Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-26

Rottneros AB: ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

STARKT KVARTALSRESULTAT

· Nettoomsättningen för andra kvartalet 2018 ökade med 26 % till 596
(472) MSEK.

· Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet ökade med 45
% till 90 (62) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet steg med 50 %
till 0,48 (0,32) SEK.

· NBSK massaprisnoteringen under andra kvartalet 2018 var 33 % högre
i SEK, jämfört med andra kvartalet 2017. Jämfört med första kvartalet
2018 var prisnivån i SEK 17 % högre.

· Stigande vedpriser samt massaprissäkringar påverkar resultatet
negativt.

· Effektiviseringsarbetet pågår och har ett tydligt fokus på ökad
lönsamhet.

· Produktionsvolymen för kvartalet uppgick till 100,1 (101,4) tusen
ton. Ett oplanerat stopp i Vallviks Bruk höll tillbaka tillväxten.

· Investeringarna inom utvecklingsprogrammet Agenda 500 följer
planen, både när det gäller kapacitetsökningar och kostnader.

· Utdelning till aktieägarna om 56 MSEK betalades under andra
kvartalet.

· Världens första ligninanläggning för biodrivmedel planeras att
uppföras vid Vallviks Bruk.

VD-ORD: ÄNNU ETT STARKT KVARTAL - VINST PER AKTIE ÖKADE MED 50 %

Andra kvartalet präglades av fortsatt stark marknad med hög
efterfrågan, stigande massapriser och en för oss gynnsam
valutasituation. Den underliggande produktionstakten fortsatte att
utvecklas positivt och kompenserade till stor del för det oplanerade
och tidigare rapporterade stoppet i Vallviks Bruk.

Nettoomsättningen ökade med hela 26 procent och uppgick till 596 (472)
MSEK. Ökningen påverkades positivt av en stark efterfrågan och
fortsatt stigande massapriser samt en stark dollar.
Produktionsbortfallet i Vallvik minskade koncernens
kvartalsproduktion med ca 6 procent.

Bortsett från stoppet i Vallvik utvecklades den underliggande
produktionen mycket starkt och vi håller en hög och stabil produktion
när bruken är igång.

Resultatet för kvartalet utvecklades mycket positivt. Den något lägre
produktionsvolymen kompenserades med råge av högre massapriser och
dollarkurs. Därtill bidrog vårt effektiviseringsarbete positivt genom
att våra fasta kostnader minskade med 13 MSEK jämfört med andra
kvartalet 2017. Det är framför allt massaprissäkringar och fortsatt
höga vedkostnader som dock påverkade kvartalets resultat negativt.
Efter en snörik vinter och mycket torr vår och försommar är
vedsituationen fortfarande problematisk och vedpriserna har etablerat
sig på en klart högre nivå.

Vi arbetar för att höja tillgängligheten
Massatillverkning är en komplicerad produktionsprocess som pågår
kontinuerligt, d.v.s. dygnet runt sju dagar i veckan. Det finns lite
eller inget utrymme för misstag om verksamheten ska nå full
produktion. Produktionsstörningar som en följd av utrustning som går
sönder är inte ovanliga i vår bransch. Vi arbetar därför systematiskt
med att kartlägga, eliminera eller minimera riskerna för misstag och
fel som kan leda till stopp i våra anläggningar. Arbetet har gett
resultat. Senaste årens investeringar och kompetensförstärkning har
medfört att vi etablerat oss på en högre och stabilare
produktionsnivå jämfört med tidigare år. Framöver kommer vi att
fortsätta satsa på och utveckla vårt förebyggande underhåll samt ett
tydligt och modernt ledarskap som bygger en stark och ansvarstagande
företagskultur utifrån våra gemensamma värderingar.

Kompetensutveckling är fortsatt central för att utveckla våra
medarbetare. I och med rekryteringen av Kristin Israelsson som
brukschef för Rottneros Bruk fullbordar vi uppbyggnaden av en
organisation och ledningsgrupp som tillsammans leder Rottneros
koncernen framåt. Målet är att fokusera på högre säkerhet, driva
ökade produktionsvolymer, ytterligare fokusera på hållbarhet och sist
men inte minst öka effektiviteten samt dra nytta av den kompetens som
redan finns idag i olika delar av koncernen.

Stämma vid Rottneros Bruk
I mitten av maj hölls årsstämma vid Rottneros Bruk. Ett 50-tal
aktieägare hörsammade kallelsen. Innan sedvanliga stämmoförhandlingar
i spegelsalen vid Rottneros Herrgård genomförde vi en bruksvisning.
Det är andra året i rad vi höll en årsstämma i anslutning till vår
verksamhet. Vi är stolta och glada för att kunna presentera hur den
nya Rottneroskoncernen växer fram. Läs gärna mer om stämmoupplevelsen
på sidan 21.

Minskade utsläpp i Rottneros Bruk
Under kvartalet driftsattes vår nya bioreningsanläggning i Rottneros
Bruk. Anläggningen möter nya miljökrav samtidigt som dess produktion
av metangas innebär att vi ytterligare minskar vårt behov av fossila
bränslen. Anläggningen har kostat cirka 85 MSEK och ingår i vårt
investeringsprogram som efter utgången av 2018 innebär att vi når en
produktionskapacitet på 440 000 ton/år för koncernen.

Under andra halvåret räknar vi med att planenligt slutföra utbyggnaden
av CTMP-linjen i Rottneros Bruk och installationen av svaggassystemet
i Vallviks Bruk samt kunna öppna Rottneros Packagings
produktionsanläggning i Sunne. En investering som ligger helt rätt i
tiden och marknaden drivet av ett ökande intresse för miljövänliga
förpackningar.

Marknad och utsikter
Marknaden är fortsatt mycket stark. Priserna fortsätter upp och vi ser
inga tecken på att den gynnsamma balansen mellan utbud och
efterfrågan ska dramatiskt förändras i närtid. Det enda orosmolnet
utgörs av att vedsituationen inte har förbättrats som en följd av
nuvarande torka och omfattande skogsbränder runt om i Sverige. Vi
arbetar tillsammans med våra leverantörer för att förstå och bedöma
konsekvenserna för oss.

Sammanfattningsvis visade första halvåret att vi gjort tydliga
framsteg inom ramen för vår strategi att växa med lönsamhet i våra
nischer. En gynnsam marknad och god effekt av produktions- och
effektivitetshöjande åtgärder gör att vi ser positivt på utsikterna
framöver.

Lennart Eberleh

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2018 klockan
08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk
version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen
gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB,
+46 270 622 65

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rottneros-ab/r/rottneros-delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/15260/2581375/883162.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.