Du är här

2017-05-16

Raybased: Raybased snabbar på expansion med nyemission

Raybased, som har utvecklat en trådlös plattform för digitalisering av
fastigheter, är inne i ett expansivt skede och för dialoger med ett
flertal stora aktörer på fastighetsmarknaden. För att möjliggöra och
snabba på denna expansion har bolagets styrelse beslutat om
nyemission.

Genom att öka investeringarna i marknadsföring i Sverige och
internationellt kommer bolaget att kunna visa en större vinst
betydligt tidigare än vid en mer försiktig expansion. I takt med den
ökade försäljningen kommer utveckling att ske av kundanpassad
funktionalitet och systemet kommer att anpassas till nya marknader
med marknadsmaterial, installationsmanualer etc.

I kraft av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2017 har bolagets
styrelse den 16 maj 2017 beslutat att genomföra en nyemission av
Units, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen
omfattar högst 2 411 200 Units innebärande en aktiekapitalshöjning om
361 680 kr vid full teckning. Vid full teckning, genom
teckningsoptioner, tillkommer ytterligare 60 280 kr i
aktiekapitalshöjning.

Emissionen är garanterad upp till 80%.

"Nya fastigheter som projekteras idag baseras på digital teknik som
ger möjlighet till långtgående fastighetsautomation. Vår bedömning är
att Raybaseds trådlösa system utgör det mest konkurrenskraftiga
alternativet. Vid renovering av fastigheter utgör Raybaseds trådlösa
system, enligt vår bedömning, det enda konkurrenskraftiga
alternativet vid en digitalisering av fastigheten, säger Lennart
Olving, VD på Raybased."

Investerare kommer att erbjudas att teckna aktier enligt följande
villkor:

· Rätt att teckna Units skall tillkomma bolagets aktieägare per
avstämningsdagen den 24 maj 2017. För fem (5) befintliga aktier i
Raybased äger aktieägarna rätt att teckna två (2) Units. Varje Unit
består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

· För en (1) innehavd aktie i bolaget erhålles två (2) Uniträtter.
Det krävs fem (5) Uniträtter för att teckna en Unit.

· Innehav av sex (6) teckningsoptioner TO 1 berättigar till teckning
av en (1) ny Aktie i Raybased till en teckningskurs motsvarande 130
procent av teckningskursen för en (1) Aktie i erbjudandet.
Erbjudandet gäller från och med den 8 januari 2018 till och med den
31 januari 2018.

· Sista dagen för handel med aktier som ger rätt till Uniträtter är
den 22 maj 2017.

· Teckning av Units skall ske från och med den 29 maj 2017 till och
med den 12 juni 2017.

· Teckningskursen för Units skall vara 8 kronor per Unit.
· Teckningskursen för Aktier genom teckningsoptioner TO 1 skall vara
10,40 kronor per Aktie.

· Handel med Uniträtter kommer att ske på Aktietorget från och med
den 29 maj till och med den 8 juni 2017.

· Handel med BTU sker från och med den 29 maj fram till och med att
emissionen registrerats hos Bolagsverket.

· Betalning för tecknade Units skall ske genom samtidig betalning,
eller vid teckning utan Uniträtter senast på betaldatum som framgår
av separat utsänd avräkningsnota. Vid full teckning tillförs bolaget
ca 19,3 MSEK och ytterligare ca 4,2 MSEK om TO 1 tecknas, före
emissionskostnader. De nya aktierna skall medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Euroclear Sweden AB.

· För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av
Uniträtter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av Uniträtter i)
först till dem som var aktieägare på avstämningsdagen och ii)
därefter till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan
Uniträtter. Vid överteckning skall tilldelning enligt i) ske pro rata
i förhållande till det antal aktier som var och en ägde per
avstämningsdagen och eventuell tilldelning enligt ii) om lägst 500
Units pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en
anmält intresse av att teckna.

CEO, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Mer information lämnas av

Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel 0708 - 237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel 0725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 MAJ 2017.

Om Raybased

Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och
optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex.
värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt
med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket
skapar oändliga möjligheter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-snabbar-pa-expansion-med-n...
http://mb.cision.com/Main/13507/2266432/674963.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.