Du är här

2018-08-23

Real Heart: Halvårsrapport 20180101-20180630

Med "Bolaget" eller "Scandinavian Real Heart" avses Scandinavian Real
Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 45 688(350 988) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 030 138 (-1
484 738) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,21(-0,13) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 82(67) %.
Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 22 918(300 994) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 319 238 (-951
666) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,08) SEK.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 104 753
aktier per 2018-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

· Scandinavian Real Heart meddelar den 9 april 2018 att två av fyra
planerade försökstillfällen för kroniska överlevnadstester är
inbokade med teamet vid Katholieke Universitet Leuven, Belgien, som
är den ledande institutionen i Europa för testning av hjärtpumpar.

· Den 23 april 2018 publicerar Scandinavian Real Heart kallelse
till årsstämma. Årsstämman hålls den 24 maj 2018 kl. 15:00 på Hotell
Plaza, Kopparbergsvägen 10 i Västerås.

· I slutet av april 2018 meddelar Scandinavian Real Heart att det
första kalvprovet med Bolagets hjärtpump föll väl ut. Utfallet av
testerna var betydligt över förväntan vad beträffar både kirurgisk
teknik och pumpens principiella funktion.

· I början av maj 2018 meddelar Scandinavian Real Heart att Bolaget
har gjort nya framsteg vid det andra prekliniska försöket på kalv.

· I slutet av maj 2018 hålls årsstämma i Scandinavian Real Heart.
Bland annat invaldes Ernst Westman som ny styrelseledamot. Kommuniké
från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock
Markets respektive hemsidor.

· I början av juni 2018 meddelar Scandian Real Heart att Bolaget
framgångsrikt genomfört det tredje prekliniska försöket på kalv.

· I slutet av juni 2018 frikänns styrelseordförande Göran Hellers
från insiderbrott.

· Scandinavian Real Heart tvingas i slutet av juni skjuta upp det
fjärde prekliniska försöket på kalv sedan djuret drabbats av ett
hjärtstillestånd som inte var hänförligt till RealHeart™ utan
komplikationer till följd av anestesin.

· Scandinavian Real Heart genomför i slutet av juni framgångsrikt
den första anpassningsstudien på människa. Studien verifierade att
RealHeart™ passar in i människokroppen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I slutet av juli meddelas ägarförändringar i Scandinavian Real
Heart eftersom VD Azad Najar dels överlåtit aktier till sin bror och
dels avyttrat en del av sitt innehav till storägaren Kjell Sköldberg.

Omsättning och resultat

Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling och har f.n.
ingen försäljning av egna produkter, Den omsättning som redovisas för
perioden härrör från vidarefakturering av hyra till externa
hyresgäster. Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av
RealHeart™ har under Q2 aktiverats med 1,8 MSEK. Posten övriga
externa kostnader om 888 KSEK består av kostnader för inhyrd personal
med 296 KSEK, personalkostnader med 494 KSEK, finansiella kostnader
med 70 KSEK samt diverse övriga kostnader om 8 KSEK. Vidare redovisas
under posten extraordinära intäkter erhållet bidrag om 72 KSEK från
Torvald och Britta Gahlins Stiftelse.

Styrelseordförande Göran Hellers kommenterar

Det andra kvartalet 2018 har nu nått sitt slut och vi kan gladeligen
konstatera att vi framgångsrikt genomfört tre av fyra prekliniska
försök på kalv samt genomfört den första anpassningsstudien på
människa, även den med positivt resultat. Framsteg som dessa ger mig
stark tilltro till vår fortsatta resa. Nedan kommenterar jag
kvartalets väsentliga händelser samt vägen framåt för Scandinavian
Real Heart.

Under det andra kvartalet har vi som ovan nämnt genomfört tre av fyra
planerade prekliniska försök på kalv i samarbete med Katholieke
Universiteit i Leuven, Belgien. Vid samtliga av dessa prekliniska
försök har hjärtpumpen presterat mer än förväntat och att få se
kalvar leva och andas med hjälp av vår hjärtpump har varit
känsloladdade ögonblick för alla som varit med. Vidare har vi genom
dessa försök lyckats identifiera ett antal områden där hjärtpumpen
behöver justeras, bl.a. avseende avluftning och aortakoppling. När vi
skulle göra det fjärde prekliniska försöket drabbades emellertid
kalven av ett hjärtstillestånd. Detta hjärtstillestånd var hänförligt
till anestesi och inte vår hjärtpump, men innebar att det inte var
tekniskt möjligt att utföra den planerade operationen. Vi kommer nu
att göra erforderliga förändringar i proceduren kring anestesin inför
den planerade operationsserien under hösten 2018.

Till följd av framgångarna vid de prekliniska försöken på kalv har vi
inlett anpassning av hjärtpumpen för människa och i slutet av juni
verifierades att hjärtpumpen passar in i människokroppen vid en
första anpassningsstudie. Vi genomförde studien tillsammans med
professor Bart Meyns vid Katholieke Universiteit och studien visade
att hjärtpumpen passade in i bröstet på de två människokroppar av
olika kön som hade valts ut för studien. Tack vare hjärtpumpens
design kan den opereras in på ett flexibelt sätt. Ett framtida mål är
att kunna erbjuda marknaden även en mindre version av hjärtpumpen om
vi bedömer att det finns ett behov hos patienter med mindre
kroppsstorlek. Vi planerar därför att genomföra ytterligare studier
med ett större antal virtuella implantationer och anpassningsstudier.

Parallellt med vårt forskningsarbete har vi även fortsatt arbetet med
att knyta kontakter och hålla oss uppdaterade om den senaste
forskningen kring utvecklingen av artificiella organ. I juni var
exempelvis vår forskningschef Ina Laura Piper inbjuden som gästtalare
av U.S. Food & Drug Adminstration (FDA) till deras forum om
trombogenicitetstestning (klarläggande av koagulationsrisken) av
medicintekniska produkter. Forum som dessa är ett ypperligt tillfälle
att träffa andra forskare och övriga intressenter samt placera
Scandinavian Real Heart på den internationella kartan.

Våra framgångar är ett resultat av ett intensivt arbete och noggrann
planering i kombination med det stöd vi hittills har fått av våra
aktieägare. Tillsammans närmar vi oss steg för steg vårt mål att
hjälpa många hjärtsjuka människor.

Göran Hellers

Styrelseordförande, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram
ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som
genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001
fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland,
såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete.
Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars
kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans
grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007.
Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas
fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett
problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner
totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver
har ingenjörteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian
Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör
efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det
naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan
uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och
samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001
patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget
har dessutom under de senaste åren lämnat in ytterligare en serie
patentansökningar. Ett av dessa blev godkänt och publicerat i Sverige
under våren 2016. Det ger därmed ytterligare patentskydd i 20 år.
Real Heart har dessutom lämnat in ytterligare tre nya

patentansökningar till Patentverket. Detta för att bredda sin
patentportfölj med kompletterande patent på

spinoff-lösningar till huvudpatentet. Med de befintliga patenten och
de nya patentansökningarna bedömer styrelsen att bolaget idag har en
stark patentsituation och ett utbrett skydd.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än
de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.
Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så
likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på Spotlight Stock Market under
november 2014. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans
AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30
juni 2018 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 14
104 753 stycken.

Största aktieägare i Bolaget per 2018-06-30

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 600 564 25,52 25,52
Frontus AB 1 090 648 7,73 7,73
Eskilstunahem Fastighets AB 700 004 4,96 4,96
Ronak Najar 332 415 2,36 2,36
Leif Aldén Förvaltnings AB 284 225 2,02 2,02
Staffan Ewert 250 117 1,77 1,77
Norströms Entreprenad AB 191 533 1,36 1,36
Care of Braw AB 190 000 1,35 1,35
Tidningshuset Kvällsstunden 189 843 1,35 1,35
Bilend Najar 155 985 1,10 1,10
Övriga 7 119 419 50,48 50,48
Totalt 14 104 753 100,00 100,00

Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från
Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3 2018-11-22
Bokslutskommuniké 2019-02-27

Avlämnande av halvårsrapport ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.