kunnande inom fastighetsautomation och
erfarenheter av att bygga upp nya enheter. Med Richard på plats och
Raybaseds system så har vi större potential att nå ut med vårt system
på marknaden i Stockholm. Etableringen har inletts efter periodens
utgång.

Sammantaget återigen ett intressant och framgångsrikt kvartal där vi
fortsätter att förstärka Raybaseds varumärke och position inom
affärsområdet för digitaliserade interaktiva fastigheter. Vi upplever
ett fortsatt stort och ökande intresse från fastighetsägare och för
diskussioner med flera av de stora samt många mindre fastighetsbolag
i Sverige. Vi fortsätter att exekvera enligt vår fastlagda plan och
ser stora möjligheter till ytterligare leveransavtal under kommande
månader.

Efter periodens utgång har Raybased fått affärer gällande installation
i sex villor, varav fyra nybyggen och två befintliga, där en av dem
är en stor privatvilla i Cannes, Frankrike. Det intressanta med
installationen i privatvillor är att det så tydligt illustrerar
Raybaseds fördelar i tre olika perspektiv: fastighetsägarens,
hyrestagarens och samhällsnyttan. Till skillnad från kommersiella
fastigheter, där Raybaseds egentliga fokus ligger, är samtliga tre
perspektiv intressant för en och samma person.

Vi har även efter periodens slut fått en första order av Akademiska
Hus som är mycket intressant. Akademiska Hus är ett fastighetsbolag
med fokus på universitet och högskolor och tanken med installationen
av Raybaseds system är att genom digitalisering effektivisera
utnyttjandet av fastigheter.

En annan viktig händelse efter periodens utgång är att vi har slutit
ett återförsäljaravtal med teknikkonsultföretaget Mutual Benefits AB.
Avtalet ger Mutual Benefits rätt att sälja Raybased system på den
svenska fastighetsmarknaden.

Under året kommer vi att ytterligare expandera Raybaseds kommersiella
ansträngningar i en internationell expansion där vi utvidgar vårt
försäljningsområde och etablerar säljkontor i Öresundsregionen samt i
Europa och USA.

Steget till en internationell lansering kommer ställa stora krav på
bolagets organisation och anpassningsförmåga. Det kommer även att
behövas kapital och vi har i dagarna presenterat erbjudandet i
Raybaseds nyemission om strax över 19 miljoner kronor, i linje med
mandatet från bolagsstämman den 27 april 2017.

Vi ser att vår marknad utvecklas snabbt och att det finns ett tydligt
behov av den sortens lösning Raybased system kan skapa. Vi ser också
att vårt system har unika fördelar jämfört med alternativa lösningar.
Därför vill vi med hjälp av kapitalet från nyemissionen, utnyttja det
fönster vi ser att snabbt etablera Raybased på flera marknader och
dra nytta av det försprång vi har i vårt system. Jag hoppas och tror
att våra aktieägare delar denna framtidssyn och att nyemissionen
kommer att fulltecknas. Teckningsperiod för emissionen löper från den
29 maj till den 12 juni 2017.

Nästa steg kommer bli det mest spännande steget i Raybaseds historia.
Jag ser fram emot att leda denna satsning.

Lennart Olving, VD
Övriga uppgifter

· Kvartalsrapporten avges av VD Lennart Olving efter bemyndigande
från styrelsen

· Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Lennart Olving,
0725 - 486 688 samt

styrelseordförande, Lars Elmberg, 0708 - 237 004
· Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer

· Halvårsrapporten kommer att publiceras den 31 augusti 2017 på
AktieTorgets hemsida;

www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida www.raybased.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/kvartalsrapport-1--1-januari---31-m...
http://mb.cision.com/Main/13507/2276868/681739.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.