Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

RLS Global AB: RLS Global avser genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH
BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA),
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I
SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

RLS Global AB (publ) ("RLS Global" eller "Bolaget") offentliggör idag
en avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande 50
miljoner SEK till svenska och internationella institutionella
investerare. RLS Global har gett i uppdrag till Pareto Securities AB
("Pareto Securities") att utreda förutsättningarna för nyemission av
aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

RLS Global offentliggör en avsikt att genomföra en riktad nyemission
av aktier motsvarande 50 miljoner SEK till svenska och
internationella institutionella investerare (den "Riktade
Nyemissionen") som avses genomföras med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämman den 19 augusti 2019. RLS Global har gett Pareto
Securities i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra
den Riktade Nyemissionen genom ett så kallat accelererat
bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen och allokeringen av de nya aktierna i den Riktade
Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat
bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas tidigast kl.
17:31 idag den 25 september 2019 och avslutas innan dess att handeln
på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 26 september 2019.
Bookbuilding-förfarandet fastställandet av teckningskursen och
allokeringen kan, om Bolaget eller Pareto Securities så beslutar,
komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas
och Bolaget kan således välja att inte fullfölja genomförandet av den
Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer att informera om utfallet av den
Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande när
bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som
internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten
att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den Riktade Nyemissionen till
att finansiera (i) vidareutvecklingen av det kliniska
utvecklingsprogrammet vilket baseras på Bolagets unika tekniska
plattform, (ii) förberedelser till FDA inlämningen, (iii) utveckling
av produktportföljen, (iv) tillgång till utvalda internationella
marknader och lokal marknadspenetration, (v) samt nya IP. Genom att
teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett
accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period
om sex kalendermånader efter offentliggörande av resultatet av den
Riktade Nyemissionen. Dessutom har styrelseledamöter samt personer
från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner
åtagit sig att inte sälja några aktier i RLS Global under en period
om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den
Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att RLS Globals styrelse efter
att bookbuilding-förfarandet avslutats beslutar att emittera nya
aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman
den 19 augusti 2019.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Baker McKenzie
är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade
Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Fischer, CEO

Tel. +46 70 248 46 51

karin.fischer@rlsglobal.se

Eva Jagenheim, CFO

Tel. +46 31 780 68 20

eva.jagenheim@rlsglobal.se

Denna informationen från RLS Global (publ) utgör insiderinformation så
som definierat i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2019 kl. 17:31.

Om RLS Global

RLS Global AB samarbetat med specialister inom tandvård sedan många år
tillbaks, utvecklat och lanserat innovativa lösningar för
tandvårdspatienter. Vi har nu tagit ytterligare ett steg inom
företaget och breddat vårt erbjudande genom att bygga upp ett nytt
affärsområde - sårvård. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med
sjukvårdspersonal för att utveckla en behandling som hjälper till att
leverera den bästa vården för varje patient. Behandlingen är kliniskt
bevisad och sparar patienten mycket lidande. Vårt fokus ligger på att
ta hand om patienter samt utveckla säkra och effektiva produkter som
erbjuder skonsamma behandlingsmetoder. Vi är stolta över att kunna
erbjuda minimalinvasiv behandling och förbättra livskvaliteten för
patienter över hela världen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North
med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon +46 8 463 83 00,
email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande
att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i
någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle
vara olaglig eller i strid med tillämpliga föreskrifter.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA och District of
Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där
sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna
information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf
86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "investment
professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d)
i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta
meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta
personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder
baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på
det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i (EU)
förordning 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts
av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion. RLS Global har inte
godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter
i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller
kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje
EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna
med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva
eller teckna nya aktier i Den Riktade Nyemissionen får endast fattas
baserat på grundval av all offentligt tillgänglig information
avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av
Pareto Securities ("Manager"). Manager agerar för Bolagets räkning i
samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager
är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det
skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband
med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte
reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller
avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är
otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en
överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna
eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för
eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen.
Varje investerare eller poten...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.