Du är här

2017-05-16

Redwood Pharma: Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 15 maj 2017

Redwood Pharma AB (publ) höll under måndagen den 15 maj 2017 årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och
resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 8 737 605
kronor att till förfogande stående vinstmedel om 10 714 397 kronor
ska överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde
styrelseledamöterna Hans Ageland, Ingrid Atteryd-Heiman, Bengt
Furberg, Gunnar Mattsson och Martin Vidaeus för tiden intill slutet
av nästa årsstämma. Gunnar Mattsson omvaldes till styrelsens
ordförande.

Som revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Hans
Sundstrand och nyvaldes Rasmus Mandel, båda från Finnhammars
Revisionsbyrå.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor
till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att
arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade om justeringar i bolagsordningen såvitt avser
gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock
inte kunna fatta beslut med stöd av detta bemyndigande som innebär
att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande
till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet
första gången tas i anspråk.

För ytterligare information
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW,
ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/kommunike-fran-arsstamma-i-re...
http://mb.cision.com/Main/14293/2266172/674830.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.