Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Recipharm AB: Bokslutskommuniké januari-december 2015

Oktober - december 2015

? Nettooms?ttningen uppgick till 863 Mkr (873), en minskning med 1%
? EBITDA uppgick till 110 Mkr (147) motsvarande en EBITDA-marginal
p? 12,7% (16,9)

? R?relseresultatet (EBIT) uppgick till 48 Mkr (95)
? Resultatet efter skatt uppgick till 26 Mkr (49), vilket ger en
resultatmarginal p? 3,0% (5,6)

? Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (1,24), efter utsp?dning
0,56 (1,18)

Januari - december 2015

? Nettooms?ttningen uppgick till 3 389 Mkr (2 569), en ?kning med
32%

? EBITDA ?kade med 28% och uppgick till 510 Mkr (399) motsvarande en
EBITDA-marginal p? 15,0% (15,5)

? R?relseresultatet (EBIT) uppgick till 274 Mkr (272)
? Resultatet efter skatt uppgick till 215 Mkr (160), vilket ger en
resultatmarginal p? 6,3% (6,2), inkluderat vinst vid avyttring av
finansiell tillg?ng p? 36,3 Mkr

? Resultat per aktie uppgick till 4,72 kr (4,63), efter utsp?dning
4,72 kr (4,13)

? Kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten var 429 Mkr (254)
? Nettoskuld dividerat med EBITDA var 2,3 (2,9)
? F?rslag p? aktieutdelning ?r 1,50 kr (1,25) per aktie
Nyckeltal
Okt - Dec skillnad Jan - Dec skillnad
Mkr 2015 2014 i % 2015 2014 i %
Nettooms?ttning 863 873 -1,1 3 389 2 569 31,9
Nettooms?ttning 858 -1,7 3 344 30,2
(fasta
v?xelkurser)
EBITDA 110 147 -25,4 510 399 27,7
R?relseresultat 48 95 -49,1 274 272 0,8
EBITDA marginal 12,7 16,9 15,0 15,5
(%)
Vinst per aktie 0,56 1,24 4,72 4,63
Avkastning eget 8,8 11,4
kapital (%)
Avkastning 7,6 12,4
sysselsatt
kapital (%)
Soliditet (%) 48,1 39,4
Nettoskuld 1 183 1 164
Nettoskuld/Eget 0,4 0,5
kapital
Nettoskuld/EBITDA 2,3 2,9

Thomas Eldered, VD

Kundefterfr?gan under kvartalet utvecklades i enlighet med v?ra
f?rv?ntningar, med undantag f?r Sterile Liquids, som b?de p?verkades
av ett avslutat kontrakt f?r f?rpackning och lagerniv?s?nkningar f?r
vissa kunder. F?rs?ljningen minskade med 1%, i huvudsak orsakat av
l?gre f?rs?ljningsvolymer inom Sterile Liquids och den volatila
tenderprodukten Thyrosafe, som n?stan kompenserades av ?kningar fr?n
f?rv?rv och Development&Technology. Undertecknandet av nya
tillverkningskontrakt n?dde rekordniv?er och genererade en stark
portf?lj av nya projekt med h?g potential inom alla segment.

L?gre f?rs?ljningsvolymer tillsammans med en ogynnsam produktmix och
avslutad distributionsverksamhet hade en v?sentlig p?verkan p? vinst
och marginaler. F?rv?rvskostnader och etableringen av v?rt nya
israeliska utvecklingslaboratorium hade ocks? negativ p?verkan.
D?rtill belastades kvartalet med 15,0 Mkr f?r kostnads- och
effektivitetsprogrammet i Sverige. F?r hel?ret ?kade EBITDA med 28%,
men EBITDA f?r kvartalet minskade orsakat av en kombination av
tempor?ra effekter eller ej ?terkommande kostnader, samt mer
l?ngsiktiga effekter. N?r vi ser fram?t f?rv?ntar vi oss att
kostnads- och effektivitetsprogrammet i kombination med andra
?tg?rder bidrar till en ?kning av EBITDA kvartal f?r kvartal.

Jag ?r glad att kunna rapportera ett fortsatt starkt kassafl?de och
reducerat r?relsekapital. P? grund av tilltr?det och betalningen av
anl?ggningen i Kaysersberg, Frankrike har nettoskulden i relation
till EBITDA ?kat till 2.3 fr?n 2.0 kvartalet innan. Leveranser fr?n
denna anl?ggning startar redan i b?rjan av 2016 och detta f?rv?ntas
generera f?rs?ljning med mer ?n 36 MEUR och samtidigt f?rb?ttrade
marginaler. Efter kvartalets slut har vi erh?llit godk?nnande fr?n
indiska myndigheterna avseende f?rv?rvet av det indiska bolaget Nitin
Lifesciences Ltd. Tilltr?de f?rv?ntas den 1 april 2016.

Med slutf?randet av det indiska f?rv?rvet f?rv?ntar vi oss att n? v?rt
f?rs?ljningsm?l om dubblerad f?rs?ljning flera ?r tidigare ?n plan.
F?r att ?terspegla den snabba tillv?xten sedan b?rsintroduktionen
2014, marknadsf?rh?llanden, konsolideringsm?jligheter och den
konkurrensutsatta marknaden har koncernens finansiella m?l ?ndrats.
De nya m?len ?r att n? en f?rs?ljning p? minst 8 miljarder kronor
2020, en EBITDA-marginal p? minst 16% och en nettoskuld i relation
till eget kapital p? minst 0.8. V?rt m?l att 30-50% av vinsten efter
skatt ska delas ut till aktie?garna kvarst?r of?r?ndrat.

2015 ?r ett ?r d?r Recipharm tagit ett gigantiskt steg fram?t. Vi
gjorde en nyemission p? 276 Mkr efter kvartalet vilket skapar
finansiell flexibilitet ?ven efter slutf?randet av det indiska
f?rv?rvet. Idag kan jag med gl?dje annonsera genomf?randet av
f?rv?rvet av det italienska bolaget Mitim Srl. Vi har intentionen att
g?ra fler viktiga transaktioner under 2016. Med h?nsyn till v?r goda
marknadsposition, m?jligheter fr?n omstruktureringsinitiativ,
kapacitetsinvestering av frystorkningskapacitet och expansion p? nya
geografiska marknader ser jag och mitt team fram?t med stor optimism
och vi ?r ?vertygade om att vi kommer forts?tta att ta
marknadsandelar och n? v?ra finansiella m?l.

Hela bokslutskommunik?n finns bifogad med l?nken i slutet av
pressmeddelandet.

Med anledning av bokslutskommunik?ns offentligg?rande bjuder f?retaget
in till en webbkonferens med presentation (p? engelska) f?r
investerare, analytiker och media den 24 februari klockan 10:00 d?r
VD Thomas Eldered och CFO Bj?rn Westberg presenterar och kommenterar
del?rsrapporten samt svarar p? fr?gor.

F?r att delta i webbkonferensen, v?nligen anv?nd nedan l?nk:
http://edge.media-server.com/m/p/ezesfo38

Pinkod f?r deltagare:
85232205#

Fr?gor kan st?llas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att
skriva din fr?ga i fr?gef?ltet under sj?lva webbkonferensen. ?nskar
man inte st?lla en fr?ga via telefon r?cker det med att logga in via
l?nken ovan.

V?nligen notera att det ?r nya telefonnummer mot dem som
kommunicerades i inbjudan som skickades ut den 22 februari.

Fr?n Sverige: + 46 8 505 963 06
Fr?n Danmark: + 45 8233 31 47
Fr?n Finland: + 358 9 8171 0317
Fr?n Norge: + 47 235 00 559
Fr?n UK: + 44 203 139 48 30
Fr?n Tyskland: +49 30 211 510 067
Fr?n Schweiz: +41 44 5800 083
Fr?n Frankrike: + 33 29092 0977
Fr?n Spanien: +34 911 143 608
Fr?n Portugal: +35 800 855 623
Fr?n Italien: +39 2 3604 67 98
Fr?n USA: +1 718 873 90 77
Fr?n Indien: + 91 226187 51 03

F?r mer information bes?k www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD och koncernchef, +46 8 602 52 10
Bj?rn Westberg, CFO, ir@recipharm.com, +46 8 602 46 20

Denna information offentligg?rs enligt lagen om v?rdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ Stockholm. Informationen l?mnades f?r offentligg?rande den 24
februari 2016 kl 07:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm ?r ett ledande CDMO-f?retag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom l?kemedelsindustrin och har cirka 2
500 anst?llda. Recipharm erbjuder tillverkningstj?nster av l?kemedel
i olika former, produktion av material till kliniska pr?vningar och
farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar f?r n?rvarande
flera hundra olika produkter ?t s?v?l stora l?kemedelsf?retag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget oms?tter cirka 3,4 miljarder SEK och
har utvecklings- och tillverkningsanl?ggningar i Sverige, Frankrike,
Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien, Portugal och Israel med
huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) ?r
noterad p? NASDAQ Stockholm.

F?r mer information bes?k f?retagets hemsida: www.recipharm.com

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagerv?gen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00,
Fax 46 8 81 87 03

www.recipharm.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/bokslutskommunike-januari-decem...
http://mb.cision.com/Main/9273/9923495/481247.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.