Du är här

2018-07-26

Rejlers: Delårsrapport Rejlers AB januari - juni 2018

Positiv utveckling efter genomförda förändringar

Andra kvartalet
· Nettoomsättningen uppgick till 602,3 MSEK (621,5)
· EBITA (just) uppgick till 23,1 MSEK (1,7) och justerad
EBITA-marginal till 3,8 % (0,3)

· Rörelseresultatet (EBIT) blev -15,4 MSEK (-14,4) och
rörelsemarginalen blev -2,5 % (-2,3)

· Resultat efter skatt blev -16,2 MSEK (-10,5)
· Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,93 kr (-0,89)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 MSEK
(-16,0)

· Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 40,0 MSEK (13,0)
Januari - juni
· Nettoomsättningen uppgick till 1 205,5 MSEK (1 251,1)
· EBITA (just) uppgick till 44,6 MSEK (34,7) och justerad
EBITA-marginal till 3,7 % (2,8)

· Rörelseresultatet (EBIT) blev -10,3 MSEK (15,3) och
rörelsemarginalen blev -0,9 % (1,2)

· Resultat efter skatt blev -14,7 MSEK (10,7)
· Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,86 kr (0,71)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69,6 MSEK
(-26,2)

· Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 53,4 MSEK (13,0)
Kommentar av vd och koncernchef
Rejlers andra kvartal har präglats av högt operativt fokus och
strukturella förändringar. Vi har genomfört omställningar i såväl den
svenska som den norska verksamheten i form av ny organisation,
renodling genom avyttring och reducering av ett flertal
ledningsbefattningar. Totalt sett minskar omsättningen något medan
lönsamheten tyngs av engångskostnader relaterade till dessa
omställningar. Den underliggande lönsamheten har förbättrats, tack
vare genomförda strukturförändringar och en stark utveckling i den
finska verksamheten. Rejlers har idag en etablerad position på den
nordiska marknaden med ett brett erbjudande och en tydlig potential
framöver att förstärka både marknadsposition och resultat.

Förändringsarbete
Under andra kvartalet har vi tagit nya kliv på vägen för att skapa ett
mer effektivt, lönsamt och hållbart Rejlers.
Omstruktureringskostnader om totalt 40 MSEK har belastat resultatet
avseende reserveringar för hyreskontrakt där samlokalisering
genomförts, avveckling av olönsamma enheter i Sverige och Norge samt
reducering av ett stort antal ledningsbefattningar.
Rationaliseringarna berör Rejlers samtliga tre länder och beräknas ge
en årlig besparing på 30 MSEK med full effekt från och med 2019. En
märkeshändelse i kvartalet var avyttringen av dotterbolaget Rejlers
Telecom AS. Under kvartalet har vi även genomfört nyckelrekryteringar
av CFO, kommunikationschef och rekryteringschef.

Ny organisation i Sverige och Norge
Målsättningen är att skapa ett operationellt mer effektivt Rejlers med
ökat fokus på marknad, lönsamhet och tillväxt. Vi införde därför en
ny organisation i både Sverige och Norge under det andra kvartalet.
Den svenska organisationen består nu av de fem divisionerna Energy,
Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom med ett tydligt
mandat, vilket ger ett större fokus på branschspecialisering framför
geografi. Omorganisationen har löpt enligt plan och skapar högre
effektivitet i verksamheten genom att matrisorganisationen försvinner
och att den svenska verksamheten får en halverad ledningsgrupp. Under
kvartalet har vi genomfört motsvarande förändringar i den norska
verksamheten, där Rejlers Embriq och Rejlers Norge har samlats i en
verksamhet. Den norska verksamheten kan nu fokusera på de områden där
vi ser störst tillväxtpotential framöver; Energy, Buildings, IT och
Digitaliseringstjänster. Finland levererar ett tillfredsställande
andra kvartal med god tillväxt i både omsättning och resultat.

Försäljning och lönsamhet
I verksamhetsårets andra kvartal minskade nettoomsättningen med 3,1
procent till 602,3 MSEK (621,5), till följd av avyttring och
avveckling av olönsamma verksamheter. Det justerade EBITA-resultatet
ökade till 23,1 MSEK (1,7) och har påverkats positivt av en högre
debiteringsgrad samt av de genomförda strukturförändringarna.

Personliga reflektioner
Det är inspirerande att, tillsammans med bolagets ledare och
medarbetare, redan under mina första fem månader ha fått sätta igång
ett genomgripande förändringsarbete som för Rejlers in i framtiden.
Vi har målsättningen att etablera branschens mest attraktiva
arbetsplats med ett tydligt fokus på medarbetare, kundnytta och
aktieägarvärde. Rejlers har ett starkt fundament med sin 75-åriga
historia, närmare 2 000 kvalificerade ingenjörer, ett växande
partnernätverk och en hög kundnöjdhet. Med denna starka plattform är
min bedömning att vi kan och har förmågan att spela en mer aktiv roll
i den digitala utvecklingen av näringsliv och samhälle framöver. Jag
ser att det är i gränslandet mellan kund, teknik och vår verksamhet
som framtidens digitala vinnare skapas.

Stockholm i juli 2018 Viktor Svensson
För ytterligare information kontakta:
Viktor Svensson, vd och koncernchef, tel. 070-657 20 26, e-post:
viktor.svensson@rejlers.se

Mikael Lingefelt, tf. finanschef, tel. 070-929 09 55, e-post:
mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som
arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure
och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd,
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att
växa och finns idag på 75 orter runt om i Sverige, Finland och Norge.
År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad
på Nasdaq Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli
2018 kl. 8.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska
rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle
förekomma är det den svenska rapporten som gäller. Delårsrapporten
har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rejlers/r/delarsrapport-rejlers-ab-januari---j...
http://mb.cision.com/Main/6235/2581412/883354.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.