Du är här

2018-03-05

Saga Furs Oyj: Saga Furs Oyj:s kallelse till bolagsstämma

Saga Furs Oyj, kallelse till bolagsstämma, 5.3.2018 kl. 16.40

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Saga Furs Oyj:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum
torsdagen den 19.4.2018 fr.o.m. kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress
Mårtensbyvägen 48, Vanda. Registreringen av till stämman anmälda deltagare
och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 9.30. Lunch serveras efter
bolagstämman.

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning

4. Stämmans behörighet konstateras

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och om
utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden
1.11.2016–31.10.2017 utbetalas i dividend 1,00 euro per A-aktie och 1,00
euro per C-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på
dividendutdelningens avstämningsdag 23.4.2018 är antecknade i bolagets
aktieägar­förteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden
utbetalas 30.4.2018.

Därtill föreslår styrelsen i enlighet med 3 § i bolagsordningen, att tio
(10) procent av räkenskaps­periodens vinst, det vill säga 720 000 euro
överförs till konjunkturfonden som hör till det fria egna kapitalet.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

I enlighet med ersättningskommitténs förslag föreslår styrelsen för
bolagsstämman, att de valda styrelsemedlemmarnas månads- och mötesarvoden
förblir oförändrade under den mandat­period som inleds då bolagsstämman
avslutas och som utgår efter att den ordinarie bolagsstämman 2019 har
avslutats. I månadsarvode betalas:

* styrelsens ordförande 2 800 euro/månad,
* styrelsens viceordförande 1 400 euro/månad,
* övriga styrelsemedlemmar 750 euro/månad.         

Förutom månadsarvoden erhåller styrelsemedlemmarna 200 euro i mötesarvode
under förutsättning att mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro ifall
mötet räcker mer än 2 timmar. Ifall styrelseordförande, viceordförande,
bolagets verkställande direktör eller medlem av ledningen kallar en
förtroendevald person att sköta en viss uppgift, betalas till denne
förtroendevalda 250 euro i kompensation för förlorad arbetstid, under
förutsättning att det för uppgiften i fråga inte erläggs mötesarvode.
Personer som är i ett arbetsförhållande med antingen Saga Furs Oyj eller
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf erhåller inte månadsarvode och
heller inte mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid.

På betalda arvoden erläggs ArPL- pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelsemedlemmarna betalas ersättning för resekostnader samt
dagpenning i enlighet med av Skatteförvaltningen fastslagna skattefria
ersättningssummor. Därutöver erhåller styrelse­ordförande och
viceordförande ersättning för till tjänsten hörande telefon- och
postkostnader. För resetiden erläggs inte mötesarvode eller ersättning för
förlorad arbetstid.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

I enlighet med nomineringskommitténs förslag föreslår styrelsen för
bolagsstämman, att antalet styrelsens ledamöter fastställs till åtta (8).

12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter

I enlighet med nomineringskommitténs förslag föreslår styrelsen för
bolagstämman, att följande personer i enlighet med 7 § i bolagsordningen
väljs som ordinarie ledamöter i styrelsen och som deras personliga
suppleanter:

Jorma Kauppila från Karleby stad och som hans personliga suppleant Kari
Manninen från Kalajoki stad;

Kenneth Ingman från Nykarleby stad och som hans personliga suppleant Ulf
Eriksson från Nykarleby stad;

Lasse Joensuu från Kalajoki stad och som hans personliga suppleant Markku
Kujanen från Kauhava stad;

Rainer Sjöholm från Jakobstad och som hans personliga suppleant Stefan Wik
från Pedersöre kommun;

Isto Kärkäinen från Ypäjä kommun och som hans personliga suppleant Mikko
Nordberg från Euraåminne kommun;

Hannu Sillanpää från Vetil kommun och som hans personliga suppleant Jorma
Eilonen från Evijärvi kommun;

Anders Kulp från Vörå kommun och som hans personliga suppleant Daniel
Blomqvist från Nykarleby stad;

Virve Kuusela från Raseborg stad och som hennes personliga suppleant Pertti
Fallenius från Esbo stad.

13. Beslut om revisors arvode

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisorn betalas skäligt
arvode enligt av revisorn utfärdad och av bolaget godkänd räkning.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att revisionssammanslutningen Ernst &
Young Oy återväljs som revisor för en mandatperiod som utgår i slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma.

15. Styrelsens bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om
aktieemission genom avyttring av egna aktier. Bemyndigandet skulle omfatta
högst 1 630 A-aktier samt 61 458 C-aktier.

Det föreslagna maximiantalet motsvarar cirka 1,76 procent av bolagets hela
aktieantal. Styrelsen kan på basis av bemyndigandet besluta om en riktad
emission, det vill säga avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, om det
ur bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. Styrelsen kan
använda bemyndigandet i en eller flera omgångar.

Bolagets styrelse skulle vara bemyndigad att besluta om alla övriga villkor
för aktieemissionen. Bemyndigandet föreslås vara i kraft tre (3) år från
bolagsstämmans beslut, dvs. till 19.4.2021, och att det ersätter det
motsvarande bemyndigandet från bolagsstämman 27.4.2017.

16. Stämmans avslutande

B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens beslutsförslag till bolagsstämman, denna stämmokallelse samt
Saga Furs Oyj:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut,
koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns att
tillgå på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats www.sagafurs.com
senast den 29.3.2018. Styrelsens förslag till bolagsstämman och övriga ovan
nämnda dokument finns även tillgängliga på bolagsstämman, och kopior av
samma skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll finns
att tillgå på ovan nämnda webbplats senast 3.5.2018.

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN

1. Rätt att delta i stämman och anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans
avstämningsdag måndagen den 9.4.2018 är införd som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars
aktier har införts på dennes personliga värdeandelskonto är registrerade i
bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast
måndagen den 16.4.2018 kl. 10.00. Anmälan kan göras:

a)        per telefon på numret (09) 8498 313 / Anna Saloranta;

b)        per e-post på adressen anna.saloranta@sagafurs.com; eller

c)        skriftligen på adressen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PB 4,
01601 Vanda.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/FO-nummer, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som
aktieägare uppger till Saga Furs Oyj används enbart i samband med
bolagsstämman och behandlingen av nödvändiga registreringar för denna.

Aktieägare som deltar i bolagsstämman har i enlighet med aktiebolagslagens
5 kapitel 25 § rätt att ställa frågor om ärenden som behandlas på
bolagsstämman.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud.
Ombud för aktieägare ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare har aktier på olika värdeandelskonton kan aktieägaren
delta i bolagsstämman företrädd av fler än ett ombud så, att ombuden
företräder aktieägaren med aktier på olika värdeandelskonton. Om detta är
fallet, skall i samband med anmälan även meddelas med vilka aktier varje
ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget före utgången av
anmälningstiden.

3. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i
bolagsstämman skall anmälas för att bli tillfälligt införd i
aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman. Ägaren till en
förvaltarregistrerad aktie kan delta i bolagsstämman om aktieägaren på
basen av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i
aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 9.4.2018. Anmälan
om tillfälligt införande skall göras senast 16.4.2018 före kl. 10.00.
Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie anses ha anmält sig till
bolagsstämman, om han/hon har anmälts för att bli tillfälligt införd i
aktieägarförteckningen. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie uppmanas
att vända sig till sin förmögenhetsförvaltare för att få nödvändig
information beträffande införandet i aktieägarförteckningen, beviljande av
fullmakter och anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga uppgifter

Vid tidpunkten för stämmokallelsen den 2 mars 2018 har bolaget sammanlagt
900 000 A-aktier som berättigar till sammanlagt 10 800 000 röster, och
sammanlagt 2 700 000 C-aktier som berättigar till sammanlagt 2 700 000
röster. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har bolaget sammanlagt 3 600 000
aktier, som berättigar till sammanlagt 13 500 000 röster.

Vanda, den 2 mars 2018

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.