Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-13

Rootfruit: Kvartalsrapport   2015-01-01 - 2015-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed
delårsrapport för tredje kvartalet 2015.

Fortsatt hög tillväxt under tredje kvartalet 2015

Juli-September 2015 (Tredje Kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 7 863 (5 097) tSEK vilket motsvarar
en tillväxt på 54%.

· Bruttoresultatet uppgick till 3 681 (2 412) tSEK och
bruttovinstmarginalen 47% (47%).

· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-332 (-313)tSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -526 (-645) tSEK.
Januari-September 2015 (Ackumulerat)

· Nettoomsättningen uppgick till 21 011 (12 643) tSEK vilket
motsvarar en tillväxt på 66%.

· Bruttoresultatet uppgick till 11 189 (6 435) tSEK och
bruttovinstmarginalen 53% (51%).

· Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
-1 004 (-1 090)tSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -1 557 (-1 827) tSEK.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Stor omsättningsökning genom nya kunder, nylanserade produkter och
utökad distribution.

· Lansering av 2 nya produkter under september. Rootfruit
"Jordärtskocka & Potatis" och Gårdschips "Parmesan".

· Lansering av Rootfruit Rotfruktsblandning i Norge på 7-Eleven och
Shell 7-Eleven skedde i September.

· Fortsatt hög investeringsnivå i marknadsföring, vilket avspeglar
sig i ökade marknadsandelar på marknaden för premiumchips.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

· Lansering på Kesko i Finland skedde under november
· Säljrekord för en enskild månad skedde under oktober med 3,1 mSEK

VD har ordet

Vår vision är att bli den ledande aktören i Norden inom premiumchips.

Under Rootfruits tredje kvartal var försäljningstillväxten mycket
stark och vi lyckades uppnå nya säljrekord månad för månad. Samtidigt
jämför vi mot allt bättre försäljningstal från föregående år, vilket
betyder att vår försäljningstillväxt i % inte är lika hög som
tidigare under 2015. Försäljningsutvecklingen kommer från en rad
faktorer. Vi har genom vår säljkår Ancrona lyckats komma ut i allt
fler butiker och därmed ökat vår distribution. Lyckade
produktlanseringar gör att vi dessutom breddar vårt sortiment på de
kedjor där vi finns representerade. Vi har lyckats öka vår närvaro i
Norden genom bla listningar på 7 Eleven i Norge och Kesko i Finland.
Sedan tidigare finns vi på Supergros i Danmark och på några av
Norgesgruppens koncept i Norge. Även på dessa kedjor har vi lyckats
bredda vårt sortiment under 3:e kvartalet.

Lönsamhetsmässigt var 3:e kvartalet mindre framgångsrikt. Detta
berodde till stor del på att vi inte lyckades hålla uppe vår
bruttomarginal som påverkats negativt av dyrare råvara till följd av
sommarens väder. Samtidigt har vi valt att fortsatt att öka våra
sälj- och marknadsinvesteringar för att ta marknadsandelar. Styrelsen
och ledningen är övertygade om att vi skapar större värden i
Rootfruit för våra aktieägare om vi fortsätter att ta ytterligare
marknadsandelar i samma takt som tidigare jämfört med om vi sänkt
investeringarna för att nå break even. Nedan bild visar vår andel på
marknaden för premiumchips och vår tillväxt i förhållande till våra
konkurrenter. Vid halvårsskiftet hade vi 12% av premiummarknaden för
chips, vilket är det marknadssegment som vi vill jämföra oss med. Vi
har som målsättning att bli den ledande aktören på denna marknad. Som
ni kan se är vi på god väg och kan vi hålla i vår tillväxt
ytterligare något år har vi god möjlighet att passera flera av våra
konkurrenter på området. Notera att det är Estrellas och OLWs
satsningar på premiumchips vi jämför med dvs inte hela
chipsmarknaden. Vi räknar här in båda våra varumärken; Gårdschips och
Rootfruit.

Vår affärside är- "Våra närodlade naturchips ska upplevas som godare,
krispigare och sundare än andra chips. Då tar vi en unik position
inom högmarginal-segmentet för snacks. " För att uppfylla detta
engagerar vi oss mycket i att ta fram renare kryddor utan onödiga
tillsatser. Vi har bedrivit ett framgångsrikt arbete med att ta fram
originella produkter med kryddor av finare kvalitet som förhöjer
smakupplevelsen. På detta sätt har vi lyckats ta positionen som
leverantören av rotfruktbaserade chips för Rootfruit och exklusiv
smaksättning av potatischips för Gårdschips med blandningar som
tryffel, parmesan, chili chipotle, balsamico & örter och lime &
svartpeppar.

Utsikter

Vi har i tidigare rapportering prognosticerat att vi under helåret
2015 skall öka försäljningen med minst 40% under året och att
rörelseresultatet skall vara positivt. Vi ser nu att vår
försäljningsprognos kommer att överträffas men att resultatprognosen
inte uppnås pga de långsiktiga marknadsinvesteringarna vi genomfört.
Vi har en tydlig målsättning att rörelseresultatet för fjärde
kvartalet skall vara positivt samtidigt som vi fortsätter våra
marknadssatsningar. Detta förklaras av vår starka
försäljningsutveckling.

Nu ser vi fram emot några härliga annonskampanjer under hösten och god
försäljning inför nyårshelgen, som brukar vara en av våra starkaste
perioder. Hoppas att ni får chans att pröva våra nya fina smaker med
äkta parmesan från Parmareggio eller jordärtskockschips som tar
premiumchipsbegreppet till en helt ny nivå!

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under de tre första kvartalen till
21 011 (12 643) tSEK med en bruttovinst om 11 189 tSEK (6 435) och
ett resultat före skatt om -1 557 tSEK (-1 827).

Rootfruit har under Q3 2015 fortsatt sin expansion och starka
försäljningstillväxt, som under Q3 uppgick till +54%. Tillväxten
drivs under kvartalet främst av ett flertal nya kunder i Norden i
kombination med lyckade produktlanseringar.

Bruttomarginalen under Q3 är i samma nivå som föregående år 47% (47%).
Bruttomarginalen är säsongsmässigt sämre i det tredje kvartalet varje
år. Detta beror på att priset på potatisråvaran är som högst innan
färskpotatisen är klar och därefter hög första månaden med färsk
potatis leveranser. Därefter sjunker priset på råvara till att vara
den lägsta under året under kommande 3 månader. I år accentueras
effekten i Q3 då färskpotatisen var ca 1 månad sen dvs Q3 hade högre
snittinköpspris på potatis än normalt. Under Q3 utbetalas dessutom
normalt högre marknadsrabatter i samband med lanseringar under
september.

Övriga rörelsekostnader har ökat till 12 245 tSEK (7 525) vilket beror
på ökade investeringar i marknadsföring samt utökade skift i
produktionen för att kunna möta marknadens efterfrågan.

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2015 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 2
885 tSEK (2 280 per 31 december 2014). Koncernen har räntebärande
skulder om 4 935 tSEK (3 947 per 31 december 2014) samt en
checkräkningskredit om 3 200 tSEK (1 800 per 31 december 2014) vilken
per den 30 september var nyttjad med 541 tSEK. Rootfruit har under
andra kvartalet bytt bank och på så vis förbättrat villkoren och
lånestrukturen för att bättre passa koncernens långsiktiga behov.

Investeringar

Rootfruits totala investeringar under de första nio månaderna uppgick
till 3 183 tSEK (0) och utgjorde materiella anläggningstillgångar med
3 161 tSEK bl.a. i form av ökad fritöskapacitet.

Avskrivningar

De första nio månadernas resultat har belastats med 434 tSEK (486) i
avskrivningar varav 347 tSEK (225) avser avskrivningar på
inventarier, verktyg och installationer, 87 tSEK (261) avser
avskrivning av goodwill. Rootfruits goodwill uppstod när Rootfruit
förvärvade Laholms Chips AB 2010-04-01. Goodwill skrivs av på 5 år
och är efter första kvartalet 2015 helt avskriven.

Eget kapital

Per 30 september 2015 uppgick Rootfruits egna kapital till 4 983 tSEK
(4 380 per 31 december 2014) varav 1 002 tSEK (971 tSEK per 31
december 2014) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet
uppgick 30 september 2015 till 42% (35% per 31 december 2014).

Aktien och aktieägare

Per den 30 september 2015 uppgick antalet utestående aktier till 5 129
500 fördelat på 530 aktieägare (364 per 31 december). Samtliga aktier
har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på
Aktietorget sedan 2014-12-01 under aktiesymbolen ROOT. Under årets
första 9 månader handlades aktien till lägst 6,50 SEK och högst 17,20
SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2017
till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 300 000 optioner varav 150
000 blivit lösta under 2015. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas
för nyteckning av kvarvarande 150 000 aktier kommer utspädning av
aktiekapitalet att uppgå till ca 3%.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport

Bokslutskommunike 2015: 26 februari 2016

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Hans Jacobsson, VD

E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se

Telefon: 0705-687 637

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se Hemsida: www.rootfruit.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rootfruit/r/kvartalsrapport---2015-01-01---201...
http://mb.cision.com/Main/12119/9866755/444297.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.