Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

Recyctec: Recyctec genomför riktad emission av konvertibler

Recyctec Holding AB (publ) ("Bolaget"), noterat på AktieTorget,
meddelar att Bolagets styrelse [idag] beslutat, under förutsättning
av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en konvertibelemission
om cirka 5 miljoner kronor riktad till högst tio på förhand vidtalade
investerare, varav två av dessa är (i) Bolagets styrelseordförande
Sau Suen Tse och (ii) Richy Ocean International Ltd (som ägs till 50%
av Sau Suen Tse och även är större aktieägare i Bolaget).

Recyctec avser att använda likviden från konvertibelemissionen till
att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov för att med kraft
fokusera på att utveckla verksamheten och arbeta vidare mot de mål
som tidigare kommunicerats samt antagits av styrelsen. Bolaget kommer
att fortsätta med fullt fokus på försäljning och anskaffning av
glykol.

Huvudsakliga villkor för konvertibelemission

Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande, att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 kronor
genom emission av högst 20 konvertibler envar om nominellt 250 000
kronor enligt följande huvudsakliga villkor:

· Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma högst tio på förhand vidtalade investerare,
varav två av dessa är (i) Sau Suen Tse (styrelseordförande i Recyctec
Holding AB) och (ii) Richy Ocean International Ltd (ägs till 50% av
Sau Suen Tse och är större aktieägare i Bolaget). Sau Suen Tse ska
äga rätt att teckna konvertibler för ett belopp om 1 000 000 kronor
och Richy Ocean International Ltd ska äga rätt att teckna
konvertibler för ett belopp om 1 500 000 kronor. Övriga investerare
ska tillsammans äga rätt att teckna konvertibler för ett belopp om
totalt 2 500 000 kronor. Namnet på sådana övriga investerare kommer
att offentliggöras genom av Bolaget utfärdat pressmeddelande innan
bolagsstämman.

· Teckning av konvertibler ska ske genom teckning på teckningslista
senast den 13 september 2017.

· Teckningskursen är 250 000 kronor per konvertibel, vilket
motsvarar konvertiblernas nominella belopp.

· Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas senast den 15
september 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

· Investerarna Sau Suen Tse och Richy Ocean International Ltd ska
äga rätt att betala för tecknade konvertibler genom kvittning av
befintlig fordran på Bolaget. Sau Suen Tse har en fordran på Bolaget
som uppkom i mars 2017 och totalt uppgår till 1 000 000 kronor och
Richy Ocean International Ltd har en fordran på Bolaget som uppkom i
augusti 2017 och totalt uppgår till 1 500 000 kronor. Båda
fordringarna har uppkommit i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital
och ingen del av dessa fordringar kommer att kvarstå förutsatt att
Sau Suen Tse och Richy Ocean International Ltd deltar i
konvertibelemissionen och utnyttjar nämnda kvittningsrätt.

· Lånet ska förfalla till betalning den 31 mars 2019 i den mån
konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är
berättigad att påkalla konvertering, av hela eller delar av den
konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget av serie B, vardera
aktie med ett kvotvärde om 0,05 kronor:

· Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent.
1. under tiden från och med den 21 december 2017 till och med den 31
december 2017, till en konverteringskurs om 1,25 kronor per aktie.

2. under tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni
2018, till en konverteringskurs om 1,50 kronor per aktie.

3. under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars
2019, till en konverteringskurs om 3,00 kronor per aktie.

Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer
Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 200 000 kronor.
Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts med beaktande av
aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter
förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionskursen och övriga
villkor för konvertibelemissionen bedöms enligt styrelsen mening vara
marknadsmässiga. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara
föremål för handel vid någon marknadsplats.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad
emission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att
emittera konvertiblerna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på
kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp
på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga
befintliga aktieägare.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma för beslut om godkännande av styrelsens beslut om
konvertibelemission enligt ovan kommer att hållas fredagen den 22
september 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway i Lund.
Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom
separat pressmeddelande inom kort.

Majoritetskrav

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Motiv för emissionen

Genom konvertibelemissionen tillförs Recyctec kapital innebärande att
finansiering av Bolagets rörelsekapitalbehov säkerställs. Med ett
tillskott av kapital förväntas Bolaget att kunna nå sina mål om ökad
försäljning av EarthCare-produkterna och samtidigt kunna finna nya
vägar för vår sourcing av använd glykol, som är Bolagets råvara.

Niklas Ekman, VD för Recyctec Holding, kommenterar:

Nu har vi strukturerat våra försäljningsprocesser och jag är övertygad
att detta tillsammans med våra tjänster och produkter,
EarthCare-baserade på återvunnen glykol kommer att ge positiva
resultat inom det kommande året, säger Bolagets VD Niklas Ekman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80 Tel: 0708-55 79 12

Denna information
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
augusti 2017.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB
utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol.
Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga
rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec .

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende konvertibelemissionen samt uttalanden rörande
vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information.

Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga
antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana
framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa
framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från
vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden
i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet
och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av
framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida
händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar
eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Recyctec. Emissionen riktar sig inte till aktieägare
eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något
annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt
eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter,
konvertibler, aktier eller andra värdepapper utgivna av Recyctec har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga
teckningsrätter, konvertibler, aktier eller andra värdepapper utgivna
av Recyctec överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till personer till vilka den lagligen
kan riktas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/recyctec-genomfor-riktad-emission-a...
http://mb.cision.com/Main/11649/2337237/716443.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.