Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

Redwood Pharma: Redwood Pharma AB: Delårsrapport januari - juni 2018

Redwood Pharma AB (publ)
Delårsrapport januari?-?juni 2018

Spotlight Stock Market: REDW
redwoodpharma.se

Perioden 1 januari - 30 juni 2018

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 164 (-8 789) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -0,75 (-1,76) kr.

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2018

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 622 (-5 085) Tkr.
· Resultat per aktie för perioden var -0,56 (-1,02) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Redwood genomförde en företrädesemission på 15,8 Mkr som tecknades
till 126%.

· Redwood inledde avrop enligt avtal om kreditfacilitet om 2 Mkr i
en konvertibelemission.

· Vid årsstämman valdes Mats Lidgard till ny styrelseledamot. Mats
tillför omfattande erfarenhet inom affärsutveckling. Den övriga
styrelsen omvaldes.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Redwood lämnade in sin första nationella ansökan om start av
klinisk prövning

(Clinical Trial Application) av RP 101.
VD har ordet

Redwood Pharma ligger i startgroparna att initiera den kliniska fas
II-prövningen av RP101, vår produktkandidat för behandling av kronisk
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Detta är även en viktig
milstolpe på väg mot att på sikt ha en produkt som kan generera en
intäktsström för Redwood Pharma.

Under det senaste kvartalet intensifierade vi arbetet med att
säkerställa att fas?II-prövningen genererar värdefulla data. Möten
med representanter från klinikerna som deltar i prövningen har
hållits för att optimera patientrekrytering och testprocedurer samt
klargöra roller och ansvarsområden. Vidare jobbade vi vidare med all
nödvändig dokumentation för godkännande av etiska kommittéer och
nationella myndigheter. Allt detta kulminerade i inlämningen i juli
av vår första nationella kliniska prövningsansökan. Arbetet
fortsätter nu för att säkerställa framgångsrika nationella
ansökningar i de andra länder som enligt plan också ska ingå i vår
fas?II-prövning.

Redwood har också säkrat finansiering som inte bara bedöms tillräcklig
för att slutföra den kliniska prövningen utan också för att skapa
möjlighet till att utforska nya produktmöjligheter. Bolaget
genomförde en företrädesemission på 15,8 Mkr i slutet av april som
övertecknades. Eftersom inga emissionsgarantier inhämtats kunde
emissionskostnaderna hållas nere och bolaget tillfördes ca 14,8 Mkr.
Vid denna tidpunkt hade Redwood Pharma en kreditfacilitet på 15 Mkr
från Formue Nord Markedsneutral A/S.

Ledningsgruppen är mycket tacksam för det stora deltagandet från
befintliga aktieägare i företrädesemissionen. Överteckningen skickade
ett starkt budskap till marknaden att våra nuvarande aktieägare
fortsätter att tro på bolagets riktning, ledningsgruppen och
kommersiell potential i RP101.

När vi fokuserar på framtiden kommer tillväxten att i hög grad bero på
möjligheterna att utöka vår produktportfölj. Vi har för avsikt att
accelerera utvärderingen av nya produkter där det finns stora
ouppfyllda medicinska behov och kommersiell potential. Redwood ser
betydande möjligheter att använda IntelliGel-plattformen för att
förbättra och leverera mediciner på ett säkert och effektivt sätt.
Bolaget fortsätter diskussioner med olika potentiella partners inom
industrin för att realisera denna strategi.

Martin Vidaeus,
VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår
kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet
använder drug delivery-plattformen IntelliGel®, som kontrollerar
frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan
Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos
andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på
formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom
licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas
läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår
kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet
använder drug delivery-plattformen IntelliGel®, som kontrollerar
frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan
Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos
andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på
formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom
licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas
läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

Drug delivery-plattformen IntelliGel®

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till
IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra
det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger
per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan
kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under
en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom
att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras
effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske
också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye
disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är
uppskattad till USD 2 miljarder och förväntas växa till USD 2,6
miljarder 2022.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna
är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider
av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra
ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon
och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns
inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling -
med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är
främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan
av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas
också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och
produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya
ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter
inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter
inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska
Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska
utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget. Efter
publiceringen av resultaten av de toxikologiska studierna har bolaget
accelererat diskussioner med läkemedelsbolag om värdefulla
licensavtal.

Affärs/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att
erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett
sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid
ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande
av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på
första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning
som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet
upphör.

Finansiell utveckling

Bolaget har inte genererat några intäkter under det första halvåret
2018. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser valutakursvinster.
Bolagets kostnader avser huvudsakligen utvecklings-, projekt och
administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari - 30 juni 2018 uppgår till -7
164 (-8 789) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 april - 30 juni
uppgår till -5 622 (-5 085) Tkr, vilket beror på att kostnader
avseende den kliniska prövningen har startat att belasta
resultaträkningen.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2018 till 12 018 (6 280)
Tkr. Konvertibelemissionen tillförde bolaget 2 Mkr efter periodens
slut. Soliditeten uppgick till 82 (67) %. Bolagets eget kapital
uppgick till 15 709 (10 985) Tkr. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick under perioden till -10 766 (-6 334) Tkr. Efter
kontantemissionen som registrerades under andra kvartalet uppgår
aktiekapitalet till 2 337 581 kronor. I och med emissionen ökar
bolagets fria egna kapital med 14 450 Tkr. Antalet utestående aktier
per den 30 juni 2018 var 11 687 908.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari - 30 juni 2018 från CapaVision
Ltd. (UK) förvärvat immateriella anläggningstillgångar till ett
belopp om 5 124 Tkr. De immateriella anläggningstillgångarna avser
patent och patentansökningar, viss preklinisk och klinisk data samt
annan know-how avseende östrogen som användning som terapi mot torra
ögon. Dessa immateriella rättigheter omfattar patent och
patentansökningar i USA och Europa. Förvärvet innebär dels skydd mot
intrång från eventuella konkurrenter, dels ett ökat "freedom to
operate" för bolaget.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10,
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i april 2018
upprättades ett prospekt som redogör för de risker och andra
osäkerhetsfaktorer som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga
nya risker har därefter kunnat identifieras. Prospektet finns att
tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

För ytterligare information
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/redwood-pharma-ab--delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/14293/2602954/899114.pdf
http://mb.cision.com/Public/14293/2602954/a5896cb1772dbec1.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.