Du är här

2014-04-28

Rezidor Hotel Group: Prospekt avseende Rezidors nyemission offentliggjort

FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER ANNAN
JURISDIKTION DÄR PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Bryssel den 28 april 2014

Prospektet avseende Rezidor Hotel Group AB:s ("Rezidor") nyemission är nu
offentliggjort och hålls tillgängligt på bolagets hemsidawww.rezidor.comsamt
på SEBs hemsidawww.sebgroup.com/prospectuses.

Prospektet kommer även att skickas per post till Rezidors direktregistrerade
aktieägare.

För mer information, kontakta
Knut Kleiven, vVD&CFO, telefon: +32 475 510 406, e-post:
knut.kleiven@rezidor.com

Luv Mittal, VP Finance, Strategy, Treasury&Insurances, telefon: +32 479 330
751, e-post:
luv.mittal@rezidor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rezidor ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Rezidor Hotel
Group AB (publ) ("Rezidor").
Ett prospekt avseende den företrädesemission till vilken det hänvisas i detta
pressmeddelande, samt efterföljande upptagande till handel av aktierna på
NASDAQ OMX Stockholm, kommer att upprättas och inlämnas till
Finansinspektionen.
Efter att prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen
kommer det att offentliggöras och hållas tillgängligt i enlighet med gällande
lagar och regler.
Det här pressmeddelandet är inte ett prospekt och investerare ska inte teckna
eller förvärva några värdepapper till vilka det hänvisas i detta
pressmeddelande annat än på grundval av informationen i det prospekt som
Rezidor kommer att offentliggöra.

Distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för legala
restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av
detta pressmeddelande eller någon del av det åläggs att informera sig om och
iaktta sådana restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja
eller en uppmaning om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av
värdepappren som nämns häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande,
en sådan uppmaning eller en sådan försäljning skulle kräva ytterligare
prospekt eller annan erbjudandedokumentation, eller där det skulle vara
olagligt utan registrering eller ett undantag från registrering eller enligt
annan bestämmelse under värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande distribueras eller skickas inte, och får inte
distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller USA.

SEB Corporate Finance agerar uteslutande för Rezidor i samband med
företrädesemissionen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon
annan än Rezidor för tillhandahållande av det skydd som bereds dess klienter
eller för rådgivning i samband med företrädesemissionen och/eller något annat
ärende till vilket hänvisning görs i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande
eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepappren
omnämnda häri har inte registrerats och kommer inte att registreras i
enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse
("Securities Act") och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA
utan registrering enligt Securities Act eller ett undantag från sådan
registrering. Det kommer inte att ske något erbjudande till allmänheten av
värdepapperna i USA.

Rezidor har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i någon
medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för
Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av värdepapper kan komma att
passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
värdepapper kan komma att passporteras, som har implementerat
prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd vidtagits
eller kommer att vidtas för att genomföra ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant
Medlemsstat. Som en konsekvens härav får värdepapprena endast erbjudas i en
Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i
prospektdirektivet), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att
Rezidor publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i
prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära
kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för
erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare skall kunna
besluta om att utnyttja, köpa eller teckna värdepapper, såsom detta kan
variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av
prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet"
menas direktiv 2003/71/EG (och ändringar av detta, inklusive Ändringsdirektiv
2010 om ändring av prospektdirektivet, i den utsträckning som direktivet och
ändringarna är implementerade i de Relevanta Medlemsstaterna), och omfattar
varje relevant implementeringsåtgärd i de Relevant Medlemsstaterna. Med
"Ändringsdirektiv 2010 om ändring av prospektdirektivet" menas direktiv
2010/73/EU.

Detta pressmeddelande distribueras endast till och riktar sig endast till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska
lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets
Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) ("Order") och (iii) företag med
högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan delges enligt
artikel 49(2) av Order, gemensamt benämnda "relevanta personer".
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande
eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana
värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som
inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta
dokument eller något av dess innehåll.

Pressmeddelande PDF
http://hugin.info/142138/R/1780448/608728.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire

HUG#1780448

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.