Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Sagax: HÖG ANSLUTNINGSGRAD OCH FÖRLÄNGNING AV INLÖSENERBJUDANDE

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt utan ett offentliggörande av utfallet i det pågående
inlösenförfarandet av preferensaktier med återbetalning till
aktieägare med efterföljande kvittningsemission. För ytterligare
information, vänligen se "Viktig information" i detta
pressmeddelande.

· 65,1 % av samtliga preferensaktier lämnades in i Sagax
inlösenerbjudande.

· Börsvärdet för stamaktier av serie D ökar med 228 % till 1 800
miljoner kronor[1].

· Börsvärdet för preferensaktierna minskar med 65 % till 673
miljoner kronor[2].

· Anmälningsperioden förlängs till den 15 juni 2017.
· Efter den 15 juni 2017 kan 1,00 preferensaktie omvandlas till
1,00 stamaktie av serie D enligt bolagsordningen d.v.s. utan premie.

· Sagax styrelse avser inte att påkalla kontantinlösen av
utestående preferensaktier med stöd av bolagsordningen.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "Stamaktien av serie D infördes för att stärka Sagax kreditprofil
vilket i förlängningen beräknas sänka koncernens upplåningskostnader
och dess finansiella risk till gagn för bolagets aktieägare"

- "Den höga anslutningsgraden är positiv för bolaget och bekräftar
erbjudandets attraktivitet. Sagax kreditprofil stärks samtidigt som
D-aktiernas börsvärde ökar vilket bör leda till bättre likviditet i
D-aktien."

- "Eftersom 65 % av alla preferensaktier i Sagax försvinner riskerar
likviditeten för återstående preferensaktieägare samtidigt att
försämras. Sagax förlänger därför anmälningsperioden till den 15
juni."

- "Vi vill även i detta sammanhang vara tydliga med att styrelsen inte
avser påkalla kontantinlösen av eventuellt utestående preferensaktier
med stöd av bolagsordningen, bland annat mot bakgrund av de negativa
effekter detta skulle medföra på bolagets finansiella ställning."

Sagax offentliggjorde den 3 april 2017 ett erbjudande om frivillig
inlösen av samtliga preferensaktier ("Erbjudandet"). Den 4 maj 2017
beslutade en enig årsstämma i enlighet med styrelsens förslag.
Erbjudandet omfattade två alternativ:

· Alternativ 1: För varje preferensaktie erhålls 1,15 stamaktier av
serie D. Detta alternativ medför 15 % högre årlig utdelning (2,30
kronor jämfört med 2,00 kronor per aktie och år). I förhållande till
stängningskurserna den 31 mars 2017 uppgick premien till 1,67 kronor
per preferensaktie motsvarande 10 månaders extrautdelning.

· Alternativ 2: För varje preferensaktie erhålls 1,00 stamaktie av
serie D samt 4,00 kronor. Detta alternativ medför en
engångsutbetalning om 4,00 kronor motsvarande 2 års utdelning och i
övrigt oförändrad årlig utdelning (2,00 kronor per aktie och år). I
förhållande till stängningskurserna den 31 mars 2017 uppgick premien
till 1,46 kronor motsvarande cirka 9 månaders extrautdelning.

I Erbjudandet har totalt 37 926 067 preferensaktier lämnats in, vilket
motsvarar en anslutningsgrad om 65,1 %. Av antalet inlämnade
preferensaktier avser 64,0 % Alternativ 1 och 36,0 % Alternativ 2.
Det innebär att antalet utestående stamaktier av serie D kommer att
öka från 18 250 000 till 59 818 528. Antalet utestående
preferensaktier kommer samtidigt att minska från 58 250 000 till 20
323 933. Aktiekapitalet kommer som ett resultat av Erbjudandet att
öka från 412 606 166 kronor till 419 008 216 kronor. Det lämnade
kontantvederlaget för Alternativ 2 uppgick till totalt 54 572 733
kronor.

Genom Erbjudandet ökar antalet utestående stamaktier av serie D med
228 %, vilket bör bidra till ökad likviditet i detta aktieslag. Då
styrelsen samtidigt bedömer att det finns risk för att likviditeten i
preferensaktierna minskar som en konsekvens av det minskade antalet
utestående preferensaktier har styrelsen beslutat att förlänga
anmälningsperioden. Härigenom ges de preferensaktieägare som inte
anmält sig i Erbjudandet under den initiala anmälningsperioden
möjlighet att delta i Erbjudandet på samma villkor som de
preferensaktieägare som accepterade Erbjudandet under den initiala
anmälningsperioden. Den förlängda anmälningsperioden kommer att löpa
från och med den 2 juni till och med den 15 juni 2017.

Styrelsen avser vidare inte att föreslå bolagsstämma kontantinlösen av
utestående preferensaktier i enlighet med bolagsordningen. Efter den
15 juni 2017 kommer preferensaktieägare att ha möjlighet att byta
preferensaktier mot stamaktier av serie D enligt relationen en mot
en, d.v.s. utan någon ytterligare kompensation, i enlighet med
bolagsordningen punkt 5.7.

Utbokning av stamaktier av serie D och i förekommande fall kontant
vederlag kommer att ske den 14 juni 2017. För de preferensaktieägare
som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden
kommer utbokning av stamaktier av serie D och i förekommande fall
kontant vederlag att ske den 29 juni 2017. Samtliga nytillkomna
stamaktier av serie D, inklusive de preferensaktier som lämnades in i
Erbjudandet senast den 15 juni, kommer att erhålla utdelning om 0,50
konor med avstämningsdag den 30 juni 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på
telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i
kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt
industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2017 till 2 315
000 kvadratmeter fördelat på 432 fastigheter. AB Sagax (publ) är
noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 juni
2017 kl. 08.00.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i Sagax. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Sagax kommer endast att ske genom det
prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell
information samt information om Bolagets styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som
har offentliggjorts av Sagax på Bolagets webbplats.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA
(med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i
Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat
land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med
tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för,
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Sagax aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

[1] Beräknat på stängningskursen den 1 juni 2017 om 30,09 kronor.
[2] Beräknat på stängningskursen den 1 juni 2017 om 33,10 kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sagax/r/hog-anslutningsgrad-och-forlangning-av...
http://mb.cision.com/Main/414/2279298/682999.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.