Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

RLS Global AB: RLS Global genomför en riktad nyemission om 7 520 000 aktier och tillförs 50 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH
BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA),
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I
SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för RLS Global AB (publ) ("RLS Global" eller "Bolaget") har
i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande
tidigare idag beslutat om nyemission om 7 520 000 aktier.
Teckningskursen för aktierna i den riktade nyemissionen uppgår till
6,65 SEK per aktie. Genom den riktade nyemissionen tillförs RLS
Global 50 miljoner SEK före transaktionskostnader. Investerare i
nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella
institutionella investerare.

Styrelsen för RLS Global har, med stöd av bemyndigandet från extra
bolagsstämman den 19 augusti 2019, och i enlighet med vad som
offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat
om en riktad nyemission av aktier motsvarande 50 miljoner SEK till
institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade
Nyemissionen tecknades av ett antal svenska och internationella
institutionella investerare. Investerarna har valts ut på grundval av
ett s.k. accelererat book building-förfarande som genomförts av
Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB ("Pareto
Securities").

Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgår till
6,65 SEK och har fastställts genom book building-förfarandet.
Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen innebär en rabatt om cirka
10 procent jämfört med 30-dagars VWAP den 25 september 2019. Genom
den Riktade Nyemissionen tillförs RLS Global 50 miljoner SEK före
transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 11,3 procent av
antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen
ökar antalet utestående aktier och röster med 7 520 000 från 59 197
695 till 66 717 695. Aktiekapitalet ökar med cirka 849 688 SEK från
cirka 6 688 772 SEK till cirka 7 538 460 SEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget bland institutionella investerare
och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital
på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den Riktade
Nyemissionen till att finansiera (i) vidareutvecklingen av det
kliniska utvecklingsprogrammet vilket baseras på Bolagets unika
tekniska plattform, (ii) förberedelser till FDA inlämningen, (iii)
utveckling av produktportföljen, (iv) tillgång till utvalda
internationella marknader och lokal marknadspenetration, (v) samt nya
IP. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs
genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens
bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till investerarna i den
Riktade Nyemissionen, vilket förväntas ske den 30 september 2019, har
RLS Global Intressenter AB lånat ut 7 520 000 aktier till Pareto
Securities. Aktierna kommer att återlämnas efter det att den Riktade
Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske
omkring den 2 oktober 2019.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period
om sex kalendermånader efter offentliggörande av resultatet av den
Riktade Nyemissionen. Dessutom har styrelseledamöter samt personer
från bolagsledningen som äger aktier eller teckningsoptioner åtagit
sig att inte sälja några aktier i RLS Global under en period om 180
kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade
Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Bookrunner och Baker McKenzie är legal
rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Fischer, CEO

Tel. +46 70 248 46 51

karin.fischer@rlsglobal.se

Eva Jagenheim, CFO

Tel. +46 31 780 68 20

eva.jagenheim@rlsglobal.se

Denna informationen från RLS Global (publ) utgör insiderinformation så
som definierat EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2019 kl. 21.30

Om RLS Global

RLS Global AB samarbetat med specialister inom tandvård sedan många år
tillbaks, utvecklat och lanserat innovativa lösningar för
tandvårdspatienter. Vi har nu tagit ytterligare ett steg inom
företaget och breddat vårt erbjudande genom att bygga upp ett nytt
affärsområde - sårvård. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med
sjukvårdspersonal för att utveckla en behandling som hjälper till att
leverera den bästa vården för varje patient. Behandlingen är kliniskt
bevisad och sparar patienten mycket lidande. Vårt fokus ligger på att
ta hand om patienter samt utveckla säkra och effektiva produkter som
erbjuder skonsamma behandlingsmetoder. Vi är stolta över att kunna
erbjuda minimalinvasiv behandling och förbättra livskvaliteten för
patienter över hela världen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North
med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon +46 8 463 83 00,
email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande
att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i
någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle
vara olaglig eller i strid med tillämpliga föreskrifter.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA och District of
Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där
sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna
information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf
86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "investment
professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d)
i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta
meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta
personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder
baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på
det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i (EU)
förordning 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts
av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion. RLS Global har inte
godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter
i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller
kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje
EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna
med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva
eller teckna nya aktier i Den Riktade Nyemissionen får endast fattas
baserat på grundval av all offentligt tillgänglig information
avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av
Pareto Securities ("Manager"). Manager agerar för Bolagets räkning i
samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager
är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det
skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband
med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte
reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller
avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är
otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en
överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.