Du är här

2017-08-28

Redsense: Halvårsrapport första halvåret 2017, Redsense Medical AB (publ)

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2017

Koncernen

· Intäkterna uppgick till 445 KSEK (792).
· Resultatet före skatt uppgick till -1 427 KSEK (-1 671).

Moderbolaget

· Nettoomsättningen uppgick till 921 KSEK (201).
· Resultatet före skatt uppgick till -799 KSEK (-1 082).

1 januari - 30 juni 2017

Koncernen

· Intäkterna uppgick till 999 KSEK (1 435).
· Resultatet före skatt uppgick till -3 900 KSEK (-2 778).
· Summa eget kapital uppgick till 1 774 KSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 1 473 KSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

· Nettoomsättningen uppgick till 1 258 KSEK (382).
· Resultatet före skatt uppgick till -2 549 KSEK (-1 838).
· Summa eget kapital uppgick till 40 674 KSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 391 KSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Koncernens resultat för 2017 års första halvår uppgick före skatt till
-3 900 KSEK, vilket motsvarar

-0,415 kr per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1
473 KSEK. Antal utestående aktier per den 30:e juni var 9 390 733
stycken.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

· Kommuniké från årsstämman

Den 6 april publicerades en sammanfattning av de viktigaste beslut som
togs vid årstämman i Redsense Medical AB (publ) som hölls den 5 april
2017. Stämman beslutade bland annat om omval av Bo Uneus
(styrelseordförande) och Susanne Olausson (styrelseledamot) samt
nyval av Klas Arildsson som styrelseledamot. Klas har en bred
branscherfarenhet och är Vice President Operations för Getinge
Infection. Tidigare har han bland annat varit globalt ansvarig för
produktionen hos Gambro. Därutöver gavs styrelsen bemyndigande att
under tiden intill nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission
om högst 1 100 000 aktier.

· Distributörsavtal i Iran - det första i Mellanöstern

Redsense Medical meddelade den 12 maj att ett avtal för försäljning av
bolagets larmsystem vid blodläckage tecknats med distributören Arena
Darman Hegmataneh i Iran. Avtalet, som är bolagets första i
Mellanöstern, väntas leda till beställningar under 2017. Iran är en
viktig marknad i Mellanöstern då landet satsar stort på hälsovård och
har en dialysmarknad som är cirka tre gånger så stor som marknaden i
Sverige.

· Styrelsebeslut om listbyte till Nasdaq First North under 2017

Den 26 juni meddelade Redsense Medical att bolagets styrelse beslutat
om att inleda processen för att genomföra ett listbyte till Nasdaq
First North under det andra halvåret 2017. Det planerade listbytet
förväntas underlätta för internationella och institutionella
investerare att bli aktieägare i bolaget samt främja bolagets
internationella marknadsetablering.

· Distributörsavtal och inledning av leveranser i Schweiz

Den 30 juni kommunicerade Redsense Medical att ett avtal om
försäljning av bolagets larmsystem vid blodläckage tecknats med
distributören Theramed AG i Schweiz. Marknaden hade dessförinnan
informerats om att avtalet var under slutförhandling. Redsense
Medical meddelade även att den första ordern med bolagets mest
avancerade larmenheter, för direktkoppling till dialysmaskiner, redan
skickats till distributören.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Riktad nyemission om ca 7,46 MSEK med tidigare Gambro-ordförande
som en av huvudinvesterarna

Den 11 juli meddelades att styrelsen i Redsense Medical, med stöd av
bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017, beslutat om att öka
bolagets aktiekapital med 71 021,4 kr genom en riktad nyemission av
710 214 aktier till en teckningskurs om 10,50 kr. Lennart Nilsson,
tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, tecknade 190 500
aktier för 2,0 MSEK i emissionen och blir därmed en av Redsense
Medicals större ägare med 1,8 procent av bolagets aktier och röster.

· Patentgodkännande i Australien
Redsense Medical kommunicerade den 21 augusti att patentverket i
Australien lämnat besked om patentgodkännande av bolagets patent för
övervakning och larm vid blodläckage med titeln "Device for
monitoring blood leakage from wounds". Patentet kommer att vara
giltigt till och med den 22 mars 2033. En utvärdering i Australien av
bolagets övervaknings- och larmsystem vid blodläckage pågår
tillsammans med en av landets ledande aktörer inom dialysvård.
Redsense Medical förväntar sig att denna utvärdering kommer att
slutföras redan under hösten 2017.

· Besked om kommande patentgodkännande i Europa för alternativ
detektionsmetod vid blodläckage

Den 23 augusti meddelade bolaget att det europeiska patentverket EPO
lämnat besked om kommande patentgodkännande av en patentansökan för
en alternativ metod att detektera blodläckage. Patentet, med titeln
"Detection of blood leakage by detecting a volatile agent", kommer
att vara giltigt till och med den 31 oktober 2031. Redsense Medical
har för närvarande inga planer på att använda denna teknologi i sin
produktportfölj, men ser ett värde i att stärka bolagets immateriella
skydd inom detektion av blodläckage i förebyggande syfte.

Vd Patrik Byhmer kommenterar

Under det andra kvartalet 2017 kunde vi presentera nya
distributörssamarbeten i Schweiz samt i Iran. Dessa avtal är
ytterligare ett tecken på att allt fler aktörer på marknaden börjar
inse patientfördelarna och den ekonomiska potentialen som våra
larmsystem för blodläckage vid dialys erbjuder. Inte minst avtalet i
Iran vittnar om att Redsense Medical har en verkligt global
potential.

I takt med att vår internationella verksamhet ökar är det viktigt för
oss att kunna erbjuda institutionella och internationella investerare
att köpa aktier i bolaget. För att möta detta intresse, som vi bland
annat erhåller från insatta personer i branschen, tog styrelsen under
perioden beslut om att inleda processen för ett listbyte till Nasdaq
First North under 2017. Listbytet förväntas även kunna leda till en
ökad synlighet och trovärdighet för bolagets verksamhet både i
Sverige och internationellt.

Det initierade intresset för bolaget resulterade under kvartalet i att
Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i det internationella
dialysbolaget Gambro, gick in som en av huvudinvesterarna i en riktad
emission om ca 7,5 MSEK som genomfördes efter periodens utgång. Jag
ser mycket positivt på att vi erhåller en så respekterad storägare
med ett brett kontaktnät, samtidigt som likviden gör det möjligt för
oss att fortsätta en offensiv försäljningssatsning i framförallt
Europa och USA.

Vår strategi för marknadsetablering och försäljning genomförs bland
annat i samarbete med den japanska dialysmaskinstillverkaren Nikkiso,
som redan har en dialysmaskin med direktkoppling till vårt larmsystem
ute på marknaden, och deras distributörer. Tillsammans med dem kan vi
erbjuda en unik helhetslösning i olika upphandlingar runt om i
Europa. Vi förväntar oss att kunna presentera flera nya
distributörssamarbeten med koppling till Nikkiso, i likhet med det i
Schweiz, under hösten.

Vi arbetar även fortsatt med ett antal ytterligare
dialysmaskinstillverkare och start up-bolag, och fler maskiner med
direktkoppling till Redsense kommer att introduceras även om det är
svårt att sia om tidsramen.

I Tyskland ser vi över möjligheterna att via samarbeten skapa en
kostnadseffektiv säljorganisation samtidigt som vi initialt sköter
försäljningen på egen hand. Den framstående dialyskliniken Vivantes
fungerar som en god referens, och vi förväntar oss att kunna
presentera fler kunder redan under det tredje kvartalet 2017.

I Nordamerika har det andra kvartalet bjudit på viss osäkerhet kring
den framtida betalningsförmågan inom landets hälsovårdssystem, men
vår bedömning är att dialysbehandlingar troligtvis inte kommer att
påverkas i någon större utsträckning. I Kalifornien godkändes
exempelvis ett lagförslag om förstärkt säkerhet för dialyspatienter
under kvartalet.

Sammantaget ser potentialen för Redsense Medical bättre ut än
någonsin. Vi har en ledande produkt som bidrar med stort värde till
vårdgivare och patienter, och vi börjar nu att på allvar kunna
erbjuda den tillsammans med ledande dialysmaskinstillverkare och
distributörer på bred front. Hösten kommer garanterat att bjuda på
spännande nyheter!

Patrik Byhmer,

Vd Redsense Medical AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2017.

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och
USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk
produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i
samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste
återstående säkerhetsproblemen med hemodialys - att snabbt upptäcka
vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en
patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller
centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets
teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och
säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redsense/r/halvarsrapport-forsta-halvaret-2017...
http://mb.cision.com/Main/12367/2334280/714453.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.