Du är här

2018-08-31

Rootfruit: Delårsrapport2018-01-01 - 2018-06-30 Rootfruit Scandinavia AB

[image]

Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny
mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på
spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet.

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed
delårsrapport för första halvåret 2018.

Nylanserade Smartsnacks-konceptet överträffar förväntan

April-Juni 2018 (Andra Kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 11 931 (9 219) tSEK vilket
motsvarar en tillväxt på 29%.

· Bruttoresultatet uppgick till 5 416 (4 627) tSEK och
bruttovinstmarginalen 45% (50%).

· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-244 (-789) tSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -510 (-1 059) tSEK.
Januari-Juni 2018 (Ackumulerat)

· Nettoomsättningen uppgick till 21 780 (17 873) tSEK vilket
motsvarar en tillväxt på 22%.

· Bruttoresultatet uppgick till 10 487 (9 674) tSEK och
bruttovinstmarginalen 48% (54%).

· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-1 798 (-1 038) tSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -2 329 (-1 538) tSEK.
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Ökad försäljningstillväxt på 29% för kvartal 2 2018.
· Gårdschips lanseras på Island och i Belgien.
· Två ytterligare säljare rekryterade till säljkåren med start i
april 2018.

· Bristen på potatis under våren ger en engångseffekt i ökade
råvarukostnader om 250 tSEK under kvartal 2 2018.

· Gårdschips går in som officiell snacks-supporter för evenemanget
Way Out West.

· Betydande marknadsinvesteringar tynger planenligt första halvårets
resultat och marginaler, där 2018 skiljer sig från tidigare år i och
med att dagligvaruhandeln endast har ett lanseringsfönster första
halvåret jämfört med två lanseringsfönster tidigare år.

· Den stora framgången för Smartsnacks sänker bruttomarginalen till
dess produktion sker i egen regi 2019.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

· Avsiktsförklaring om förvärv av Exotic Snacks AB.
· Smartsnacks lanseras i Norge. Norgesgruppen tar in produkterna
från vecka 38.

· Gårdschips Piri Piri & rostad vitlök lanserades i augusti 2018 och
har fått listningar på alla de stora kedjorna inom svensk
daglivaruhandel.

· Beställning av produktionslina för Smartsnacks-produktion i egen
regi.

Avsiktsförklaring om förvärv av Exotic Snacks AB

En avsiktsförklaring (Letter of Intent) undertecknades i juli avseende
förvärvet av Exotic Snacks AB.

· Exotic Snacks har 50 anställda och omsatte 230 mSEK 2017 med
EBITDA om 7,4 mSEK.

· Exotic Snacks är verksamt inom nötter, torkade frukter och
asiatiska snacks i både påse och lösvikt. Sedan många år tillbaka har
bolaget en ledande marknadsposition i Sverige. Bolaget har dessutom
en mindre verksamhet i Finland.

· Den nya koncernens försäljning proforma förväntas genom förvärvet
nå ca 280 mSEK .

· Förvärvet är kassaflödespositivt från start och kommer att
förbättra Rootfruits nyckeltal per aktie väsentligt.

· Från och med 2019 förväntas förvärvets positiva resultat- och
kassaflödespåverkan bli betydande tack vare de synergieffekter som
bedöms kunna realiseras inom försäljning, produktutveckling och
logistik.

Kvartalsjämförelse

+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|tSEK |2018 |2018 |2017 |2017 |2017 |2017 Q1|2016 Q4|2016 Q3|2016 Q2|
| |Q2 |Q1 |Q4 |Q3 |Q2 | | | | |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning |11 931|9 849|8 538|10 |9 219|8 653 |8 974 |9 114 |7 895 |
| | | | |426 | | | | | |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|Bruttovinst |5 416 |5 071|5 048|5 696|4 627|5 047 |5 048 |4 981 |4 161 |
| | | | | | | | | | |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|Bruttovinst i |45% |51% |59% |55% |50% |58% |56% |55% |53% |
|procent | | | | | | | | | |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|Sälj- och |-2065 |-2 |-1 |-1 |-2 |-2 444 |-1 536 |-1 809 |-2 102 |
|marknadskostnader| |753 |602 |695 |365 | | | | |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|EBIT |-479 |-1 |243 |920 |-1 |-439 |205 |145 |-807 |
| | |788 | | |024 | | | | |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|Resultat före |-510 |-1 |210 |885 |-1 |-479 |189 |123 |-845 |
|skatt | |819 | | |059 | | | | |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+

VD har ordet

Tillsammans med förvärvet av Exotic Snacks bildas en stark aktör på
snacksmarknaden.

Vi står inför en historisk händelse i företagets fortsatta utveckling.
I och med det planerade förvärvet av Exotic Snacks bildar vi en stark
aktör på marknaden och tar ett stort steg mot att nå vår vision
"Rootfruit är den aktör som definierar snacks och är den ledande
aktören inom premiumsnacks i Norden". Det nya bolaget får en mycket
konkurrenskraftig produktportfölj, stark organisation och en egen
säljkår med 10 säljare och 40 merchandisers som är ute i butik varje
dag. Därmed ökar vi vår förmåga att påverka i butik betydligt,
jämfört med tidigare, och detta kommer att bli en av våra allra
största konkurrensfördelar. Avtalsförhandlingarna med ägarna av
Exotic Snacks är i ett positivt slutskede. Skriftliga avtal förväntas
vara undertecknade under september månad. Mer information om den
fortsatta processen lämnas inom kort.

Rootfruit växer snabbare än planerat i Q2, vilket är mycket glädjande.
Vi har under första halvåret fortsatt att investera i marknadsföring
och centrala kampanjer för att få konsumenter att pröva våra
produkter och för att ta marknadsandelar. Deltagandet under
festivalen Way Out West gav oss ett bra kvitto på att allt fler
uppmärksammar oss och tycker att vi erbjuder attraktiva produkter.

Vårt nya koncept Smartsnacks skördar framgångar, produkterna har växt
snabbare än väntat. Den förändrade produktmixen med en starkare
försäljning av Smartsnacks sänker dock vår bruttomarginal tillfälligt
under 2018 och därmed även resultatet. Med stor tilltro till att
segmentet hälsosammare snacks växer kraftigt, har vi beslutat att
investera i en maskin för att kunna producera dessa produkter i
Laholm framöver. Vi får en positiv effekt av maskininvesteringen och
återgår till våra högre bruttomarginaler redan under Q2 2019.

Vi ser framgångar på exportmarknaden med nya marknader som Belgien och
Island. Vi kommer även ha en ökad distribution i Norge. Med det
följer ökade kostnader för lansering av produkterna , som under 2018
kommer påverka vårt resultat något.

Prioriteringar inför hösten blir att säkerställa en smidig integration
av de två bolagen Rootfruit och Exotic Snacks,

stärka vår position på vår viktigaste kanal, svensk dagligvaruhandel,
samt att få framgång på våra nya marknader och

distributionskanaler.

Utsikter för 2018

Styrelsen för Rootfruit har tidigare lämnat en prognos om fortsatt god
försäljningsökning med tillväxt överstigande 20% under helåret 2018,
samt ett positivt resultat före skatt. Styrelsen vidhåller
tillväxtmålet men beroende på kostnader för det planerade samgåendet
med Exotic Snacks, samt en sänkt bruttomarginal på grund av större
andel Smartsnacks i produktmixen, flaggar styrelsen för att
resultatet för 2018 kan bli svagt negativt.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 11 931 (9 219
) tSEK med en bruttovinst om 5 416 tSEK

(4 627) och ett resultat före skatt om -510 tSEK (-1 059).

Rootfruit har under andra kvartalet 2018 fortsatt sin expansion med en
ökad försäljningstillväxt, som under kvartalet uppgick till +29%
(+17%). Tillväxten drivs under kvartalet främst av produktlanseringar
och utökad närvaro i svensk dagligvaruhandel. Därmed fortsätter vi
att ta marknadsandelar och tar ytterligare ett steg närmare vår
vision att bli den ledande aktören i Norden inom premiumsnacks.
Volymerna under kvartalet ökade med ca +13% (+11%), vilket betyder
att vi lyckas höja snittintäkten per kilo under kvartalet.

Bruttomarginalen under kvartalet har sjunkit jämfört med föregående år
45% (50%). Detta på grund av försäljningen av Smartsnacks, som idag
har lägre marginal, samt investeringar i kampanjer. Bruttomarginalen
är säsongsmässigt lite sämre under andra kvartalet eftersom råvaran
potatis är som dyrast fram till juli-augusti innan färskpotatisen
börjar levereras. Den dåliga skörden av potatis under våren på grund
av en regnig höst har dessutom pressat resultatet ytterligare om
250tSEK. Från och med augusti är priset på potatis tillbaka på
normala nivåer igen.

Rörelsekostnader har ökat till 5 949 tSEK (5 379) vilket beror på
fortsatt uppbyggnad av organisation, ökade investeringar i
marknadsföring samt att den ökade sålda volymen inneburit högre
fraktkostnader.

Trots en pressad bruttomarginal under kvartal 2 har resultatet (-510
tSEK) förbättrats tydligt jämfört

med kvartal 2 2017 (-1 059 tSEK).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2018 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 69 tSEK
(2 202 per 31 december 2017). Koncernen har räntebärande skulder om 4
962 tSEK (4 298 per 31 december 2017) inklusive en
checkräkningskredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2017) vilken
per den 30 juni var utnyttjad med 1 276 tSEK. Under andra halvåret
förväntas resultatet förbättras betydligt och med det även
kassaflödet.

Investeringar

Rootfruit har inte gjort några investeringar under första halvåret
2018, första halvåret 2017 gjordes investeringar för 233 tSEK.

Avskrivningar

Halvårets resultat har belastats med 469 tSEK (424 tSEK) varav 461
tSEK (400 tSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och
installationer.

Eget kapital

Per 30 juni 2018 uppgick Rootfruits egna kapital till 9 077 tSEK (10
897 tSEK per 31 december 2017)

varav 1 231 tSEK (1 231 tSEK per 31 december 2017) utgjordes av
aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 30 juni 2018 till 44% (50
% per 31 december 2017).

Aktien och aktieägare

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.