Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Redwood Pharma: Redwood Pharma genomför företrädesemission av units

Den 18 maj 2017 beslutade styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) att
genomföra en emission av så kallade units med företrädesrätt för
befintliga ägare. Emissionen kan tillföra Redwood Pharma upp till
24,2 mkr före emissionskostnader, varav 13,2 mkr initialt och
ytterligare upp till 11,0 mkr vid full teckning av
teckningsoptionerna. Företrädesemissionen är säkerställd till lägst 9
mkr genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med emissionen
är att förbereda och genomföra den planerade kliniska Fas II-studien
av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon.

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) ("Redwood Pharma" eller
"Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj
2017, beslutat att genomföra en emission av så kallade units med
företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").
Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad
teckningsoption. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fem (5)
befintliga aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya units till kursen
3,30 kronor per unit. Teckningstiden löper under perioden den 1 - 20
juni 2017. Totalt kan 3 999 066 units emitteras.

Genom teckningen av units kommer Bolaget initialt att tillföras upp
till 13,2 mkr före emissionskostnader. Av detta belopp har lägst 9
mkr säkerställts genom garantier och teckningsförbindelser. Vidare
kan ytterligare upp till 11,0 mkr tillföras vid full teckning av
nyemitterade teckningsoptioner. Några garantier eller
teckningsförbindelser beträffande teckningsoptionerna har inte
inhämtats.

Bakgrund och motiv

Redwood Pharmas första projekt är utveckling av ett läkemedel, RP101,
mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter
klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery plattformen
IntelliGel®, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser.
Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet
även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel.
Redwood Pharma fokuserar på formulering och tidig klinisk utveckling.
Intäkter genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har
intresse av Redwood Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

Nästa steg för Bolaget är en klinisk fas II-studie av RP101. Syftet
med Företrädesemissionen är att tillföra finansiella medel för att
kunna förbereda och genomföra den planerade studien samt att driva
verksamheten vidare.

Bolaget har gjort bedömningen att det är mindre sannolikt att de
teckningsoptioner som under perioden den 1 juni - 31 augusti 2017 kan
utnyttjas till en kurs om 10,35 kronor per aktie kommer att leda till
någon teckning. Mot den bakgrund har styrelsen beslutat om
Företrädesemissionen. De tidigare optionerna gäller dock alltjämt och
kommer att bli föremål för omräkning enligt sina villkor. Redwood
Pharma kommer att offentliggöra omräknade villkor efter utgången av
teckningstiden i Företrädesemissionen.

Villkor i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med
högst 5 998 599 stycken (varav 3 999 066 är hänförligt till ökning på
grund av emission av aktier och 1 999 533 är hänförligt till ökning
på grund av emission av teckningsoptioner). Bolagets aktiekapital
ökas med högst 1 199 719,80 kronor (varav 799 813,20 kronor är
hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och 399 906,60
kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av
teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 3 999 066 s.k. units
på nedanstående villkor.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad
teckningsoption. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna
units i förhållande till det antal aktier de äger. De som på
avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som
aktieägare i Redwood Pharma erhåller en (1) uniträtt för varje
befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fem (5) uniträtter
berättigar till teckning av fyra (4) units.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med företrädesrätt skall
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt.
Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som
utnyttjat uniträtter i Företrädesemissionen i förhållande till det
antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra
hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. I tredje
hand skall fördelningen ske till garanter av Företrädesemissionen pro
rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 30 maj
2017. Teckning ska ske från och med den 1 juni till och med den 20
juni 2017. Teckningskursen har fastställts till 3,30 kronor per unit,
vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, initialt
tillför Bolaget 13,2 mkr före emissionskostnader. Av detta belopp har
lägst 9 mkr säkerställts genom garantier och teckningsförbindelser
(vilka kommer att specificeras i kommande emissionsmemorandum).
Emissionskostnaderna bedöms uppgå till cirka 1,7 mkr.

Villkor för teckningsoptioner som ges ut inom ramen för
Företrädesemissionen

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 80 procent av
ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under
perioden den 18 - 29 september 2017, dock högst 5,52 kronor per
aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 -
16 oktober 2017. Det är styrelsens avsikt att teckningsoptionerna
ska noteras och tas upp till handel på Aktietorget.

Maximalt kan 1 999 533 nya aktier emitteras med stöd av
teckningsoptionerna. Vid en maximal teckningskurs om 5,52 kronor per
aktie och vid full teckning kommer Bolaget att tillföras ytterligare
11,0 mkr. Några garantier eller teckningsförbindelser beträffande
teckningsoptionerna har inte inhämtats.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

26 maj 2017, Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter
29 maj 2017, Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla
uniträtter

30 maj 2017, Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
31 maj 2017, Beräknat datum för offentliggörande av memorandum
1 juni t.o.m. 20 juni 2017, Teckningsperiod
1 juni t.o.m. 16 juni 2017, Handel i uniträtter
1 juni 2017 till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket,
Handel i betalda uniträtter (BTU)

27 juni 2017, Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
Företrädesemissionen

Memorandum samt anmälningssedel kommer senast den 31 maj 2017 att
finnas på Redwood Pharmas, Eminova Fondkommissions och AktieTorgets
respektive hemsidor www.redwoodpharma.se, www.eminova.se
(http://www.stockholmcorp.se) och www.aktietorget.se

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) är finansiell rådgivare och
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

För mer information:
Gunnar Dahlman, VD Eminova
Tel: +46 (08) 684 211 00
E-post: gunnar.dahlman@eminova.se

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ)
Tel: +46 (0) 70-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se
www.redwoodpharma.se

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2017.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel®kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW,
ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/redwood-pharma-genomfor-foret...
http://mb.cision.com/Main/14293/2269340/676949.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.