Du är här

2018-09-04

Resurs Holding: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 5 oktober 2018 klockan 15.00 på Dunkers
Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken
lördagen den 29 september 2018. Eftersom avstämningsdagen infaller på
en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken
fredagen den 28 september 2018,

· dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 1 oktober
2018. Anmälan görs på bolagets hemsida www.resursholding.se,
(http://www.resursholding.se%2C/) på telefon 08-402 91 71 eller med
post till Resurs Holding AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear
Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna
omregistrering ska vara genomförd fredagen den 28 september 2018
måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare
bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god
tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
hemsida www.resursholding.se. Aktieägare kan inte rösta eller på
annat sätt delta vid stämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets största aktieägare Waldakt AB har föreslagit att advokat
Magnus Lindstedt väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1,65 kronor per aktie
(sammanlagt 330 000 000 kronor) och att avstämningsdag för
utdelningen ska vara tisdagen den 9 oktober 2018. Beslutar stämman i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till
aktieägarna fredagen den 12 oktober 2018. Sista dag för handel med
bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är fredagen 5 oktober
2018.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 uppgick bolagets fria
egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen
(disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 465 928 445 kronor.
Årsstämman 2018 beslutade om vinstutdelning till aktieägarna om 360
000 000 kronor, varför 2 105 928 445 kronor således finns kvar av de
disponibla vinstmedlen.

Den nu föreslagna utdelningen är ett resultat av att Resurs Holding
under hösten 2017 övergick till halvårsvisa utdelningar. Förslaget
ryms inom bolagets utdelningspolicy, som är att bolaget ska dela ut
minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på
medellång sikt.

Den föreslagna utdelningen motsvarar ensam cirka 31 procent av 2017
års koncernresultat, och tillsammans med den på årsstämman 2018
beslutade utdelningen motsvarar utdelningen cirka 64 procent av 2017
års koncernresultat.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, verkställande direktören
eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre
justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden
AB och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av
beslutet.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt
200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000
röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget
inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen.
Styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen,
årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2017, styrelsens
redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på
bolagets hemsida, www.resursholding.se,
(http://www.resursholding.se%2C/) hos bolaget på adress Ekslingan 9 i
Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin post- eller e-postadress.

För att beställa handlingarna kan samma telefonnummer och adress
användas som för anmälan till stämman, se ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Helsingborg i september 2018

RESURS HOLDING AB (PUBL) STYRELSEN

Övrigt

Program vid stämman:

14.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.

15.00 Stämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General
Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on 5 October 2018 at
15.00 CET at Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg, Sweden,
is available on www.resursholding.com.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter.
Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande
partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och
e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7
miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj
och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har
verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det
andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och
låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-holding/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/9628/2606917/901918.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.