Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

Rootfruit: Rootfruit Scandinavia AB genomför förvärvet av Exotic Snacks AB

Efter genomförd due diligence av Exotic Snacks AB har styrelsen i
Rootfruit Scandinavia AB beslutat att genomföra förvärvet av Exotic
Snacks AB i enlighet med pressmeddelandet den 6 juli 2018. Genom
förvärvet bildar de båda företagen en ny stark aktör på den nordiska
snacksmarknaden med en omsättning utifrån proformaredovisningen för
2017 på 267 MSEK. Den nya koncernen skulle utifrån
proformaredovisning ha ett resultat på -305 TSEK före skatt, men ett
positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 11,5 MSEK. Genom
samordning av verksamheterna bedömer styrelsen att det finns minst 5
MSEK årligen i synergivinster att realisera på något års sikt vid
nuvarande försäljningsnivå.

Köpeskillingen för Exotic Snacks uppgår till 60 MSEK, varav 20 MSEK
betalas kontant och resterande del med aktier i Rootfruit Scandinavia
AB. Rootfruit Scandinavia AB har därför annonserat om en nyemission
som kommer att tillföra bolaget cirka 15 MSEK. Resterande del av
kontantdelen kommer att finansieras via lån. Finansieringen genom
aktier i Rootfruit Scandinavia AB innebär att Exotic Snacks
aktieägare via en apportemission även erhåller 5 160 957 aktier i
Rootfruit Scandinavia AB som ersättning för aktierna i Exotic Snacks
AB. De blir därmed ägare till ca 39 procent av aktierna i Rootfruit
Scandinavia AB efter genomförd företrädesemission.

Förvärvet av Exotic Snacks

Rootfruit och Exotic Snacks siktar på ledarskap i Norden inom
segmentet premiumsnacks. Visionen att vara den aktör som definierar
snacks kvarstår och förstärks av samgåendet mellan bolagen. Visionen
ska uppnås genom stark innovativ produktutveckling, hög kvalitet på
produkter och en effektiv organisation. Båda verksamheterna är
entreprenöriella och stolta över kunderbjudandet, som skapar hög
lönsamhet i butik.

Den industriella logiken för ett samgående mellan Rootfruit och Exotic
Snacks är att verksamheterna kompletterar varandra på ett mycket bra
sätt. Historiskt har företagen varit pionjärer och innovativa inom
sina respektive segment. Bolagens produkter har en
premiumpositionering på marknaden och kunder och kontaktytor inom
handeln är desamma. Tillsammans får verksamheten nya möjligheter att
utvecklas ännu starkare.

Genom samgåendet med Exotic Snacks får Rootfruit tillgång till en egen
rikstäckande säljkår och merchandising-organisation som är väsentligt
större än dagens. Från att tidigare ha köpt dessa tjänster, blir
säljkraften nu egen säljande personal som kan styras mot definierade
mål. Engagemanget för produkterna ökar liksom närvaron i butik.

Bolagen är idag starka på olika kunder. Det finns delar av butiksnätet
där Rootfruit idag är betydligt mer representerat än Exotic Snacks
och vice versa. Här förväntas en ökad försäljning kunna åstadkommas i
respektive bolags kundgrupper.

Även på exportmarknaderna kompletterar de båda företagen varandra då
Exotic Snacks är starkt förankrat i Finland med eget helägt
dotterbolag, medan Rootfruit har försäljning via distributörer i
Finland, Danmark och Norge samt på Island.

Verksamhetsmässigt bedriver Rootfruit i huvudsak sin verksamhet från
Laholm, medan Exotic Snacks finns i Stockholm. Genom samarbete kan
respektive lager användas som distributionspunkt för att komma
närmare kunderna med sina produkter, vilket ökar servicegraden mot
butikerna och reducerar fraktkostnader.

När det gäller produktutveckling är båda företagen innovativa och
flitiga med att lansera nya smaker och produkter. Utvecklingen har de
till största delen genomfört i egen regi. Genom samgåendet
korsbefruktas verksamheterna, vilket ökar innovationstakten och gör
att man blir mer effektiva i sina lanseringar. Detta förväntas öka
försäljningen och samtidigt leda till bättre resursutnyttjande på
sikt.

Inom logistik och administration finns ytterligare
samordningsfördelar, vilket betyder att det sammantaget är betydande
synergier som kommer att realiseras. Totalt uppskattas de direkt
kvantifierbara synergierna till ca 5 MSEK per år. Därutöver finns mer
säljdynamiska effekter som kommer att kunna realiseras successivt
under ett antal år framöver.

Förvärvet av Exotic Snacks kommer att medföra förändringar i
styrelsen, då representanter från ägargrupperingen bakom Exotic
Snacks kommer att föreslås bli representerade i styrelsen. En sådan
förändring av styrelsen kommer att beslutas på en kommande extra
bolagsstämma i Rootfruit Scandinavia AB, när förvärvet är genomfört
och aktierna i Exotic Snacks AB har tillträtts. Bakom förslaget står
idag mer än femtio procent av Rootfruits aktieägare.

På förslag är att Exotic Snacks nuvarande styrelseordförande Lars
Abrahamson och styrelseledamot Björn Krasse ska väljas in i styrelsen
för Rootfruit.

Styrelsens uttalande om framtiden

Styrelsens målsättning är att den nya koncernen under andra halvåret
2018 ska redovisa ett positivt resultat. Båda verksamheterna har
säsongsmässigt bättre lönsamhet under andra halvåret beroende på att
investeringar i marknadsrabatter går ned och i Rootfruits fall lägre
pris på råvaran potatis. I Exotics fall bidrar prishöjningar i
marknaden, till följd av svenska kronans försvagning, till att
lönsamheten förbättras under andra halvåret.

Rootfruit har fattat beslut om investering i en ny anläggning för
Smartsnacks vilket kommer att förbättra lönsamheten och kassaflödet
fr o m första kvartalet 2019. De synergier om minst 5 MSEK årligen
som förväntas uppstå vid sammanslagningen av de båda verksamheterna
förväntas ha full effekt 2020. Kassaflödet från de båda företagens
löpande verksamheter, som enligt proformaredovisningen är positivt,
förväntas vara det även kommande år.

Proformaredovisning för koncernen inkl. Exotic Snacks AB

+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Alla belopp i tusentals |2018 |2017 1/1-30/6|2017 1/1-31/12|2016 1/1-31/12|
|kronor om inget annat |1/1 | | | |
|anges |-30/6 | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Resultaträkning | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Nettoomsättning ink |137 |133 778 |267 089 |272 461 |
|lagerförändring |406 | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Övriga rörelseintäkter |680 |791 |1 649 |1 152 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Summa intäkter |138 |134 569 |268 738 |273 613 |
| |086 | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Råvaror och förnödenheter|-89 |-86 056 |-172 566 |-175 242 |
| |239 | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Övriga externa kostnader |-28 |-25 680 |-47 220 |-49 700 |
| |130 | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Personalkostnader |-22 |-20 528 |-40 939 |-40 178 |
| |222 | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Resultat före |-1 505|2 305 |8 013 |8 493 |
|avskrivningar (EBITDA) | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Avskrivningar |-3 405|-3 267 |-6 712 |-6 815 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Rörelseresultat |-4 910|-962 |1 301 |1 678 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Finansiella poster |-1 009|-855 |-1 606 |-1 875 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Skatt |753 |-239 |-1 216 |-1 532 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Periodens / Årets |-5 166|-2 056 |-1 521 |-1 729 |
|resultat | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
| | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Balansräkning |2018 |2017 30/6 |2017 31/12 |2016 31/12 |
| |30/6 | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Anläggningstillgångar | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Immateriella |66 311|69 740 |68 024 |71 451 |
|anläggningstillgångar | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Materiella |10 589|10 354 |10 013 |10 646 |
|anläggningstillgångar | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Finansiella |3 799 |3 216 |3 046 |2 876 |
|anläggningstillgångar | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
| |80 699|83 310 |81 083 |84 973 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Omsättningstillgångar | | | | |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Varulager |23 716|22 966 |24 209 |21 282 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Kortfristiga fordringar |29 935|29 916 |27 128 |31 110 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Kassa och bank |379 |4 218 |3 041 |3 761 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
| |54 030|57 100 |54 378 |56 153 |
+-------------------------+------+-------------+--------------+--------------+
|Summa tillgångar |134 |140 410 |135 461 |1...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.