Du är här

2017-05-31

Real Heart: Real Heart Delårsrapport 20170101-20170331

Med "Bolaget" eller "Scandinavian Real Heart" avses Scandinavian Real
Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 45 000 (62 688) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -533 072 (-807
706) SEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 (-0,08) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 79 (79) %.
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 156 203
aktier per 2017-03-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017

Scandinavian Real Hearts utvecklingsprojektledare ökade i början av
januari 2017 sitt innehav i Bolaget genom förvärv av 10 000 aktier.

Bolaget meddelade tidigt i februari 2017 även korrekt tidsplan vad
gäller kliniska prov på människa med anledning av att felaktig
information spridits i media. Bolaget planerar att under våren 2017
genomföra ytterligare korta prover på senaste hjärtpumpen modell 11
innan Bolaget går vidare till långa djurtester. Långa djurtester
planeras med start i september 2017. Om utfallet efter dessa prover
är positiva kommer Bolaget att starta upp de nödvändiga processerna
inför kliniska studier på människa. Bolaget bedömer att
människoprover tidigast sker under första hälften av 2019.

Scandinavian Real Heart presenterade i slutet av februari 2017 sitt
hjärtpumpsystem. Hjärtpumpsystemet är ett fullständigt system för
implantation av Real Hearts hjärtpump och den senaste hjärtpumpen,
modell 11, är en utveckling av de tidigare modellerna. Den är mindre,
tystare och är lätt att operera in. Som första hjärtpump i världen
har den en inbyggd, utbytbar drivkomponent, vilket ger pumpen längre
hållbarhet.

Bolaget genomförde i mars och maj 2017 flera operationer med
hjärtpumpen modell 11. Dessa visade att hjärtpumpen fungerar
utomordentligt väl, både mekaniskt och medicinskt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Scandinavian Real Heart publicerade i början av april 2017, i
samarbete med forskare från Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i
Linköping, den första vetenskapliga artikeln med forskningsresultat
från Bolagets hjärtpump. Artikeln med titeln " Early Experience of
Implantation of a New Pulsatile Total Artificial Heart" publiceras i
Journal of Clinical & Experimental Cardiology och presenterar
forskningsresultat från prekliniska studier. Forskningsresultaten
verifierar att Real Hearts hjärtpump ger ett flöde med en naturlig
puls och tryckkurva som är identiska med det naturliga hjärtats.
Artikeln i sin helhet kan läsas på Omics hemsida
(https://www.omicsonline.org/open-access/early-experience-of-implantation...).

Bolaget publicerade den 12 april 2017 kallelse till årsstämma.
Kallelsen finns att tillgå på www.aktietorget.se och bolagets hemsida
www.realheart.se.

Scandinavian Real Heart meddelade i slutet av april 2017 att Bolaget
etablerat kontakt med Texas Heart Institute i Houston och Cleveland
Clinic samt att Bolaget rekryterat Ina Pieper, en av få i världen som
har doktorerat inom blodkemi och särskilt påverkan av mekaniskt
trauma på blodet.

Bolaget meddelade i början av maj 2017 att Bolaget framgångsrikt
avslutat fas 1 av prekliniska djuroperationer. Försöket visade att
hjärtpumpen kunde upprätthålla en normal hjärtfunktion på en stabil
nivå under en längre tid på sovande djur. Resultaten var så positiva
att Bolaget beslutat att ställa in de operationer som var planerade i
juni 2017 och istället omedelbart gå vidare med ansökan till
djuretisk kommitté för att få tillstånd att utföra överlevnadsförsök.
Bolaget hoppas kunna starta dessa prov i Sverige i början av hösten
2017.

Scandinavian Real Heart meddelade också i början av maj 2017 att
Bolaget funnit ett nytt användningsområde för sin hjärtpump. Bolaget
har funnit att hjärtpumpen potentiellt även kan användas som
hjärtassist. Marknaden för hjärtassister är stor och väletablerad och
styrelsen bedömer att Bolagets version av hjärtassist borde vara väl
lämpad för denna marknad.

Den 10 maj 2017 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Kommuniké från
årsstämman finns tillgänglig på www.aktietorget.se och bolagets
hemsida www.realheart.se.

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden härrör till 100 procent från
vidarefakturering av hyreskostnader till externa hyresgäster.
Kostnader för forskning och utveckling av modell nr 11 har under Q1
aktiverats med 2 237 tkr. Kostnader för nya patentansökningar har
aktiverats med 400 tkr. Posten övriga externa kostnader,583 tkr,
består av externt köpta tjänster för företagsledning och ekonomi med
291 tkr, lokalkostnader med 81 tkr samt diverse övriga kostnader 211
tkr.

Styrelseordförande Göran Hellers kommenterar

Årets första kvartal är nu bakom oss och det är med stor entusiasm och
framtidstro som jag kan summera den gångna perioden och blicka framåt
för Bolagets räkning.

I egenskap av att vara en organisation som forskat inom sitt område i
17 år utan att marknadslansera sin kärnverksamhet, känns det
betryggande att befästa vår hängivenhet och tålmodighet. Därför var
det vitalt för oss att, i början av året, korrigera de mediala
uppgifter som felaktigt beskrev vår process med mänskliga kliniska
tester gällande vår hjärtpump. Scandinavian Real Heart bygger på en
stark kärnvärdering att förse människor med verktyg som förbättrar
livskvalité, men inte på bekostnad av de cementerade grundprinciper
som det medicinska fältet står och faller med.,

Gällande vår centrala forskning kring vår hjärtpump modell 11 så har
den gångna perioden präglats av goda nyheter vad gäller en fortsatt
positiv utveckling i den forskning som bedrivs för att legitimera
produkten. I februari kunde Bolaget stolt presentera det
hjärtpumpsystem som agerar som en helhetslösning för den hjärtpump
som utgör kärnprodukten i vår verksamhet. I denna helhetslösning
ingår självfallet hjärtpumpen, men även elektronik och mjukvara, som
sitter i den så kallade styrboxen, som i sin tur är ansluten till ett
batteribälte. Övergripande fokus för såväl styrbox som batteribälte
har varit att utveckla komponenterna med användarvänlighet som
ledord. Målgruppen för vår verksamhet är beroende av att så snabbt
och enkelt som möjligt kunna använda hjärtpumpen utifrån den kontext
som målgruppen befinner sig i och det behovet är och fortsätter att
vara central i den fortsatta utvecklingen av hjärtpumpsystemet.

Fortsatt positiv utveckling kunde samtidigt kungöras vad gäller den
pågående forskningen. Under mars månad kunde vi först meddela att två
operationer med hjärtpump modell 11 fungerar utmärkt både mekaniskt
och medicinskt och bara någon månad senare kunde vi meddela att
hjärtpumpen ger naturlig puls, flöde och tryckkurva enligt nyligen
framtagna forskningsresultat.

Fortsatta studier på djur har varit framgångsrika och dessutom, som
ytterligare en dimension i vår fortsatt positiva utveckling, påvisat
en ny funktion för hjärtpumpen. Ursprungligen är vår hjärtpump
utvecklad med ändamålet att användas när hela hjärtat sviktar. Under
det utvecklingsarbete som fortlöpt under året har vi upptäckt att
modellen kan användas även för hjärtsvikt där endast en halva av
hjärtat sviktar. Detta område förekommer oftare och således kan
resultaten potentiellt öppna upp för större marknadssegment i
framtiden för Bolaget. Avslutningsvis kunde vi meddela att fas 1 av
våra prekliniska djuroperationer var framgångsrika.

I takt med att vi går framåt i våra kliniska studier ser vi också
behovet av att närma oss andra förtroendeingivande aktörer inom vårt
forskningssegment. Därför kan vi med glädje blicka tillbaka på våra
nyfunna samarbeten med Texas Heart Institute och Cleveland Clinic.
Texas Heart Institute har, internationellt sett, mest erfarenhet av
prekliniska studier på hjärtpumpar, medan Cleveland Clinic har stor
erfarenhet av prover på kalvar och etiska praktiska tillhandhavanden
av djur för de kliniska studierna. Dessa samarbeten kommer att stödja
oss i vårt fortsatta arbete med att verifiera resultaten av vårt
hjärtpumpsystem.

Till sist vill jag passa på att tacka våra investerare för ert
fortsatta förtroende på vår resa mot att förse människor med
hjärtproblem med en heltäckande lösning.

Göran Hellers

Styrelseordförande, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram
ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som
efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som
genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001
fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland,
såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete.
Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella
utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars
kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans
grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007.
Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas
fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett
problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner
totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver
har ingenjörsteknisk -och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian
Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör
efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det
naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan
uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och
samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001
patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget
har inlämnat ytterligare tre patentansökningar som, om de godkänns,
ger patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än
de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som
övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.
Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så
likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november
2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2017 uppgick
antalet aktier i Scandinavian Real Heart till

11 156 203 st...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.