Du är här

2018-08-27

Redsense: Halvårsrapport första halvåret 2018, Redsense Medical AB (publ)

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2018

Koncernen

· Intäkterna uppgick till 2 461 KSEK (445), vilket är en ökning med
453% jämfört med föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till -2 060 KSEK (-1 427).
Moderbolaget

· Nettoomsättning uppgick till 1 373 KSEK (921).
· Resultat före skatt uppgick till -1 249 KSEK (-1 082).

1 januari - 30 juni 2018

Koncernen

· Intäkterna uppgick till 3 634 KSEK (999), en ökning med 264 % mot
2017.

· Resultat före skatt uppgick till -3 199 KSEK (-3 900).
· Summa eget kapital uppgick till 1 954 KSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 2 139 KSEK vid periodens slut.
Moderbolaget

· Nettoomsättning uppgick till 2 163 KSEK (1 258).
· Resultat före skatt uppgick till -1 990 KSEK (-2 549).
· Summa eget kapital uppgick till 45 160 KSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 1 045 KSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Koncernens resultat för 2018 års första halvår uppgick före skatt till
-3 199 KSEK vilket motsvarar

-0,30 kr per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2
139 KSEK. Antal utestående aktier per den 30:e juni var 10 490 733
stycken.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

· Riktad nyemission om ca 3,7 MSEK

Den 9 april meddelade Redsense Medical att bolagets styrelse med stöd
av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017 har beslutat om
att öka bolagets aktiekapital med 38 978,60 kr genom en riktad
nyemission av 389 786 aktier till en teckningskurs om 9,50 kr.

· Samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för
studie med Redsense Clamp

Den 12 april meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett
samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för
att genomföra en studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till
bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid
blodläckage oberoende av dialysmaskinen. Studien inkluderar
hemdialyspatienter och kommer att pågå under andra till och med
fjärde kvartalet 2018.

· Leveransavtal med amerikanskt bolag för utvärdering vid 26
medicinska center

Den 24 april meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett
leveransavtal i USA med en aktör inom dialysvård inför en utvärdering
av bolagets blodläckagealarm. Utvärderingen inleds i april och
omfattar 15 000 behandlingar vid 26 medicinska center i tre stater.

· Erik Penser Bank utses till likvidgarant för Redsense-aktien
Den 23 maj meddelades att Redsense Medical har utsett Erik Penser Bank
till likvidgarant för bolagets aktie från och med den 28 maj. Syftet
är att främja likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp-
och säljkurser.

· Redsense tecknar distributionsavtal för Spanien med Palex Medical

Den 29 maj meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett
distributionsavtal för Spanien med distributören Palex Medical.
Spanien är en av de största europeiska marknaderna för hemodialys med
omkring 24 000 patienter, varav cirka 40 procent inom den offentliga
vården. Den första beställningen kommer att användas vid en
utvärdering med spanska läkare och sjuksköterskor.

VD Patrik Byhmer kommenterar

Under andra kvartalet ökade omsättningenmed hela 453 procent mot
jämförbar period 2017 och med 110 procent mot föregående kvartal i
år. Den starka och stabila försäljningen under det första halvåret
visar att Redsense nu på allvar börjar etableras som standard på de
sjukhus och dialyscenter där produkten används. Det är med stor
glädje som jag därmed kan konstatera att vi fortsätter utvecklas i en
starkt positiv trend, en trend som jag bedömer kommer fortsätta även
under andra halvan av 2018.

På båda våra huvudmarknader, USA och Europa, konstaterar vi en ökad
efterfrågan. I takt med att allt fler tongivande sjukhus och
dialyscenter ser Redsense som en nödvändighet underlättas även vårt
säljarbete gentemot de aktörer som ännu inte har infört systemet.
Utvecklingen är glädjande då en av de största utmaningarna för oss är
att sjukvården kan vara långsam med att införa uppgraderingar som
medför nya rutiner för vanliga behandlingar. Detta är till viss del
förståeligt, då det är viktigt att hålla kontinuitet i verksamheten,
men samtidigt är det långsiktigt ohållbart att innovationer som kan
rädda liv och minska vårdkostnaderna tar lång tid att etablera.
Uppsidan är att förändringsarbetet kan bli självförstärkande när en
ny innovation väl har införts av tillräckligt många ledande aktörer,
och vi ser allt fler tecken på att Redsense närmar sig denna punkt.

Vi ser även positivtpå att den stora utvärderingen i USA, som omfattar
15 000 behandlingar vid 26 medicinska center i tre delstater,
fortlöper enligt plan. Utvärderingen beräknas bli klar under det
andra halvåret 2018 och vi ser fram mot att få ta del av
slutresultatet. Även studien i Kanada, där det nya tillbehöret
Redsense Clamp utvärderas i samarbete med University Health Network i
Toronto, utvecklas väl. Studien beräknas bli klar under 2018 och
förhoppningen är att kunna ta tillbehöret till marknad under 2019.

Vi har också fått fler förfrågningar om att koppla ihop och även
integrera vår teknologi i, och med, dialysmaskinen, med grund i PAS
standarden, där Redsense larm stoppar/pausar dialysmaskinen. Vidare
har vi tittat på möjlighet att utveckla vårt know-how inom smarta
plåster efter intressanta diskussioner med bolag inom wound care
(sårvård)-området. Vi noterar också en mer aktiv M&A strategi för
större globala företag.

Sammantagethar första halvåret 2018 varit bolagets starkaste någonsin
och vi förväntar oss en stabil och fortsatt stigande omsättning även
under resten av året. Vi fortsätter satsa offensivt på försäljning
till nya distributörer och vårdgivare, inte minst den offentliga
sjukvården nu när Italien har visat vägen. Utifrån det läget är det
med stor entusiasm som jag ser fram emot resten av året.

Patrik Byhmer

VD Redsense Medical AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: 070-357 21 64

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
augusti 2018.

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och
USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk
produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i
samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste
återstående säkerhetsproblemen med hemodialys - att snabbt upptäcka
vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en
patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller
centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets
teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och
säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redsense/r/halvarsrapport-forsta-halvaret-2018...
http://mb.cision.com/Main/12367/2601069/897634.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.