Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

Recyctec: Halvårsrapport Januari - juni 2017

Sammanfattning av halvårsrapport - koncernen

Första halvåret 2017-01-01 - 2017-06-30

· Nettoomsättningen uppgick till 1 628 318 (882 928) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 794 288 (-7
782 085) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,41 (-0,53) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 67 (49) %.
Andra kvartalet 2017-04-01 - 2017-06-30

· Nettoomsättningen uppgick till 528 673 (1 650) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 001 246 (-4
622 800) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,25 (-0,31) SEK.
Definitioner

· Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 821 435
utestående aktier

(varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 juni 2017.
· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Bolaget" eller "Recyctec" avses Recyctec Holding AB med
organisationsnummer 556890-0111.

· Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
VD Niklas Ekman kommenterar

Efter att ha lärt känna marknaden och Recyctec under en tid som
marknadsdirektör känns det som en spännande utmaning att nu få leda
hela verksamheten. Jag ser med glädje och ödmjukhet fram emot att i
min nya roll som VD för Recyctec, med styrelsens förtroende, kunna
leda Bolaget in i nästa utvecklingsfas för vidare expansion. Jag ser
det även som en stor tillgång att Bolagets grundare och tidigare VD
Göran Ahlquist, med sin gedigna erfarenhet, kommer sitta kvar i
Bolagets styrelse. Detta kommer att säkerställa fortsatt kontinuitet
i Bolaget. Recyctec är ensamma på marknaden om att kunna återvinna
etylen- och propylenglykol och vi har en unik metod som skapar ett
kretslopp av en ändlig resurs. Det vi gör nu påverkar våra barns
framtid och jag är övertygad om att Recyctec skapar förutsättningar
för ett mer hållbart samhälle.

Under det första halvåret har Recyctec fortsatt att fokusera på
uppbyggnad och effektivisering av marknadsorganisationen och jag
kommer även som VD att prioritera detta område. Exempelvis samordnar
vi nu aktiviteter inom marknad och försäljning mot nuvarande kunder
och samarbetspartners. Försäljningsorganisationen har sitt huvudsäte
i Lund och råvaruanskaffningen med tillhörande produktion är som
tidigare koncentrerad i Jönköping. Vi fokuserar på att utveckla vår
försäljning av EarthCare, vår miljövänliga glykol för tex
värmeanläggningar, detta gör vi genom en tydligare prissättning för
att kunna dra nytta av miljövinsten som finns inbyggd i produkten. Vi
fokuserar också på vår försäljning av tjänsten; mottagning av använd
glykol, detta för att både förbättra lönsamheten men även säkerställa
vår tillgång på bättre råvara.

Recyctec har tidigare enbart varit inriktat mot företagsmarknaden och
vi påbörjar nu en spännande utveckling med EarthCare
motorfordonsglykol som riktar sig mot konsumentmarknaden.
EarthCare-Fordonsglykol kommer att sättas på marknaden under Q3-17
och då i första hand via befintliga försäljningskanaler vilket då
blir ännu en gren i vår produktkatalog. Vi bedömer att
konsumentmarknaden generellt har högre vinstmarginaler och vi är
därför förhoppningsfulla på de affärsmöjligheter som denna
verksamhetsbreddning medför.

Jag vill också passa på att förtydliga tidigare besked från Europeiska
kommissionen gällande vår slutrapport inom EU life+-programmet och
det förskottsbidrag vi har erhållit. Under det andra kvartalet mottog
vi besked att vår slutrapport inte fick Europeiska Kommissionens
godkännande. Av bidraget, som är uppdelat i en 40/60-fördelning om
totalt 616 050 EUR, erhöll vi 40 procent som förskottsbidrag under
2013. Förskottsbidraget investerades i utvecklandet av vår
produktionsanläggning för att skala upp koncentrationen av renad
glykol. Det kommunicerade beskedet innebär att de resterande 60
procent som skulle erhållas efter slutgodkännande uteblir,
tillsammans med en återbetalning av de tidigare erhållna 40 procent.
Vi arbetar aktivt för att undvika det kommunicerade utfallet.

Det är med viss besvikelse jag tvingas skjuta fram bolagets tidpunkt
för break-even. Som vi tidigare kommunicerat så finns det goda
förutsättningar för att ha en lönsam affär mot slutet av 2017, men
jag kan också se att det inte ter sig möjligt att leverera ett
positivt resultat för helåret 2017.

Recyctec har skapat förutsättningar för ett mer hållbart samhälle och
tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för kommande generationer.
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Recyctecs
marknadsexpansion i rollen som VD.

Niklas Ekman
VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Recyctec meddelar sista handelsdag med BTA (Betald Tecknad Aktie),
vilken bestämts till den 19 april 2017. Vidare meddelar Bolaget att
företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

· Bolaget meddelar att första steget i uppbyggnaden av en ny
kraftfull marknads- och försäljningsorganisation i Lund har tagits.
Detta för att bättre kunna möta krav och önskemål från såväl
befintliga svenska kunder som nya internationella kunder.

· Bolaget meddelar organisationsförändringar. En ny processoperatör
har anställts till Recytecs anläggning i Jönköping. Vidare anställs
Niklas Ekman som marknadsdirektör. Härutöver meddelas att tidigare
försäljningschef, Namir Younan, lämnar Bolaget.

· Bolaget kommunicerar att Europeiska Kommissionen inte godkänt den
inlämnade slutrapporten inom EU Life+-programmet. Recytec har
erhållit 40 procent, 246 420 EUR (cirka 2 350 000 SEK) av det totala
stödet om totalt 616 050 EUR, Europeiska Kommissionen meddelar att
återbetalning av det utbetalda stödet kan bli aktuellt. Styrelsen
inväntar underlag för att därefter utforma ett legalt agerande.

· Bolaget bekräftar att EarthCare motorfordonsglykol lanseras i
augusti 2017. Earthcare motorfordonsglykol kommer att finnas i två
produktslag, standard och Long Life. Produkterna beräknas ha högre
intjäningsförmåga eftersom de riktas mot konsumentmarknaden.
Förhandlingar i södra Europa är påbörjade med företaget Cyclon Hellas
SA ("Cyclon"). Förhandlingar gällande de nordiska
distributionskanalerna är beräknade att påbörjas i augusti 2017.

· Recytecs styrelse meddelar att Bolaget valt att senarelägga
ansökan om byte av handelsplats till Nasdaq Stockholm First North.
Anledningen är att Bolaget under våren har fortsatt att fokusera på
verksamheten och uppbyggnad av marknadsorganisationen.

· Recyctec meddelar att tidigare marknadsdirektör Niklas Ekman
tillträder som ny VD i Recyctec. Tidigare VD, Göran Ahlquist sitter
kvar i styrelsen för Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Recyctec meddelar att tidigare finansiell målsättning om att nå
ett positivt EBIT för helåret 2017 inte kan infrias. Bolaget
reviderar denna finansiella målsättning till att under Q4,
innevarande år 2017, nå ett positivt rörelseresultat på månadsbasis.
Bolaget meddelar att den långsiktiga finansiella målsättningen om att
nå en omsättning överstigande 100 miljoner kronor på årsbasis år 2020
med en marginal överstigande 30 % kvarstår.

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB
utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol.
Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga
rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013
bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.)
Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara
en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien.
Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod
Glykol är en miljöfarlig och i vissa fall giftig (etylenglykol) men
användbar produkt vid framställning av råolja och är således, precis
som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika
applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på
applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i
motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och
värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol - den
del som inte hamnar i avloppet - efter användning, trots att den
energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många
fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det
miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets
reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag
eller som färdig produkt (Recyctecs produkt Earthcare Glycol) för
återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder
eller tekniker för rening av använd glykol till kemiskt ren glykol. I
USA används en metod där glykol renas tillsammans med vatten, men den
metoden ger inte kemiskt ren glykol och därmed kan kemiskt ren glykol
inte återföras till marknaden. Recyctecs metod möjliggör däremot ett
kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad
negativ miljöpåverkan. Metoden utesluter dock inte rening tillsammans
med vatten. Styrelsens avsikt är att efterfrågan på marknaden ska
styra om ren glykol eller glykol med vatten ska tillverkas. Recyctecs
anläggningar ska snabbt kunna anpassas och vara flexibla utifrån
efterfrågan.

Recyctecs affärsidé
Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att
effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd
glykol till att åter bli en industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen
reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd
glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska
marknaden.

Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för
att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För
marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell
utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och
utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger
rättigheterna till reningsmetoden.

Aktien
B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i Bolaget till 23 821 435
stycken (varav 600 000 stycken är A-aktier). Recyctec har två
aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie
ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i
Bolaget...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.