Du är här

2017-09-14

Real Holding: Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 oktober 2017 klockan 15.00 i Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm i syfte att genomföra en emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget genomför även en riktad emission till samtliga aktieägare av preferensaktier av serie PREF1 där en preferensaktieägarna erbjuds konvertera sina preferensaktier till stamaktier av serie B.

Bakgrund och motiv
Under sommaren 2017 tillträdde Gremio Fastigheter AB som ny huvudägare i Real Holding vilket innebar inledningen på ett genomgripande omstruktureringsarbete av bolaget för att uppnå lönsamhet samt goda tillväxtmöjligheter. Verksamhetens inriktning förändras till att enbart inriktas mot kommersiella fastigheter med starka kassaflöden. Arbetet med avyttringar av övriga fastigheter och projekt pågår i skrivande stund.

Den föreliggande företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget likvida medel i syfte att förstärka såväl rörelsekapitalet som Bolagets balansräkning. Det erbjudna inlösenförfarandet avseende Bolagets preferensaktier, vilket på förhand godkänts av ägare till ca 30% procent av utgivna preferensaktier, kommer utgöra en förstärkning av det egna kapitalet samt förstärka Bolagets soliditet och därmed skapa förutsättningar för betydande reduktioner av Bolagets idag alltför höga finansieringskostnader. Medlen från företrädesemissionen skall används för att tillträda ytterligare en fastighet (Tranås), lösa lån med höga räntor samt stärka det egna kapitalet för att möjliggöra tillväxt. Inlösen av Bolagets preferensaktier är en förutsättning för att kunna skapa en gynnsam finansiering av fastigheterna i bolaget framgent.

I praktiken genomförs två emissioner i syfte att dels lösa in preferensaktierna samt tillföra bolaget kapital för att säkra en framtida lönsam tillväxt. För att Bolaget skall kunna säkerställa en framgångsrik företrädesemission samt skapa incitament för både befintliga och nya aktieägare föreslår styrelsen en teckningskurs om 0,5 SEK/aktie samt en teckningskurs om 0,65 SEK för TO.

Emissionen i sammandrag
- Aktieägare i Real Holding har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 oktober, senaste handelsdag för aktier med teckningsrätt är 18 oktober.
- En (1) Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier med en kurs om 0,50 SEK samt fyra (4) teckningsoptioner.
- Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,65 SEK.
- Bolaget tillförs vid full teckning 63 866 008 SEK före emissionskostnader.
- Vid fullt utnyttjade av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 30 000 00 SEK före emissionskostnader.
- Vid full teckning av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 41 512 905 före emissionskostnader.
- Teckning av Units sker under perioden 24 oktober - 3 november 2107.
- De två största ägarna har förbundit sig att teckna sina andelar pro rata och totalt är ca 55 MSEK av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.
- Bolaget avser att säkerställa resterande delar av emissionsbeloppet med teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.

Inlösen preferensaktier PREF1 till stamaktier av serie B i sammandrag
- Ägare av en (1) preferensaktie av serie PREF1 erbjuds 392 aktier av serie B till en teckningskurs av 0,50 SEK vilket motsvarar 196 SEK per preferensaktie vilket i sin tur motsvarar ca 50 % av inlösenbeloppet om 350 SEK samt ej utbetalad utdelning inklusive upplupen ränta på den uteblivna utdelningen.
- Godtar samtliga preferens aktieägare erbjudandet ökar antalet stamaktier av serie B med 150 796 520 aktier.

Det totala antalet aktier vid fulltecknad företrädesemission, samtliga teckningsoptioner utnyttjas och att samtliga preferens aktieägare godtar erbjudandet är 294 495 038 aktier (exkl. övertilldelningen) varav A aktier utgör 3 525 000. De aktieägare som utnyttjar sin företrädesrätt samt sina teckningsoptioner blir utspädda med 51,2 % om samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet om inlösen. De aktieägare som inte utnyttjar sin företrädesrätt samt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas och samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet, blir utspädda med 94,6 %.

Tillgängliga handlingar
Samtliga teckningsvillkor samt erforderliga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 och 20 kap. 8, 12-14 hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Teckningsvillkoren kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.realholding.se http://www.realholding.se senast två veckor före stämman.

Stockholm den 14 september 2017

Real Holding i Sverige AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information:

Anna Jiffer, VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se mailto:anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se mailto:bengt.engstrom@realfastigheter.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Real Holding Pressrelease 2017-09-14.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21106
Real Holding Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21107

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag som i dagsläget äger, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.