Du är här

2017-05-16

RB: AVVIKELSER KPI OCH KPIF RISKERAR ORSAKA "EN DEL PROBLEM"

STOCKHOLM (Direkt) Avvikelserna mellan KPI och KPIF har varit stora, både
uppåt och nedåt, på senare år, och det riskerar att orsaka "en del problem".

Det skriver Riksbanken i en bilaga till remissen om byte av målvariabel. I
remissen föreslår Riksbanken att KPIF ska vara målvariabel och att ett
"variationsband" på +-1 procentenhet införs runt inflationsmålet, som
fortsatt ska vara 2 procent.

Riksbanken konstaterar att perioden med räntesänkningar som påbörjades i
december 2011 har bidragit till att KPI-inflationen har understigit
KPIF-inflationen med i genomsnitt 0,6 procentenheter. På motsvarande sätt
kommer KPI-inflationen att stiga snabbt och överstiga KPIF-inflationen när
reporäntan så småningom höjs.

Riksbanken ser risker för problem med stora och långvariga skillnader mellan
KPI- och KPIF-inflationen, och det kanske allvarligaste är att aktörerna i
ekonomin kan börja ifrågasätta om Riksbanken verkligen stabiliserar
KPI-inflationen kring målet genom att stabilisera KPIF-inflationen kring 2
procent.

"Detta kan leda till att trovärdigheten för inflationsmålet minskar och de
långsiktiga inflationsförväntningarna börjar driva iväg", skriver Riksbanken.

Därtill försvåras utvärderingar av penningpolitiken om det är stora skillnader
mellan utvecklingen av den variabel som Riksbanken styr efter och den
formella målvariabeln.

Ett tredje problem är enligt Riksbanken att såväl inhemska som utländska
bedömare ofta inte tar hänsyn till hur KPI är konstruerat när de beskriver
läget i Sverige, vilket kan leda till missvisande internationella
jämförelser. Under senare år har det exempelvis med jämna mellanrum dykt upp
rapporter i medierna om att Sverige befinner sig i deflation.

"Detta kan ge intryck av att läget i Sverige är värre och inflationen
betydligt lägre än i andra länder, trots att den huvudsakliga skillnaden är
att KPI i Sverige är mer känsligt för förändringar i styrräntan än
motsvarande prisindex i andra länder. I förlängningen skulle även detta kunna
påverka inflationsförväntningarna", skriver Riksbanken.

Enligt Riksbanken skulle även det EU-harmoniserade indexet för konsumentpriser
(HIKP) kunnat fungera som målvariabel.

"Det är dock Riksbankens bedömning att ett byte nu till HIKP skulle kunna
komma i konflikt med budskapet om oförändrad penningpolitik i samband med
bytet av målvariabel. Det bör dock tilläggas att i praktiken är det små
skillnader i inflationstakt mätt med HIKP respektive KPIF", skriver
Riksbanken.

Som motiv för att införa ett "variationsband" runt inflationsmålet motiverar
Riksbanken bland annat med att penningpolitikens möjligheter att detaljstyra
inflationen är små.

"Ett så kallat variationsband skulle kunna fungera som ett verktyg för att i
olika sammanhang på ett enkelt sätt kunna illustrera och påminna om att
inflationen på kort sikt varierar av många olika skäl", skriver Riksbanken.

Banken påpekar dock att det är viktigt att slå vakt om inflationsmålets
uppgift som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. I Riksbankens
samtal med bland annat arbetsmarknadens parter restes vissa farhågor om att
ett "intervall" skulle tolkas som att penningpolitiken övergav ambitionen att
stabilisera inflationen runt 2 procent.

"I syfte att motverka den sortens tolkningar ges intervallet ett nytt namn,
'variationsband'", skriver Riksbanken.

Riksbanken fastslår i bilagan att de föreslagna förändringarna inte påverkar
hur penningpolitiken förs.

"Den penningpolitiska strategin ligger fast. Målet för penningpolitiken är att
den årliga förändringen i KPIF ska vara 2 procent. Variationsbandet är ett
kommunikativt verktyg avsett för att på ett enkelt sätt illustrera att
inflationsutvecklingen är osäker. Inflationsutfall utanför variationsbandet
ska inte i sig föranleda särskilda penningpolitiska åtgärder", skriver
Riksbanken.

Beträffande eventuella konsekvenser för de finansiella marknaderna noterar
Riksbanken att reala statsobligationer är indexerade till KPI. Finansiella
kontrakt bör kunna formuleras i termer av KPIF i stället för KPI utan
störningar.

Beträffande inflationsförväntningarna är Riksbankens bedömning att KPIF, som
är ett brett index som fångar den inflation som är relevant för konsumenter
och löntagare, bör kunna fungera som ett riktmärke för förväntningarna.

"Variationsbandet syftar endast till att illustrera osäkerhet om ekonomins
funktionssätt och penningpolitiken precision. I och med att målet om 2
procent står kvar bör inte inflationsförväntningarna påverkas negativt av ett
variationsband", skriver Riksbanken.

Beträffande de skatter och offentliga utgifter som har en direkt koppling till
KPI, eller indirekt via prisbasbeloppet, påpekar Riksbanken att bytet av
målvariabel endast är en kodifiering av rådande praxis och att det inte leder
till någon annorlunda utveckling av KPI och prisbasbeloppet. Effekterna på de
offentliga finanserna blir därför försumbara.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare SIXN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.