Du är här

2018-03-07

Saab: Kallelse till årsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag kallas till årsstämma i Saabs hangar,
Åkerbogatan 10, Linköping, tisdagen den 10 april 2018, kl. 16.00.

Insläpp och registrering sker från kl. 14.00. En flyguppvisning med
Gripen är planerad att äga rum kl. 15.00. För vägbeskrivning och
information om bussar, vänligen se www.saabgroup.com/arsstamma.

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som
görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 4 april 2018 har rätt att
efter anmälan delta i årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för
att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna
registrering skall vara införd i aktieboken onsdagen den 4 april
2018, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering
hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare
som utnyttjar banks aktieägardepå.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig senast
onsdagen den 4 april 2018

- på telefon 013-18 20 55 (vardagar kl. 9-17),

- per post till adress Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller

- via bolagets hemsida: www.saabgroup.com/arsstamma

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuella
biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis
eller annan behörighetshandling, bör dessa dokument i god tid före
årsstämman skickas till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.saabgroup.com/arsstamma.

Årsstämman hålls på svenska.

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av justeringsmän

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt
revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande
befattningshavare har följts

7. Anförande av verkställande direktören

8. Beslut om

a) Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

a) Omval av Håkan Buskhe

b) Omval av Sten Jakobsson

c) Omval av Danica Kragic Jensfelt

d) Omval av Sara Mazur

e) Omval av Daniel Nodhäll

f) Omval av Bert Nordberg

g) Omval av Cecilia Stegö Chilò

h) Omval av Erika Söderberg Johnson

i) Omval av Marcus Wallenberg

j) Omval av Joakim Westh

k) Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande

12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt
incitamentsprogram 2019 och prestationsprogram särskilda projekt
2018, samt förvärv och överlåtelse av egna aktier

a) Införande av LTI 2019 - Aktiesparprogram 2019, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019

b) Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018

c) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2019 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 av egna aktier

d) Aktieswapavtal med tredje part

14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna
aktier

a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

15. Godkännande av styrelsens beslut om överlåtelse av aktier i
dotterbolaget AD Navigation AS

16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag föreslås torsdagen den 12 april 2018. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av
utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 17 april 2018.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN, STYRELSE OCH
ARVODEN (punkt 1, 9, 10 och 11)

I valberedningen ingår Petra Hedengran, Investor AB (ordförande),
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Jan
Andersson, Swedbank Robur Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring
samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

- Advokat Sven Unger som ordförande på årsstämman. (Punkt 1)

- Tio styrelseledamöter och inga suppleanter. (Punkt 9)

- En höjning av styrelsearvodet till 1 750 000 (1 550 000) kronor till
styrelseordföranden, till 675 000 (640 000) kronor till vice
ordföranden och till 600 000 (570 000) kronor vardera till övriga
stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Oförändrad ersättning för arbete i revisionsutskottet om 225 000
kronor till ordförande i revisionsutskottet och 150 000 kronor
vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. En höjning av
ersättningen för arbete i ersättningsutskottet till 150 000 (135 000)
kronor till ordförande i ersättningsutskottet och till 90 000 (80
000) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
(Punkt 10)

- Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning. (Punkt 10)

- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Sten
Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Daniel Nodhäll, Bert
Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus
Wallenberg och Joakim Westh. Information om föreslagna ledamöter
finns på bolagets hemsida. (Punkt 11)

- Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB. (Punkt
11)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA
ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 12)

Bakgrund och motiv

Ersättningsutskottet har utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare i Saab AB som beslutades av
årsstämman 2017 och de gällande ersättningsstrukturerna och
ersättningsnivåerna i bolaget. Ersättningsutskottet anser att de
riktlinjer som beslutades 2017 uppfyller sina syften att rekrytera
och behålla ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har rekommenderat styrelsen att föreslå
årsstämman att godkänna ersättningsriktlinjer med samma innehåll som
de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2017.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om
nedanstående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare.

Riktlinjer

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och
övriga medlemmar av koncernledningen. Denna krets framgår av bolagets
hemsida. Styrelseledamöter i Saab AB omfattas i vissa särskilda fall
av dessa riktlinjer, se nedan.

Saab skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan
rekrytera och behålla ledande befattningshavare.
Ersättningsstrukturerna skall så långt möjligt ha förutsägbarhet,
såväl beträffande kostnaden för företaget, som förmånen för den
anställde och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens,
erfarenhet och prestation. Avstämningar skall göras kontinuerligt med
relevanta branscher och marknader.

Styrelsens förslag baseras i huvudsak på gällande avtal mellan Saab AB
och respektive befattningshavare. Inga styrelsearvoden skall utgå för
koncernledningens deltagande i styrelser för affärsområden eller
Saabs dotterbolag.

Ersättningsutskottet ansvarar för utveckling och översyn beträffande
ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

Dessa riktlinjer gäller från årsstämman 2018.

Fast ersättning

Den kontanta ersättningen skall bestå av fast lön. Den fasta lönen
revideras varje år per den 1 januari för hela koncernledningen. Den
fasta lönen skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som
befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Saabs verksamhet kännetecknas i huvudsak av utveckling av komplexa
produkter och system. Produkterna marknadsförs, vidareutvecklas,
produceras och underhålls under lång tid, i vissa fall tre till fyra
decennier, med som regel betydande investeringar och långa
kundrelationer över hela världen. Det är därför viktigt att de
ledande befattningshavarna har en långsiktig syn på och engagemang i
bolagets verksamhet och vinst. Därmed är långsiktig rörlig ersättning
särskilt väl lämpad för Saab och dess aktieägare. Den långsiktiga
rörliga ersättningen består av aktiebaserade incitamentsprogram.

VD och ledande befattningshavare är berättigade att delta i de
långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som beslutas av
bolagsstämman.

Vid extraordinära omständigheter kan överenskommelser av
engångskaraktär träffas om kontant rörlig ersättning, förutsatt att
sådana arrangemang endast görs på individnivå i syfte att rekrytera
eller behålla personal, eller som ersättning för extraordinära
arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter, och att
sådan ersättning aldrig överstiger ett belopp motsvarande den fasta
årslönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut
om sådan ersättning skall fattas av styrelsen på förslag av
ersättningsutskottet.

I övrigt skall rörlig kontant ersättning inte utgå.

Incitamentsprogram som föreslås årsstämman 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 fattar beslut om ett
långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019), bestående av
Aktiesparprogram 2019, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 och
Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019.

Utöver LTI 2019 föreslås årsstämman 2018 även besluta om
Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 som ett komplement till
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018, vilket antogs av årsstämman
2017. Prestationsprogram Särsk...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.