Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Recipharm AB: Kallelse till årsstämma i Recipharm AB (publ)

Aktieägarna i Recipharm AB (publ), org. nr 556498-8425, kallas till
årsstämma att äga rum måndagen den 13 maj 2019 kl. 15.00 på IVA
Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast tisdagen den 7 maj 2019,

· dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den
8 maj 2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen via
bokningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.recipharm.com
(https://www.recipharm.com/sv/investerare/%C3%A5rsst%C3%A4mma-2019)
eller per e-post till AGM2019@recipharm.com. Anmälan kan också göras
per telefon på 08-602 45 44. Vid anmälan ska uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre
än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har
angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till
bolaget på adress Recipharm AB (publ), Att: Anna Krantz, Box 603,
SE-101 32 Stockholm, i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats
www.recipharm.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 7 maj 2019.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Anförande av den verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedningens tillsättning och instruktion för
valberedningen

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Implementering av aktiesparprogram för 2019, innefattande beslut
om:

(a) godkännande av programmet,
(b) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie D, och
(c) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie D
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller konvertibler

20. Årsstämmans avslutande
Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har bestått av Axel Calissendorff, ordförande i
valberedningen, representerande Flerie Participation AB, Lars
Backsell, styrelseordförande i Recipharm AB, Johan Lannebo,
representerande Lannebo Fonder, och Ossian Ekdahl, representerande
Första AP-fonden.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Lars Backsell väljs till ordförande vid
årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (sju)
bolagsstämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att
bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt
13)

Valberedningen föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med
sammanlagt 2 270 000 kronor (tidigare 1 765 000 kronor men då för 7
ledamöter), varav 500 000 kronor (tidigare 400 000) till styrelsens
ordförande och 250 000 kronor (tidigare 220 000 kronor) till var och
en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är
anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet föreslår
valberedningen att arvode ska utgå med 100 000 kronor (tidigare 70
000 kronor) till ordföranden och 50 000 kronor (tidigare 45 000
kronor) vardera till övriga två ledamöter. För arbete i
ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med
40 000 kronor (tidigare 35 000 kronor) till ordföranden och 30 000
kronor (tidigare 25 000 kronor) till den andra ledamoten.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt
godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 14)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslår valberedningen omval av: Marianne Dicander Alexandersson,
Lars Backsell, Carlos von Bonhorst, Anders G. Carlberg, Thomas
Eldered och Helena Levander samt nyval av Eva Sjökvist Saers och
Ashwini Kakkar. Wenche Rolfsen har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Lars Backsell som
styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst &
Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman
2020. Ernst & Young AB har informerat att auktoriserade revisorn
Jennifer Rock-Baley kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om
Ernst & Young AB omväljs som revisor. Valberedningens förslag
rekommenderas av bolagets revisionsutskott.

Beslut om valberedningens tillsättning och instruktion för
valberedningen (punkt 16)

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var
och en av de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar utse en
ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre
röstmässigt största aktieägarna avses i denna instruktion de av
Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre röstmässigt
största aktieägarna.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att
uppgifterna om de röstmässigt största aktieägarna blivit kända
kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna för att utröna om de
önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de
tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i
valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större
aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande
lämnas, ska det gå i turordning till de röstmässigt största
aktieägarna (dvs. först till den fjärde röstmässigt största
aktieägaren, därefter till den femte röstmässigt största aktieägaren
osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av
fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Uppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i
september om ägarförhållanden/ägargrupperingar ska ligga till grund
för fastställandet av vilka aktieägare som äger utse en ledamot i
valberedningen. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom
sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller annan
styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning
har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de röstmässigt största aktieägarna
och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i
valberedningen därigenom blir en röstmässigt större aktieägare än
någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny
storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer
önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den
ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen
röstmässigt minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den
ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse
en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till
valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den
person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att
entlediga ledamoten och utse en ny ledamot.

Valberedningen ska lämna förslag till:

(a) ordförande vid årsstämma,

(b) antal stämmovalda styrelseledamöter,

(c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,

(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,

(e) revisorer,

(f) arvode till revisorer,

(g) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och

(h) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska
valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse bolaget
med en förklaring till avvikelsen.

Arvode utgår inte till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i
valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta
skäliga kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis
kostnader för rekryteringstjänster.

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för
valberedningen i Recipharm AB (publ) ska gälla tills vidare.

Styrelsens beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1,25
kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara
onsdagen den 15 maj 2019. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna måndagen
den 20 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande
befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
omfattar lön och andra villkor för VD och andra ledande
befattningshavare i Recipharm. Med andra ledande befattningshavare
avses, utöver VD, medlemmar i koncernledningen.

Recipharms utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och
konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattni...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.