Du är här

2016-02-24

Robit Oyj: KUTSU ROBIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2016

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 24.2.2016 KLO 14.00

KUTSU ROBIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2016

Robit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 18.3.2015 kello 14.00 alkaen Lapland Hotel Tampere
tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 13.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa
0,04 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.
Kokonaisosinkosumma on 631 373,32 euroa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2016 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 31.3.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään
viisi (5).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään
ennallaan:

* Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 35 000 euroa, joka maksetaan 40
% osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa
verottajalle. Kokouspalkkio lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio on
korvaus per kokous, joihin on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-,
yöpymis- ja muut kulut.

* Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 20 000 euroa, joka maksetaan 40 %
Osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa
verottajalle. Kokouspalkkio lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio on
korvaus per kokous, joihin on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-,
yöpymis- ja muut kulut.

* Hallituksen työvaliokunnan jäsenelle maksetaan edellisten palkkioiden
lisäksi rahallinen korvaus 750 euroa/kk. Hallituksen puheenjohtajalle ei
makseta näitä työvaliokunnan korvauksia, vaan tämä korvaus sisältyy hänen
edellä mainittuun palkkioonsa.

* Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden
vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2016. Palkkion osakeosuuden maksaminen
voi tapahtua antamalla uusia Yhtiön osakkeita tai hankkimalla Osakkeita
yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Ensisijaisesti
palkkion osakeosuus maksetaan hankkimalla omia osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tapio
Hintikka, Matti Kotola, Hannu-Kalle Reponen ja Harri Sjöholm toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen
nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uudeksi
jäseneksi valitaan Anni Ronkainen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mainitut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valintaan. Pekka Pohjoismäki on ilmoittanut, että hän ei ole
enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Tiedot uudeksi jäseneksi
ehdotetun henkilön kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä sekä muista ehdolla
olevista jäsenistä on esitetty yhtiön verkkosivuillawww.robit.fi.

Anni Ronkainen (synt. 1966) on Suomen kansalainen ja kauppatieteiden maisteri.
Hän on Senior Vice President, Chief Digital Officer -tehtävässä ja
konsernijohtoryhmän jäsen Kesko Oyj:ssä. Ronkainen on aikaisemmin toiminut
Googlen maajohtajana Suomessa, mainostoimistokonserni McCann Helsinki Groupin
toimitusjohtajana ja Satama Finland Oy:n liiketoimintajohtajana. Ronkainen on
hallituksen jäsenenä Sunduka Ltd:ssä, Suomen Asiakastieto Oy:ssä sekä
hallituksen varapuheenjohtajana Nordic Morning:ssa. Ronkainen on riippumaton
Robit Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että Harri Sjöholm valittaisiin hallituksen
puheenjohtajaksi.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus on arvioinut yhtiön nykyisen tilintarkastajan Ernst&Young Oy:n
toiminnan ja riippumattomuuden. Hallitus suosittelee Ernst&Young Oy:n
uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle kannattavansa
Ernst&Young Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. Ernst&Young Oy on
ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko Järventaustan yhtiön vastuunalaiseksi
tilintarkastajaksi.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
1 588 390 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön
vapaalla omalla pääomalla kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin
olevien osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupoissa sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen
luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöiväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen
27.4.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 588 390 osaketta (mukaan
lukien sekä optio-oikeuksien että erityisten oikeuksien perusteella
annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista
että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannissa osakkeita voidaan
antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita ja oikeuksia voidaan antaa ja luovuttaa esimerkiksi
vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden ja oikeuksien antamiseen ja
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien siitä, kirjataanko
mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. Yhtiön omien osakkeiden ja
oikeuksien antaminen ja luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).
Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2015 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä Robit Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla Robit Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessahttp://www.robit.fi/fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/
viimeistään 26.2.2016. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään
1.4.2016 lähtien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 11.3.2016 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
suoraan sähköpostitse osoitteeseeninvestors@robit.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Robit
Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen väl...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.